Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/334

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


to dziesięciu innych rujnuje się, traf1ws7.Y na od st. p. RyboLyczc, w par. r7.ym. kat. Rybo- pokład jałowy, i stara się potem odbić choć tyc7.e a gr. kat. Posada l'yuotycka. Dominium w części odprzedaniem fatalnej studni, oszuku- nalc:/;y do J ó7.efa Tyszkowskiego. .iąc niedoświadczonych najniegodziwszcmi środ- 1J00'ysławka, 1.) potok w obr. g'm. Rory- kamie Pełno tu tedy szachrajstwa i osznkań- sławki w Galicyi; wypływa z pod pasma stwa; studnie podnoszą się i spadajf! w cenie, wzgór7. Turnicf! zwanego; płynie na północ jak papiery na giełd7.ie, a niero7.ważni spekn- przez Borysławkę i po 3/ 4 milowym biegu wpa- lanci, oszołomieni nadziejf! dorobienia się skar- da naprzeciwko Posady l'ybotyckiej do Wial'l1, bów, topif! częstokroć na polach borysławskich dopływn Sanu. 2.) B., potoczek gÓrski, w ObI'. grosz, w pocie czoła przez lat wiele zapracowa- gm. Opaki, w pow. drohobyckim; źrÓdli8ka ny. Takie gORpodarstwo nie podnosi też by- w południowej stronic tej gminy, na granicy najmniej dobrobytu okolicy. Pomimo, że w Bo- tejże z gm. Kropiwniidem Starym i Schodnicą, ryslawiu wielu włościan otrzymało znaczne w tak zwanym Ruchowym Dziale. Płyni, pienif!dzc 7.e sprzedania gruntów przcdsiębier- kr<.)tem łożyskiem w pÓłn. 7.ach. kier. 1Vpada com kopalni, toć jednak, oprócz kilkunastu go- z pr. br7.egn do Opaki, dopływu Bystrzycy t y- spodarzy, ktÓrzy porządniej się zabudowali. śmienickiej. lHllgość biegu pÓł mili. BI'. O. inni zeszli, w Coęści przez rozrzutność, w części JłOl')'soglehsk, m. pow. gub. tambowskiej, skutkiem nieuczciwych sposobów wyzyskiwa- 02 1 / 2 w. od t. n. st. dl'.Ż. griazie-carycY{lskiej, nia pr7.ez niezamożnych przedsiębierców, na nę- st. p., 12093 mk. dzarzy, i zamo:/;ność powszechna nie postąpiła, HOI'ysoglehska, wś, pow. ll1uroll1ski, g'ub. gdy:/; obfitość zarobku przyczyniła się tylko do władymirska, st. p. w pobl. :Muroma i Viaźnik. podwyzszenia dochodÓw z propinacyi i do dc- Iłm'ysoglebslde słobody, wś, pow. rORtow- moralizacyi robotników. Sprzedawszy grnnt ;;ki, gub. jarosbwsl,a, o 1!) W. od Rostowa., swÓj, znajduje się tam obecnie wielu dawnie j - , Rt. p. s7.ych właścicieli w tem położeniu, ze w ko- BOI'ysoblcb, wś, gub. witebska, nad rz. ł,o palniach, urządzonych na własnej niegdyś zie- wacią. mi, kręeić musz korbą dla zarobku. OB. 1I0rysC)W, w, pow. nowoaleksandryjski, czytaj: "Olej skalny z Borysławia w Galicyi." gm. Z;yrzyn, par. Gohb, n:t wzgÓr7.ach śród Geo1. Jahrbuch 1859 str. 572; Zeis7.l1er L. lasÓw, przy drod:w bitj z WarRz:twy do Lubli- "Geognostiche Reise in den Karpathen: Fnco- na, o 2 vI'. na z:lch. od Zyn>;yna. W 1827 1', hyh iden-Sandstein, Salzthon-BergOl-Q,uellen", 1836 tu 30 dm. i Hm mk. J'. Rtr. 353; w "KloRach" t. XVI N. 409 i 410. 1ł00')'SC)W, 1.) m. pow. gub. mi(IRkiej, po- Dominium B. należy do Dawida Lindenbauma. łożone ua lewym brzegu rzeki Berezyny, nie- IJOI')'sławice, 1.) 1,'o,4dellle i zmnlwu'e, wś, daleko od ujścia do niej rz. Schy, pod 54 o l/l' nad rz. RgiłÓwlq, pow. kolHki, gm. Krzykosy, 46" szer. póln. i 46° 9' 52" długości od :B'er- par. Borysławice. Na prawo od drogi z Koła ro, o 140 w. od :ft'li{lska.. .MiejRcowość,na ktÓ- do Kłodawy. KościÓlpar. drewniany. Znajdują rej miasto zbudowane, plaska i pochyła ku tu się ruiny zamku, o któreg'o początku, kole- r7.enc Berezynie; na pÓłnoc tylko wznORzą siG jach, a nawet czasie zburzenia, żadnych nie lekkie wzgÓrza zaslaniająne miasto. Rmde- ma wiadomości Budowla tylko jego okazuje, głość miasta 10404 sąZui kwadratowych, z ktÓ- ze niewiele nad wiek XVi dawniejszym być rych 2352 pod rynkiem, a 1188 pod ulieami moze. 'Wystawiony był w czworogran z wy- i zaułkami. Domów murowanych dwupiętro- niosłą na ezcle stra;i;nicą. ,y dolnej jego ezę- wych 2 i jeden jedno-piętrowy na. rynl.ll, w któ- ści brama, a w górnej nad bramą pomieszczona I rym !lię mieści izba skarbowa; reszta wszyst- była kaplica. lagórek, na którym si zamek kie drewniane. Pośrodku miasta rynek, na ten wznosił, ręką jak siQ zdaje ludzką sypany. I którym wznosi siG eerkiew prawosławna mu- otoczony jest podwÓjnym głębokim pr7.ekopem 'rowana. pod wezwaniem ;w. i'pasa. a od lllier i oblany wodą. Z wieży pozostały tylko trzy Ii!l:;ki..j ei:lgnie sie nęd szop. w któryeh sil: ściany, z samego zaś zamku kilka ułamkÓw mieszczą kramy. nic jest 12 (i 8 zanIków), muru obwodowego. 'V 1827 B. kościelne z któl'yeil ważniej,,-ze: )Iińska, od placu do mo- miały 23 dm. i 140 mk.; B. zamkowe 18 dm. stu na rzcee BerczYIlic, Lepelska i Moskiew- i 238 mk. Kośc. i par. niewiadolllej erekcyi. Liber ska; są one brukowane, re;;zta zaś ulice niebru- beneficiorum Łaskicgo z 1521 nie wspomina kowane i podczas deszczów błotniste. Pl'Z' o B. Obecny kościół WYRt. 1773, odnowo ulicy Iińskiej kociól katolicki murowany. 185B. Par. B. dek. h;czyckiego 1 dusz Początkowo był zbudowany z drzewa przez Jiczy. 2.) Ił., wś, pow. kaliski, gm. i par. starostę borysowskicgo Adama Kazanowskiego T!łm;zki. W 1827 r. było tn 13 dm. i 175 w 1'.1642, który przeznac7.ył nall majątek }ta- mk. Br. Ch. tueicze,odd;ie1iwH7.Y tę wieś od Rtarostwa Lo- HOl'ysła-'ic(', ob. BOI'zeslaw;,!e. rysowskiego, a vVladysJaw IV krÓl polRki IJcwY!iiławlul, WK, pow. dobrłlllli1ski, 0:3 kil. 'lH'zr,,'ilej'ml tego? roku darowiznę lltwiuJ',lzil.