Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/339

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


338 Bor. Boryspol, mko, pow. perejasławski, gub. pułtawslm, w pobl. Perejasławia i Kijowa, st. poczt., 5367 mk. BOl'ystellów, wś i dobra, pow. ol'szański, własność księżniczki Katarzyny Lubomirski'ej, z podziału Dubrowień8zczyzny jako część trze- cia tego klucza, na schedę ks. generała Kon- stantego Lubomirskiego z obszarem 40,000 dz. ziemi wydzielona, z 14 folwarkami, położone pomiędzy źródliskami rzek Dniepru iDźwiny. Z tych dóbr połowa z testamentu ks. Konstan- tego, została przy Borystenowie dla ks. Kata- rzyny, drugą zaś połowę podzielono na trzy równe części dla córek Ś. p. ks. Konstantego a mianowicie hr. Grabowskiej, która dostała folw. Katiszyn z niedokOIlczonym pałaccm nad jeziorem, założony na miejscu wsi Jurcewo; druga hr. Łubieńska dostała Konstantynów z folwarkami; trzecia hr. Ronikierowa dostała Wysokie z folw.: każda z nich po 7,000 dzies. ziemi; przez te dobra przechodzi teraz kolej brzesko-moskiewska. J. D. BOl'yszew, 1.) wś, pow. nowomillski, gm. i par. Wiązowna. W 1827 1'. było tu 10 dm. i 103 mk. 2.) i B. i Boryszewelc, wś, pow. 1'30- chaczewski, gm. i par. Kozłów-Biskupi. BOl'piizewo stare i B. nowe, dwie wsie przyległe, w pobliżu Wisły, pow. płocki, gm. Rogozino, pal'. Imielna, o 5 w. od Płocka, nad strumieniem Rosica, płynącym do Wisły głę- bokim parowem. B. stare ma 16 dm., 169 mk., 394 m. obszaru i młyn. B. nowe ma ewan- gelicki dom modlitwy, szkołę, młyn wodny, trzy wiatraki, karczmę; 48 dm., 440 mk., 1259 morg obszaru. B. Chu. Boryszkowce, wś, pow. kamieniecki, ma 230 dusz męz., w tej liczbie 188 jednodwor- ców i 394 dz. ziemi włok Do Martynowskiej należy 71 dz., do :Mysłowskiej 28 dz., Szla- gorskiej 78 dz., Rokosowskiej 136 dz., Jago- dzillskiego 589 dz., Czechowskiej 230 dz. i :Mi- klaszewskiego 26 dz. ziemi używalnej. Są tu ślady podziemnego zamku, wałami opasanego; widzieć mozna loch kamienny i arkady. DOIszkowce (z Wygodą), wś, pow. bor- szczowsld, w okręgu celno-granicznym, nad Zbruczem, o milę powyżej ujścia tej rzeki do Dniestru. Przestrzeń posiadłości większej; ro- li ornej 731, łąk i ogTodów 14, pastwisk 27, lasu 192; posiadłość mniejsza: roli ornej 1075, łąk i ogrodów 97, pastwisk 13, lasu 5 morgo Ludności rz. kat. 127, gr. kat. 710, izrael. 188: razem 1025. Należy do rz. kat parafii w Miel- nicy; gr. kat. parafią ma w miejscu, do której nalezą w8ie: Bielowce (427), Trubczyn (279), Kozaczówka z Okopami (322 parafian); cała par. liczy 1738 dusz, należy do dekanatu kudry- nieckiego. Posiada szkolę filialną i kasę za- liczkową z funduszem zakładowym 149 złr. Majątek to funduszowy, przez byłego właści- Ber. ciela ś. p. Łukasiewicza zapisany w 1817 r. na wyposażenie coroczne jednej sieroty płci żeńskiej. B. R. HOIszkowce, wś, pow. bon'lzczowski, o 7 kil. od st. poczt. Kozaczówka, z par. gr. kat. W miejscu. Dominium należy do sióstr miło- sierdzia we Lwowie. DOISZów, wś, pow. piotrkowHki, gm. Gra- bica, par. Krzepczów, ma szkoł elementarną. W 1827 r.. było tu 38 dm. i 264 mk. Hol'z lub Bielidw, wś i dobra, powiat 1':1.- domski. BOl'zakowszczyzlla, niewielka wioseczka w pow. kijowskim, niedaleko od Pirogowa. Zicmi 53 dz. gliniastej, mieszkańców w 8 cha- tach 36. Dwie cegielnie. Dawniej własność ławry kijowskiej, darowana 1703 r. Wasylowi Borzakowi, pisarzowi tejże ławry; sprzedana 1817 roku przez spadkobierców tegoż ZielilI- skiemu. BOl'zątew, niem. Willtebnsau, wieś, pow. gnieźnieński; 5 dm.; 40 mk.; 36 ew., 4 kat., 4 anaJf. BOl'zdy,'I, WŚ, pow. miński, ma kaplicę ka- tolicką. parafii Raków, dawniej parafii Za- sław. Borze. 1.) wś, pow. węgrowski, gm. Borze, par. Liw. Gm. B. grauiczyz gminami 081'10- wno, Jaczew i Korytnica, ludno 2861, rozI. 13233 m., s. gm. okr. IV Korytnica o 10 w. Urząd gm. we wsi Boguszyn-stary, st. poczt Węg'l'ÓWO 12 i pół w.; do Siedlec 40 i pół w. Wsk ład gm. wchodzą: Czaple, :Filipy, Kosze- wnica, Krypy, Kwaśuianka, I...eśniki, Noiszew, OrzechÓw-stary, Ostaszki, Połazie, BOgUSZYll- Decie, B.-Dzieżki, TI.-stary, Skarzyn, Strup1e- chów, Sulki, Szurów, Swiętochów-nowy, S.- stary, Trawy, Wąsosze iWypychy. 2.) H., okolica szlach., pow. pułtuski, gm. Kozłowo, par. Gzy. W obręcie jej leżą wsie: n. stru- miany, TI. przepychy, TI. marcisze i os.B. bli- źnięta. 3.) D., ob. Boie. Iłol'ze (niem.), ob. BOl'ce. HOl'zechów, wś i folw., pow. lubelski, gm. Niedrzwica. Par. Ratoszyn. W 1827 r. było tu 29 dm. i 244 mk. " BOI'zechowo, B01'ZycliOWO, nieIn. B01'dziGlw1L', wieś, leży w pow. starogardzkim, nad jezio- rem Borzechowskiem (1/7 mili długiem, 1/4 mili szerokiem); obszaru ziemi liczy 1991 m., mie- szkańców 805, i to katolików 366, ewang. 4:>0; wszyscy prawie polacy. Wieś ta osobliwie za pruskich czasów znicmczona jest Riedzibą ewang. superintendenta, ma szkołę, zbór luter- ski i pocztę. :Folwark 11. leży zaraz przy wRi, obejmuje 2271 m. roli, liczy 185 mk. (125 kato!., 58 ewang. i 2 izrael.) Za polskich cza- sów Borzechowo o tyle było znane, 7.0 tu mie- szkał niegrodowy staro,.,ta borzechowski (wła- ściwie osiecki), który się tu przeniósł z Osieka