Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/332

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


opatowski, gm. Ruda-kościelna, par. Bałtów; siadłoBci: towarzystwo przemysłowe dla le- 7.iemi dwor. 2009, włośc. 453 m. W 1827 r. Bnych płodów w Wiedniu. B. R. było tu 16 dm. i 104 mk., obecnie 30 dm. Borynia, potok górski w obI'. gm. Boryni, i '234 mk. pow. Turka, powstaje w Beskidzie lesistym Borychów, wś i dobra, pow. sokołowski, z dwu strug, jednej wypływającej po półno- gm. i par. Wyrozby, leży między Wfiiami: cnej, drugiej po południowej stronic przy Cho- l{zepki i WYl'ozęby, ma 18 dm. Należał nie- mowcu (780 m.). Łączą się w Boryni, pod gdyś do klucza sZKopow8kiego Mleczków i Wełyką J(iczerką (722 m.). Zasilany liczne- w tej rodzinie do 1862 z08tawał. Dziś Szań- mi potokami górskiemi, jak Krywulą, Namaster- kowskich własność. skim potokiem, wpada do Stryja z prawego D(wycz, niem. BOJ'itsclt, WB, pow. wielko- brzegu. Długość biegu niespełna mila. Htrzdccki, par. Raszowa, nad rz. Wodą Je- BOI'ynicze, wś, pow. Bóbrka, przy kolei mielnicką, z kolonią Zawadką. żelaznej lwowsko-czerniowieckiej, której sta- BOl"ycz(lvka, wś, pow. trembowc1ski, o 7 cya w tej wsi się znajduje (między V{ybranów- ldlomctl'ów na północny wschód od Trembowli, ką a Chodorowem, o 50 kil. od Lwowa), nad IIad potokiem Boryczówką, dopływom Seretu, rzeczką Ług, o 2 mile na południe od Bóbrki. wicH podolska, w urodzajnej ziemi położona. Przestrzeń posiadłości większej: roli ornej 57:3, I'rzcfitrzoIl posiadłości większej: roli ornej 150, łąk i ogrodów 126, pastwisk 86, la$u 831; po- ląk i ogrodów 24, pastwisk 38 m.; posiadłoś<i siadłość mniejsza: roli ornej 844, łąk i ogrodów JlllliojSZi1: roli ornej 486, łąk i OgT. 34, pastw. 149, pastwisk 79, lasu 6 morgo Ludności rz. 86 m. Ludn. rz. kat. 642, gr. kat. 236, izrael. kat. 74, gr. kat. 626, izraelitów 63: razem 763. 48: rawm 926. Należy do par. obudwu obrzą- Należy do rz. kat. par. w Brzozdowcach, sta- dków w Trembowli. Posiada szkołę filialną. cyą telegraficzną i urza,d pocztowy ma w micj- Właściciel posiadłości większej: Konwent 00. scu; również gr. kat. parafią, do której należy karmelitów w Trembowli. wieś Drohowicze z 322 dusz; cała parafia liczy lJol'yczówka, potoczek nastający w obr. 948 gr. kat. dusz i należy do dekanatu ch odo- gm. tej samej nazwy. Płynie w kierunku rowskiego. Wieś ta posiada szkołę filialnl1i północno-zachodnim łączkami i parowami przez i kasę pozyczkową z fundu8zem zakł. 940 złr. loryc;t,ówkę i we wsi Łoszniowie uchodzi Właściciel większej posiadłości Borkowski hr. z lewego bl'z. do Gniezny (ob.), dopływu Se- Włodzimierz. retu. Bj'. G. Borys, ob. Boryslaw. BOI'ynia, wś, pow. Turka, nad rz. Stryjem BOI'ysin, wś, pow. ehcłmski, gm. Cyców, i kilku potokf1mi (między temi jeden zwany par. Wereszczyn. Namasterski), wpadającemi w tej wsi i pod nią Boryskowicze, 1.) wś, pow. dziśuieln;ki, do Stryja, (1ddalona o 1 i pół mili na południe należy do Doboszyńskieh. Tu niedawuo był od Turki, a o 22 mile od granicy węgierskiej, las sosnowy, najlepszy w powiccie. Filia parafii śród gór, lasów i potoków. Przestrzeli posia- katolickiej Zadoroże. 2.) B., wś, pow. mozyr- dłości większej: roli ornej 288, łąk i ogrodów ski, niedaleko 110zyrza, w okolicy obfitującej H2, pastwisk 63, lasu 2502; posiadłość mniej.: w głazy erratyczne. roli ornej 2380, łąk i ogrodów 388, pastwisk nOl'yskowo, wś, pow. i gub. tworska, st. p. 479, lasu 34 m. Ludności rz. kat. 252, gr. o 26 w. od Tweru. kat. 885, izrael. 86: razem 1323. Należy do Borysla",y, d:twne imię, zarówno w tej formie rz. kat. llar. w Turce; gr. kat. parafi: ma jak i skróconej Borys, źródłosłów nazw takich jak w miejscu, należącą do dek. wysoczańskiego. Borysławice, Borysów, Boryszew. BJ'. Ch, W 1879 roku poświęcony został kościół mu- BOI')'sław, wś, pow. skierniewicki, gm. l'owany rz. kat. obrządku świeżo postawiony Głuchów, par. Janisławice. W 1827 r. było z funduszów zebranych w drodze składek, na tu 16 dm. i 200 mk. który to cel cesarz austr. ofiarował z własnej BOI')'sla'. wieś, pow. drohobycki, nad szkatuły 300 zIr., wydział kraj. we Lwowic I rzeczką Tyśmienicą. o l milę na południowy równic;?; 300 złr., a rady powiatowe i inni mie-I zachód oJ Drohobycza, 3.,13 metry nad powierz. ,;zkaIlCY Galicyi każdy wedle możności. ,,- PO- I ! m;,rza. Kolej żelazna idzie z Drohobycza do llo- b]i:im B. na wierzchołku wysokiej góry "l'ikul rplawia. jako galaź kolei żelaznej naddnie- nazwanej przebywała kilka dni polowaniom się strzarlskicj (lI kil. dług .), umyślnic tylko do bawia,c, królowa Bona, żona króla Zygmunta L Borysławia poprowadzona; w tej wsi bowiem które to podanie potwierdza starożytny napis znajdują się nadzwyczajnio obfite kopalnie naf- na kamieniu tam wykHty. Dawnicj B. byh1 ty; ogTomIH1 ilość przedsiębierców kopie wosk mkieIll powiatowem. Przed paru wiekami ziemny i olej kamienny w kilku tysiącach szy- wszyscy mieszczanie B. z08tali wyniesieni do bów: 1870 rokn było w Borysławiu i pobliz- godności szlacheckiej za wysługi wojenne. kioh wsiach: Tustanowice, W olanka, }Iroźnica. V B. jest st. poczt. Właściciel większej po- Schodnioa, Orów i N ahujowice 4338 8zybów, któ-