Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/335

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Oprócz majątku należało jeszcze do kocioła 7 śc:oła rzymsko-katolickiego. W r. 1840 prze- placów. W. r. 1806 za staraniem ks. prałata szla pod zawiadywanie ministeryum oświece- Onufrego Gzowskiego, ówczesnego proboszcza, nia. .Ma, jednego nauczyciela i uczniów około zaczęto murować kociół, który ukończono r. 80. W B. rezyduje naczclnik picrwszego dy- 1823. W r. 1836 i 1837 fronton z kolumnadą stansu pierwszego oddziahl XI okręgu wodnej zniesiono, a na jego miejscu zbudowano wieżę. kommunikacyi, którego obowiązkiem pilnować Proboszcze kocioła borysowskiego pobożnemi porządku W handlu spławnym na rz. Berezy- obligaepuui obowiązani są odprawiać co piątek nic i c,tłości mostów w mieście. B. ma ludno- nabożeństwo za duszę Władysrawa IV i Adama f,ci podług ostątnieg'o spisu 15097, z których Kazanowskiego fundatora. Obok kościoła jest płci męzkiej 7342, żeńskiej 7755. W tcm 9tH i'zpital na 27 łózek pod zarządem marszałka po- katol. Handel borysowski ogranicza się nL Wl;ttowego i miejscowego lekarza. Na wyspie zbywaniu miejscowem i zakupywaniu zboza, ł-zeki Berezyny obok miasta wznosi się dwu- smoły, dziegciu i drzewa, które się odsyłają plttrowy dom murowany, w którym się mieci jużto drogą zelazną do Warszawy (zboże) luh więzienie. Jest on otoczony murem a z Jądem Moskwy, lub spławiają Berezyną i Dnieprem łączy go most drewniany. Na tem miejscu do Kremeńczuga (drzewo i smoła) albo przcz był dawniej zamek, lady którego pozostały kanał Bere7.YJlski i Dwiną do Ryg'i (klepki w okopach i głębokim rowie. Gwagnin powia- dębowe). Kazdorocznie do Borysowa przycho- da, że w wieku X VII zamek borysowski miał dzi statków (berlin) około 50; na nich Sl(-} pr7.Y- formę okrągławą i był silnie ufortyfikowany wozi z Ukrainy: sól, jagły, sadło, curkier wieżami, tudzież okopany ,vałcm i otoczony i t. p., wszystko to składa się w osobno na ten g'łębokirn rowem, który się łączył z rzeką Be- cel urządzonych magazynach. W zamian her- rezyną. A Naruszewic7. mówi, że niedaleko był liny ładują się smołą, dziegeiem, kamieniami kościół od zamku, z którym komunikował siQ i p:nvracają do Kremiellczuga; berlinki wyżej za porednietwem lochu. Za czasów starostwa Borysowa nie przechodzą, g'dyż I'zcka Berezy- zamek zamieniono na dom administracyi staro- na juz odtąd miałka, i tylko drzewo na. małyeh stwa, a przebudowany przez starostę Ogillskie- tratwach spławia się przez kanał herezYllski go przetrwał do początku XIX wieku. Budo- do Ryg'i. Jarmarków jest dwa: jeden na no- wa zamkowa była drewniana, na. pod- wy rok i trwa przez dni ośm, drugi w piątek murowaniu, z jedną bramą. Od za,mku na ulicę dziesiątego tygodnia po wielkiej nocy. Jar- Chorągiewną, przerzucony ył niewielki mo- marki te, oddawna prze7. starostów zaprow,t- stele W poe7.ątku bieżącego stulecia w nim dzone, a w roku 1802 przez gubernatora mi(l- się mieciła administracya dóbr rad7.iwiłłow- skiego Karniejewa potwierdzonc, nabrały Ul'Zf:- skich, po przeniesieniu której do Radziwilłowa dowej powagi. Poezątek załoienia B. sięg'ft c7.yli Starego B., o wiorst 3 od miastft, w nim odległej przeszłości. Borys ,Vsiewołodowicz się zbierali obywatele na elekcye; nareszcie książę millski zftłożył na brzegu rzeki Berezy- opuszczony i z rozporządzenia władzy rządowej ny miasto i zamek roku 1102. StryjkO'NSki przeroBiony został na więzienie, a resztę do- i Kojałowicz przypisują założenie Borysowa mÓw sprzedano lub 7.amieniono na koszary. Gintwiłłowiczowi i podają, rok 1172, ale po- Naprzeciw domu więziennego na drugiej stro- nieważ wzmianka w historyi przypada na rok nie rzcki lmi.y piękna willa, zamieszkała przez 1128, stąd można sądzić, że założycielem miasta naczelnika wodnej komunikaeyi, a nieco dalej n. hył Borys ,Vsiewołodowicz książę millsl,i. na. wzgórzu wznoszą, się okopy, 7.arosłe lasem Roku 1125 Mścisław syn Monomacha, objąw- sosnowym. Okopy te czyli szailCe usypane szy władzQ książęcą nad całą Rusią, napadnięty były w r. 1811. Podczas przejścia wojsk był przez PołowcÓw, a gdy nie mÓgł oprzeć ti'ancuzkich przez Berezynę jenerał Dąbrowski się, prosił o pomoc sąsiednie narody, między stanowiący przednią straż stał w okopach, któremi i Krywiczan. Lud ten, sprzymierzony hroniąc motów. Niżej okopów nad brzegiem z Litwą, odmówił pomocy, za co Mścisbw BerezyI1y naprzeciw miasta B. jest osada tak obrażony postanowił podbić Krywiczan; w tym zwana Słoboda. Jestto pOlt, przy którym za- celu po ukoilCwniu pomylnej wojny z Połow- trzpnują się berlinki i inne statki, zeg'1ujące po car.li roku 1128 zebrał liczne wojska, które pod Berezynie. Słoboda składa się z kilkudziesię- dowództwem swyeh braci wyprawił do ziemi tiu domów mieszkalnych i około 50 magazy- Krywic7.an. Każdy z nich w d. 4, sierpni,L nilw. B. połąc7.ony ze Słobodą 4 drewnianemi powinien był rozpocząć wojenne kroki, a po- mostami, między któremi pięknie usypana gro- nieważ 7.amek borvsowski Jezał na drodze bJa. bl'llk',wana; jeden z mostów, zwod7.ony, na W siewołoda Olgo,,;:ic7.a, jednego z braci l,się- ela7.llych t-nicuchaeh; drllgość wszystkich 4 cia" i Lył pr7.cs7.kod'l pol:-tczenia się wojsk idą- mo;;tÓw 360 sążni. W B. jest szkohL powia- eyeh na oblę:i:",nic Zasławia, rczydcueyi Hog'- towa i SZkl.Jb poezątkowa, za.łmi.olla w 1'. 1808 niedy, pr7.eto Wsiewołod obleg;l B. szturmem, i llll'zymywall:t z funduszów pal'afhl.1nych Jw- dnbył zamek i }H'zyląt,zyL !lo swego księzt.wa.