Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/330

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bortniki, 1.) dobra i wicH w pow. LolJ1'uj- kitll, nad 1'Z. Olą (dopływ Bel'ezYllY), tU?, przy trakcie pocztowym wiollącym z Hobruj- bkt do Rohaczewa, wlotanie policyjnym, w 2 olm:gu sądowym. Dobra te mają obszaru p1'zoozło 2300 m., w ziellli lekkiej, i llależ, do Munkiewiczów. Tu jOot zarząd gminny, cor- k icw parafiitlna i szkółka wiejska. G mina Kkłada oię z 2tj wiosek i liczy ludnoHci przc- zlu 2380 dusz płci m0zkioj. 2.) 1$., wielka wś, pow. lJl'<tc1awoki, ma 800 dusz męz., 1788 dzie,.,. ziemi włość.; naldała do ChołunicwiOkich, dziś (lo wielu właścicieli: KolL - t)ieleckich i Zielińokiej 457 dz.; Drzewicckiego 124 dz., ByczYlt:ikiego lGl dz., ZołYlu;kich 206 dz., Clłowuckiego 169 dz., l:'aczkowskicg'o 109, Klomensa Krzyżanow:>kiego 202 dz., Dominika K1'zyżanowskieg'o 322 dz., Mołodawskiej i325, sukces. GruRzczYlu;kich 408 dz., 'Veneh 156, Zozulińskich 20 dz., Benko i Jankowskich po 89 dz. Dl'. M. BOl'tlliki, 1.) wieś, pow. Bóbrka, o 4 i pół mili na południc od BÓbrki, nad Dniestrem i 13oherlq, o ćwierć mili powyżej njśeia Ługu do Dniestru, przy kolci żel. l wowsko-ezernio- wieckiej, ktÓrej staeya W 1L, między Chodoro- wem a, Bukaczowcami, jest oddaloną 70 kil. oJ Lwowa. Przestrzeni p0siadlość dworska ma roli ornej 403, łąk i ogrodÓw 154, pastwisk 179, lasu 183; posiadłość mniejsza roli ornej 614, łąk i ogrodÓw 230, pastwisk 120, lasu et I,udność rz. kat. 6, gr. kat. 518, izraelit,Ów 255; razem 779. Należy do rz. kat. par. w Zurowie, gr. kat. parafią ma w miejscu; parafia ta mtleży do dekanatu żm'awillskiego. Posiada st. poczt. i telegr., szkołę etatową. Właściciel większej posiadłości: Jan Wieczyński. 2.) U. naddnie- strzaluslde, wieś, pow. tlumacki, lJad potokiem 8elctyn, dopływem potoku Tłulllackiego, ktÓ- ry wpada koło Olezowa do Dniestru, oddalo- m jest o 1 i pół kil. na południe od Tłumacza. ]'rzcstrzCJ'1 posiadloci większcj: roli ornej 553, ląk i ogrodów D7, pastwisk 5, lasu 1135 m.; posiadłość mniejsza,: roli ol'llej 1363, l,(k i ogr. 135, pastwisk 34, lasH 3B m. LHJnoei rzym. kat. 34, gr. kat. 1010, izraelitÓw 124: razem 1168. Należy do rz. kat. parafii w Choeimie- rzu, do gr. kat. w Jlostowie. W beiciel wię- kszej posiadłości: Thlluaekie towan,yotwo ak- cyjne wyrobu cukru. 3.) U., oh. Be!'lniki. DOl.tO!!iZLlIIY, W8, poW. sejncliski, g'lU. 1- }Jeiowo, par. Viejl;iejo. Dol'tscb, ob. Bure,:. norty, ob. B(11'dall!f. DOl'udł, 1.) w, pow. s()(:ha:zewl;i, t;"llIilla i par. IłÓw. 2.) D., pow. rypil1ski, gm. zeZll- towo, par. G ujsk, ob. Ol'szulewo. Iłol'ucha, doplyw l'rypeci z lewego brzegu w gub. kijowskiej. BOfuchowo, niem. Deutsch-BQl'kowo, wieś, pow. ubul'lli('li; J:J dm., J81mk.; 120 ew., Gl kat.; 61 analt'.; t. poczt. i kol. żel. Rogo*no o 7 kil. M. St. JJol'udcc, w';, p'JW. ł<:czycl; i, g'lIl. G rabów, par. tiedlec. Kto wio czy Ów ll:[;':udowy Bo- ruta, dyabol h:czyeki, nie lJył ztlo;l,yeiu1em lllb posiadaczem tej w8i, jakto wska7.ujc na7.wisk,) znaczące tyle co: potomkowie Boruty, t. j. sie-. dzilJa potomkÓw Boruty. IJol'ucicha, ,wś, pow. g'anvolil',ski, g'mill" Kłoczew, par. ZeJecliów. la 1J dm., JJ mI,. i 318 m. Obi:'Zanl. llol'ucill i BOl'uc:lllck, w(;, pow. Himz1Lw l ild, g'IIl.Oskciny, }HL!'. Uąhio i Osię(iny. IV 1827 rol.ll 13. liczył 18 dm. i j(j: mk., Hurnuinek 20 dm. i 131 n{k. 80l'ilCin, 1.) wś, pow. plm;zewold, 8 dm.; 73 lUk., wszyscy kat., 16 anal!'. 2.) U.olędI'Y, 6 dm.; 38 mk., wszysey kat., 1:3 analf'. 3.) n., domin., pow. pleszewski, 1142 m. rozI., 4 dlll.; 91 111k., 2 ew., 89 kat.; 34 analf.; st. p. t)obó- tka o 4 kil.; bt. kol. żel. Biniew o 9 kil. , llOl'llcin, BOI'1Isin, niem. 1J01'1'1lschin, W8, pow. kartuski, st. p. Sierakowiee lub Stę/'yea, () 18 kil. od Kartuz, dominium własność lloenego z l'mnpowa; wieś ma 8 wlaeicieli, 1635 m. rozl. VV 1648 r. mi<)dzy właścicielami wy- mieniany Borucki i 'Varzewski. UOl'ncin, niem. BOI'utin, wś, pow. racibor- ski, par. Krzenowice, z folwarkiem i wyborow:1 owczarnią. Bol'uciuo, B01'llCin, wH w pow. słupskim, zimni pomorskiej. UOl'ucza, wś nad rz, t. n. i osada leśna, pow. radzymiilski, gm. Rudzienka, par. Klem- bów. Osada lośna R leży o pan.) wiorst na polud. od wsi. BOl'ncza, rzeczka, wyplywa z lasów czer- nickich i mi<:dzyleskieh, w pow. l'adzymill,.,killl, za osadą Borueza; pl ynie z poludnia nL pÓłnoe i wp<,da do rzeki Cienkiej, niedaleko wsi Kury. UIU'Uj, ob. JJol'I!!J. łłtu'lIł{()wo, nie Borutowo, ob. BOl'kvlL'v. Um'uny, mko, pow. oszlllialu;ki, () ::.: lI,tite od OszmiallY, o 10 mil od Wilna, mtd rz. Zy- lanką, w pięknej okolicy, wzgÓrzystej i gajami drzew urozmaicollcj. Loży w 1 okręgu admi- nistracyjnym powiatu. Jostto dziś uboga mie- ścina, zło/'ona z 42 domów a raczej chałup i li- czy 155 mk. obojga płci. :Niegdy posiadały B. piękny kościÓł murowany (podoLno z rolw 1692) z cudownym obrazom N. :M. l'anuy, zwanej" Borullską," tudziei obszerny klasztor bazylianów, którzy utrzymywali tu szkoły, w LII/icu 6 klasowe (wcJlug' A. E. OdYllOa). V tych szkotach kształcili się początkowo Ignacy i Leonard Chodźko oraz Antoni Edw. Odyniec. .Jeclnym z profesorów był nany uczony Wyrwicz. Kościół zamini9ny IWo c.er-