Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/338

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bor. się, powrócił do B. i niespo1ziewanie napadł- szy, wyparł wojska po lIa rzekę. Rossyanie ustępując spalili most. ° prllejściu Napoleona przez Berezynę, ob. Bm'ezyna. B. m?- stacyą drogi żel. mosk. brzeskiej, międllY odynem a Bojarami. o 396 w. od Brześcia. Samo mia- sto leży o 5 w. od stacyi. Paraf. kościół ka- tolicki pod wezw. WniebowlI. M. B. Par. katol. dekanatu borysowskiego dusz 3035; kaplice w Lubatowszczyznie i rJozinach. Dekanat bory- wki dyec. wileńskiej składa się z 11 para-

ij. wszystkie w pow. t. n.: B., Korzeń, Oko-

L,w. Chotajewicze, Dziedziłowicze, Łohojsk, hiemieszowce, Chołopienicze, Ziembin, Berezy- na, Dokszyce (dawniej 13; prócz wymienio- nych jeszcze: Hajna, Omniszewo). Wiernych liczy: 20,560. Wszystkie parafie katol. w pow. borysowskim nalezą do dekanatu t. n. Powiat borysowski zajmuje północny kraniec guberni i miilskiej a graniczy z gub. wileńską, witebską, mohilewską tudzież powiatami ihumeJlskim i mińskim. Powierzchnia gruntu w powiecie wyniosła: tutaj przypada rozgranicze wód Nie- mna i Berezyny, które pod wsią Daleszkowicze siga 135 8az. n. p. m. Na tern wyniesieniu gleba c7.arnoziem z piaskiem i gliną" pszenna. Wschodnia a miejscami i północna część po- wiatu okryte są lasami i błotami; część zacho- dnia górzysta, niewiele ma lasów. Główna rz. Berezyna, ważna pod względem komunika- cyjnym. Ma ona w tym powiecie 14 dopły- wów z prawej strony, 13 z lewej. Prócz nich w powiecie borysowskim mają swoje źródła Klewa i Wilia dopływy Niemna, llia, Dźwino- sa dopływy Wilii, Omniszewa i Esa. J eziór liczą 30, najważniejsze z nich Pławio, Bere- szta i Lepelskie. Głównie kwitnie w pow. borysowskim przemył leśny. Pod względem rolniczym uprawa zbóż i lnu. Nad brzegami Berezyny trafia się ruda żelazna. Handel kon- centruje się na tej rzece. Rocznie spławiają na niej za 3 miliony rs. towarów na wywóz a przywozą tą, samą, drogą, na 600 tys. rs. Zresztą większy przywóz koleją żelazną niż wodą. Prócz drogi zelaznej brzesko-moskiew- skiej przechodllll, przez ten powiat: dawny trakt pocztowy mińsko-smoleński, trakty wo- jenne borysowsko-miński i borysowsko-lepel- ski oraz tl:akt handlowy z Borysowa do Biel- nicz. Powiat horysowski dzieli się na 3 za- rządy policyjne (stany), 30 gmin wiejskich, 161 okręgów wiejskich. Miejsc. zaludnionych liczy: 18 miasteczek, 52 siół, 727 wsi, zaścian- ków, futorów, folwarków i t. p. Mieszkańców 132,347. Z tego praWD sławnych 93,927, wy- znawców starego obrządku 2100, katolików 21,496, ewang.41, izraelitów 14646, maho- metan 35. Fabryk 40 z produkcyą roczną 89000 1'1'1. (w tem samych smolarń 25). Szkół ludowych 45. Cena ziemi przecięci owo 200 Słownik Geograficzny Zeszyt V. Bor.

do 400 rs. za włókę. W powiecie 61 parafij prawosławnych (w tej liczbie 55 dopiero od r. 18). Hozległość powiatu 8958 wiorst kw. Czy t. Tyszkiewicz E. "Opisanie pow. borysow- skiego pod względem statyst., geognostycznym, historycz., gospodarczym, przemysłowym, han- dlowym i lekarskim," Wilno 1847 r. 2.) Ił. (Stary), folwark w pobliżu m. pow. Borysowa, ma szpital wojf';kowy; dawniej miał hutę i kuź- nicę żelaza; zowie się inaczej Radziwiłłów (ob. BorysÓw). 3.) B., wś, pow. ostrogski, par. kat. Zasław, na połud. od m. pow. Ostroga o 18., w położeniu wzgórzystem; nalezała nie- gdyś do ogromnych dóbr ostrog'skich, póżniej była w ręku znakomitej familii Koniecpolskich, a w teraźniejszym wieku nalezy do ks. Lud- gardy Jabłonowskiej. Przed 40 laty ta wieś była otoczona borami sosnowemi, które z półn. strony dotąd istnieją. Ziemia glinkowata lecz urodzajna. Ma cerkiew drewnianą parafialną, takąż szkołę wiejską. Tu są zamieszkali prze- szło od 200 lat czynszownicy, niegdyś szla- chta a obecnie włościanie, którzy niczem się nie różnią od włościan, mówią atoli po polsku i są katolikami. Micszkańcy uprawiają tytuń w wielkiej ilości. IJudność ogólna dusz męz. 700, zeń. 721. Ziemi włośc. 1808 dz. :Folw. B. należy do dóbr Płużno. 4.) B., wś, pow. kobryński, o milę od Kobrynia. Iłorysówka, wś, pow. lipowiecki, nad rz. Wiazowicą, w11adającą do Bobu, 02 w. odda- lona od m. Liniec. Mieszk. 669, wyznania prawo sław. Cerkiew parafialna należała da- wniej do hr. Platera, obecnie do Demidowa ks. San Donato. Ziemi 2016 dz. pierwszorzędnego czarnoziemu. Zarząd gminny i policyjny w m. LillCach. Kl. Przed. Borysowka, 1.) wś, pow. i gub. niżego- rodzka, st. p. w pobliżu N. Nowgorodu i Arza- masu. 2.) B., wś, pow. i gub. penzeńska; si. poczt. między Penzą a Petrowskiem. Borysowo, wś, pow. możajski, gub. mo- skiewska, o 10 w. na płd. od Mozajska, nad rz. Pachrą, założona przez Borysa Godunowa. Była to niegdyś murem otoczona twierdza, która służyła za obronę przeciw napadom Li- twy i Polaków; 484 mk" 72 dm. Borysowo, niem. B01'isllOj, dobra, pow. ole- cki, st. p. Kowale. Borysowska, wś, pow. grajworoński, gub. kurska, przy trakcie z Biełgorodn do Grajwo- rona, 16288 mk., st. p. Borysowszczyzna, wś i dobra ziemskie, w południowej stronie pow. bobrujskieg'o, przy drodze z Hłuska do Gródka i Bobrujska idącej, nad rz. Ptyczą, w gm. hłuskiej, w 3 stanie policyjnym (hłuskim). Dobra B. należą do Wołka Łaniewskiego, mają obszaru około 3560 morgo Była tu kaplica katolicka parafii Hłusk. Al. Jel. 22