Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/68

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


ny. Wypływa w obrębie gm. Krzeczowa w Galicyi, po wschodniej stronie wzgórza Babicy, wznoszącego się nad równiną nadrabiańską; płynie ku wschodowi; w Krzeczowie łączy się w stawku krzeczowskim z potoczkiem Łazy czyli Brzeźnica, zabierając z sobą kilka mniejszych strumyków z błoń krzeczowskich; wychodząc z stawku krzeczowskiego, zwraca się ku północy, i płynie pod rozmaitemi nazwami przybranemi od miejscowości, przez które płynie: Krzeczów, Gawłów i Bogucice. W Bogucicach wpada do potoku Gróbką zwanego, wpadającego do Wisły. 4). B., potok w obrębie gminy Bochni w Galicyi. Wypływa na południowo-zachodniej granicy gminy Bochni z gminą Chodenicami, z silnego źródła, u stóp małego płaskowzgórza, także Babicą zwanego (286,37 m.) Płynie początkowo głębokim wądołem ku wschodowi, rozszerzając się zwolna w szeroką dolinę, w której leży miasto Bochnia. Przepływa w kierunku północnym środek miasta, przedmieścia, gdzie łączy się z potokiem Babinem, przechodzi w obręb gminy Krzyżanowice wielkie, gdzie do Raby z prawego brzegu pod Wygodą uchodzi. 5) B., potok w obrębie gminy Babice w Galicyi. Wyplywa z kilku źródeł w północnej stronie tej gminy w lesie, u stóp góry Wysokiej (433,16 m.), jednego z najwyższych szczytów wzgórz Lgockich. Zasilają go mniejsze strumyki, wypływające z kilku małych stawków; płynie ku południowi i wpada na południowej granicy wsi do potoku Wysoką zwanego, pobocznego dopływu Skawy. 6). B., strumyk, wypływa z silnego źródła na wschodniej granicy gm. Babic, w pow. przemyskim w Galicyi, w pobliskości Skopowa. Przepływa środkiem Babice, przerzyna gościniec dukielsko-węgierski i poniżej miasteczka uchodzi do Sanu.Br. G.

Babice, 1). wś i folw., pow. biłgorajski, gm. t. n., leży w dolinie nad rzeczką, wpadającą, do Tanwi z lewego brzegu, w okolicy bezleśnej, o 5 w. od granicy Galicyi. Posiada urząd gminny, browar produkujący za 1,400 rs. rocznie. Obecnie buduje się tu nowa cerkiew dla ludności rusińskiej. Katolicy należą do parafii w Łukowy; w 1827 r. liczyła 142 dm., 754 mieszk.; obecnie ma 211 dm. B., gmina, pow. biłgorajski, s. gm. okr. III i st. poczt. w Tarnogrodzie, odległa od Biłgoraja wiorst 34. Obszar gm. wynosi 15.153 morg, lud. 4737. 2). B., wś rządowa., pow. łódzki, gmina t. n., przy drodze bitej z Aleksandrowa do Lutomierska, poczta w Lutomiersku; w 1827 r. liczyła 20 dm. i 154 mieszk. Gmina B. należy do sądu gm. ok. VI w Bełdowie (o 8 w.); urząd gminny w os. Kaźmierz, ludn. 2000, rozległości 3238 mor., posiada dwie szkoły początkowe. 3) B., wś i folw., pow. warszawski, gm. Blizne, o 9 w. w zach.-półn. stronie od Warszawy. W 1827 r. miała 28 dm. i 266 mieszkańców. B., parafia, dek. warszawski, liczy 3098 dusz. 4) B., wś i folw., pow. garwoliński, gm. Trojanów, przestrzeń ogólna morg 2640, sam folwark ma 1915 morg W 1827 było 46 dm., 265 mieszkańców; obecna ludność wynosi 374 dusz.

Babice, 1). miasteczko, pow. przemyski, wraz z przedmieściem zwanem "Babice wieś." Obszar dworski posiada: ról ornych 268 m., łąk i ogrodów 7 m., pastwisk 26 m., lasu 116 morg; włościanie posiadają: ról ornych 601 m., łąk i ogrodów 44 m., pastwisk 135, lasu 150 morg. Ludności ma ta wieś 623 dusz, z tego rzym. kat. 363, gr. kat. 251, izraelitów 9, należy do gr. kat. parafii w Skopowie. Rzymsko kat. parafią ma w miejscu, należącą, do dekanatu przemyskiego (wiernych 1124). Niegdyś kościół par. był w miasteczku Stupnica. Stanisław z Wiśnicza Kmita, wojewoda ruski, u Mateusza z Drzewicy biskupa przemyskiego wyrobił, że to beneficyum przyłączone zostało 15 lutego 1508 roku do kaplicy parafialnej, wystawionej przez tegoż Kmitę w miasteczku B.; kościół w Stupnicy z biegiem czasu upadł, i za czasów Wacława Sierakowskiego biskupa przemyskiego stała tam juz cerkiew gr. kat., murowana, 1794 roku poświęcona pod wezwaniem Ś-tej Trójcy. Niegdyś handel był tu znaczny. Zygmunt August nadał mieszczanom Babic wolność od ceł na komorach i stanowiskach królewskich, który to przywilej w r. 1553 rozszerzył i wyjaśnił. Właścicielem B. jest Zdzisław hr. Dembiński. 2). B., wś., pow. chrzanowski, z Wygiełzowem i Lipowcem, 2568 n. a. morgów rozl., 115 domów, 749 dusz, parafia w micjscu, posterunek c. k. żandarmeryi, szkoła ludowa jedno-klasowa. B. leżą, niedaleko drogi krajowej z Krakowa do Chełmka.; w okolicy znajdują się pokłady żelaza i galmanu, gorzelnia, browar pospolity; ludność bardzo przemysłowa, trudni się koronkarstwem i koszykarstwem. W XII w. pod B. sól miano wydobywać. Par. kat. B. dek. nowogórskiego, wiernych 7298, obejmuje wsie: B., Kolonią, Jankowice, Kwaczałę, Olszyny, Rozkohów, Mętków W. i M., Wygiełzów, Zagórze, Żarki, Żródła W. i M. W B. mały kościołek murowany, sklepiony. 3). B., wś, pow. bialski w Galicyi, z Zabrzegiem i Chropaniem, ma 1107 n. a. morgów rozległości, 136 domów, 868 dusz, parafia w Oświęcimiu o 2 kil.; niedaleko kolei północnej Cesarza Ferdynanda i gościńca rządowego z Oświęcimia do Kęt. 4) B., wś, pow. rzeszowski, ob. Babica. 5). B., wś, pow. wadowicki, o 6 i pół kil. od Wadowic, w par. rz. kat. Witanowice.

Babice, niem. Babitz, 1). wś w pow. raciborskim, par. markowickiej, należąca do klucza