Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/331

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


kiew prawosławną ollnowiouo. Je::;L 011 filią wileńskiego lllona::;tyrll w. Trójey. Kbs:-;lor dLwny w ruinie. Niedaleko kociola stoi mała kapliczka. z cudowllą, figurą P. Je:t,Usa. Odno- wiono ją tera:-; i pozostawiono do użytku liato- likom. ll. slanowią, wlaSnOIJ duehowicllstwa prawosławnego. Kilka karczem i gocinicc '/. 'Vołożyna do Oszmiany, przeżynający samo lilko ll., nadaj pcwien mch i ożywienie tej podupadłej mit;einie. Opodal rozciąga sil) li- ,-"n y las, wbsnoć hr. Czapsldq;o, a przez ten bs Gidy wspomniona. droga dług: prostą al,:ą. 'V oddali wije Hil; rzeezLL ZyJallka, Uór:t nazwG swoją zresztą zmienia kilkanaeie razy, "tosownie do ol,olil:Y, któr: przeplywa, i w klUkll wp:tda do Jkl-ezyny a z nią, do '1Vi- lii. U rll IIL okoliezne, przeważnie gliniai'ite, IHJtrzdmją uoLrej i starannej uprawy. N icL1a- leb R leży wś Bijuciszki (oL.) P. S. UOI'Ull. Tak podobno di1wniej zw:tlle Gyło m. Berun, pow. PSZCZYllSki. Uoruschowitz, ob. B01'IlSZ01cice. Um'usin, Boruszyn, ob. B01'ucin. DOI'USÓW, wieś, pow. Bóbrka, ll:td ]'zcl'ą 1,112;, tuż przy kolei żelaznej l wowsko-C/:er- niowieckiej, o 6.G kilometra oJ. staeyi tej kolei w 'Vybranówce, od Bóbrki oddaloną je13t o 2 mile W połudlliowym kierunku; okolica bagni- sta i leśna. Przostrzell posiadłości dworskiej: roli ornej 107, łąk i ogrodów 32, pastwisk 29, lasu 422 m.; posiadło.ść mniejsza: roli ornej 291, łąk i ogrodów 91, pastwisk 48 m. Lu- dności 11.. kat. 4, gr. kat. 300, izraelitów 27: razem 331. Należy do rz. kat. par. w Brzo- '/.dowcach; gr. kat. par. ma w miejscu, należąc: do dek. bobreckiego. Właściciel więk. pos. Borkowski hr. Włodzimierz. 1J00'I1!'izlww(:e, wś, pow. nowogradwolyń- ski, gUl. derewieuka" dusz 184; ziemi włośc. 591 dzie,",.; ziemi dworskiej 8,13 dzieB., wła- snoć Puławskich. .Bitwa d. 15 czerwca 1792 roku. Tu ginie :Mohort, bohater poematu 'Vinc. Pola. Boruslowa, w, pow. dąbrow;:ld, o 9 kil. od 1St. p. i:3iedle:szowiee, w pa]'. rz. kat. Gl'em- DOSZÓW. Dominium należy do 'padkoDierców po hr. Adamie l'otot'kim. 8m'uszowice, niem. BOl'IIscholcitz, w i do- bra, pow. bytomsli, o mil') od Tarnowie, w pa- rafii katol. Ceglin, z fl'yszerkct i kol. Wymy- słów. BOI'USZYII ozyli BOI'IlS:;1I0, J.) wic, pow. oLornicki; 131 dm.; 1036 1Ilk.; 132 ew., 879 kat., 25 żydów; 253 allalf. Koeiół parafialny Jmleży do dekanatu obornickicgo; hięga bcne- fieyów wspomina o nim r. 1510; na nowo wy- budowany r. 1605 przez Jana Rzepeckiego. Na początku wieku bieżąceg'o stanął raz jesz- oze nowy kościół; dawniejszy grożący upad- kimn rozebrano. Pomników z przeszłości nie posiada. Y okolicy wykopano urny, odłamy naczynia brązowog'o, sprzączkG żelazną. 2.) n., domin., pow. obOl'nicki; 969 m. rozl.; 7 dm., GO mk.; 5 OW.; 55 kat.; 13 analf., st. poezt. w l'oh1jewie o 7 kil,; sL. kol. zel. Oborniki o 21 kil. 3.) U., dwa leśnictwa, zniemozone nazwy l'eppmlul'th i Miihlclwn, ob. B01'uszynko. lłoJ'usz)'!!, B01'usin, ob. Bm'ucin. JJol'usz)'nko, niem. IleidclwlI, kl'61ewi'ikio nadleśnictwo, pow. obornicki; D mioji'ieowośei: l) 13.; 2) lenid.wo J1Qbnikąt (TI'ommolorL); :) BOl'uszyn l (:Miihh:hen); 4) Horllszyn 11 (Tep- pcrful'th); G) Uługibród (Langenfurth); G) Ko-- wallówko (::)allhnelIt); 7) TJil'm (Limcll); :-;) Nowe Ol()dry (EichquasL); 9) 'ramówko (lIil- kcnfUl'iJl); 10 dm.; (iU mieszl(" 58 ew., 111m!.; 11 aml f. ]orllta, dawllc illti, stanowi źróJltdów Ila:olW: -Bl)l'llCill, DOl'llC:oIa, BOl'llty i t. p. , Buruta, rz., lewy dopływ Dwi::'}ouzy w pow. ih mnellskim. UOl'lltin, ob. Borucin. DOl'utowo, ob. L'01'UH:owo. Ił o I'Ut y, 1.) WK, pow, gl'ójec1d, gm. Hieli'ik, par. JJowiczyn. 2.) Il., wś szlac11., pow. 111;- kowski, gm. Siele, par. loż:"n. 3.) B.-Kurz!)- tki, w, 13z1ach., 11OW. makowski, gm. Sypniewo, par. Gqsewo. Iłoruy, 1.) Alte-Miihle, mlyn, pow. baLi- moski, ob. Ml.lf11Slcie Olęd1'Y. 2.) B., wieś, pow. babimoski, 101 dm.; 601 mk.; 298 ew., 293 kat.; 10 izrael.; 90 analf'. B.) n., karczma, pow. babimoski, ob. Ilammel'. 4.) B., młyn, pow. babimoski, ob. l'uchorze. 5.) n. kościel- ny (Boruy-Kircbplatz), wieś, w nizinie lesistej, pow. babimoski; B1 dm.; 230 mk.; 205 ew., i1 !wt., 2ł izr.; 19 analf. Uprawa ehmielu; han- deI ożywiony chmielem do Czech i lh wary i. Agentura pocztowa; poczta osobowa z Nowego 'romY81a przez Boruy do "Volsztyna; st. koL żel. Nowy Tomyśl o 7 kiJ. G.) n. Nowy, olf)dl'Y, pow. babimoski; 154 dlll.; $)25 rnk.; 914 ew., 11 kat.; 151 an:t1f. 7.) ił. DLary, okdl'Y, pow. 1mbimoski; 109 dm.; 813 mk.; 7tH ew., 34 kat., 18 dysydentów; 102 analf. BOI'Y, Tak się zowią ogromne mokrawe tor- fiska, rozciągające się od stóp Bcskidów nad Czarnym Dunajcem aż ku Jabłonce na Omwie, przeszło milę szerokie a półtorej mili dlugie, powstale zo zbutwiałych IHli i drzew sosno- wych, które slUtdź przed wiekami pokrywaly całą tG przestrzel l między Nowym - Targiem i Zaskalcm a IJudźmierzem, tudzież za Czar- nym Dunajcem na granicy orawskiej. Lud używa tcgo torfu do palcnia i na nawóz. Uory, byht kopalnia WGgb. pod w13il Jelef1, pow. chrzanowski, par. J aworzno. lohu 187./ wydobyto w niej 12'1 tys. cetnarów węgła. Od 1874 nieezynna. BOI'ya, wś i folw., nad rz. Kamienną, pow.