Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/329

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


1583. W r. 1788 kościół ten był podobno blizkim zupełnej ruiny, więc na jego miejscu r. 1795 sumptem }fichala Kociełkowsl,icg'o, scholastyka i oficya.ła gnieznieńskiego, wysta- wiony został nowy drewniany kościół pod wezw. św. Stanisława B. Cmentarz grzebalny, r. 1811 za.łożony oddzielnie od kościelueg'o, dziś murem otoczony został. We wsi Wrze- szczewiee ,Jest kaplica drewniana św. Anny, fundowana. przez MaryannęWalewską, kaszte- lanową łęczycką, dziedziczkę wsi. Sa w nioj ą ołtarze, z przywilejem odprawiania Mszy Dwiętej, przez papieża Piusa VI udzielonym 1783 r.

BOI'SZÓW, wieś, pow. przemyślalIski, o ćwierć mili na wschód od Przemyślan, nad potokiem Szumowskim, dopływem rzeki Lipy. Przestrzeń posiadłości większej roli om. 58, łąk i ogr. 8, past. 4, lasll 587 morg.; posiadłości mniej. roli om. 1591, łąk i ogr. 275, past. 256 morgo Ludność rzym. kat. 47, gor. lmt. 1100, izrael. 45: razem 1192. Należy do rzym. kat. parafii w Przemyślanach; gr. kat parafią ma w miej- scu, nalcżącą do dekanatu bobreckiego. .Wicś La posiada szkołę etatową i kasę pożyczkową z funduszem zakładowym 277 złr. Właściciel większej posiadłości Alfred hr. Potocki.

BOI'szowice, 1.) wś nad :Nidą, pow. jędrze- jowski, gm. :Mierzwin, par. Imielno, o 13 w. na wschód od Jędrzejowa. IV 1827 r. było tu 37 dm. i 269 mk. 2.) B., wś, pow. jędrzejow- ski, gm. i par. Sędziszów. W 1827 r. było tu 22 dm. i 117 mk. 3.) B., ob. BOl'szewice. Borszowice, wieś, pow. przemyski, nad potokiem Wyrwa, dopływem Wiaru, leży o 3 kilometry na południowy wschód od mia.stc- czka Nizankowic; po pod tą wioską na zacho- dniej stronie przechodzi kolej zelazna łupkow- ska; w Niżankowicach jest stacya tej kolei, pierwsza od Przemyśla. Przestrzeli posiadło- ści więk. roli om. 290, łąk i ogrod. 26, past. 15; posiadł mniej. roli om. 650, łąk i ogr. 50, past. 99 morg'. Ludność rzym. kat. 5, gr. kat. 411, izr. 56: razem 472. Należy do rzym. kat. parafii w Nowem mieście, odd11lo- nem o 1 milę; gr. kat. parafią ma. w miejscu, do której należą: Bybło z 547 i Packowicc z 252 duszami; cała parafia liczy 1210 dusz gr. kat., nalezy do dekanatu niżankowiekiego dyecezyi przemyskiej.

BOI'szyce, wś, pow. skierniewicki, gmma Kowiesy, pa.r. Chojnata. Borszymmen, ob. Borzy'lnY. Bm'szyn, wś i folw., pow. łęczycki, gm. Sobótka, par. Solca Wielka. W 1827 roku było tu 11 dm. i 110 mk., obecnie 17 dm. i 612 m. obszaru. BOI.tatycze, wś, pow. zamojski, gm. Wyso- kie, par, Nielisz, Bortele, wś, pow. sejneński, gm. KOI)eiowo, par. Wiejsieje. Bortele, wieś, pow. trocki. BOI.tiatyn, wś, pow. :Mościska, o 4 kil. na północ od mka Sądowa Wisznia, nad potokiem Struna, dopływem rzeczki Wiszni. l'rzeHtrzell posiadłości większej roli ornej 326, łąk i ogro- dów 248, pastwisk 279, lasu 757. Posiadłość mniejsza roli ornej 672, łąk i ogrodów 442, pastwisk 123, lasu 226. Należy do rz. kat. parafii w Sądowej "\Viszni; gr. kat. parafią ma w miejscu, do którcj należy mmda Kniażymost, razem 1173 dusz. Parafia ta należy do deka- natu wiszeńskiego dyecezyi przemyskiej. Wicś posiada szkołę etatową. Właścicielka wię- kszej posiadłości Antonina hr. Bąkowska.

Iłol'tkiszki, dwór, pow. nowoaleksandrow- ski, gub. kowiellska, par. AlicIe, do Sawrymo- wiczów nalezący, 300 lat wo władani];. tejże familii zostający.

Bortków, wś, pow. złoczowski, o 3 mil c na zachód od Złoczowa, nad potokiem' Sołotwina, dopływom Gołogórki, która znów jest dopły- wem Połtwi, o 12 kil. od st. p. Krasne. B- Ieży w bal'llzo Ul'odzajnej glebie, na tak zwa- nych złoczowskich dołach; głęboki czarnoziem, ziemia tutcjsza g'dy zaschnie jest prawic nic do obrobienia. PrzestrzCll posiadłości większej: roli ornej 1049, łąk i ogrodów 483, pastwisk 62; posiadłość lllnicjsza: roli ornej 1304, łąk i ogrodów 830, pastwisk 241 m. Ludność rz. kat. 134, gr. kat. 773, izrael. 69: razem 976. Nalezy par. do rz. katoJ. w Glinianach, gr. parafią ma w miejscu, należącą do dekanatu uniowskiego; posiada szkołę etatową i kasę pozyczkową z funduszom zakładowym 245 złr.

Bortkuniszki, dobra ziem., pow. kowieński, parafia Kroki, na lewym brzegu rz. Szuszwy. Niegdyś posiadłość generałowej Fitinghofowej, obecnie w procesie pomiędzy spadkobiercami Kuszłejki. Leży o parę mil od st. kol. żel. lip.-romeńs. Datnowo. Fel. R.

Bortkuszki, okrąg wiejski w gm. Muśniki, pow. wileński, liczy następv.iące wsie: Kejmiń- ce, Skietery, U zublondzie, Zarnowagi, Uzusolc, Papiernia, J awniuny; zaścianki: Szyntakonic, Podębie, Katuniszki, Powosierele, ZielanIm, Diakolonia, Grawże, Podkrzynice, Podpospie- rza, Podmiejłuny ,Osiniewka, Użukomary, Uzurojście. Pomużyce, Pojodzie. Dobra B. są własnością hr. Platera. Niedawno jeszcze ist- niała w B. kaplica kato1. parafii muśnickiej. W pobliżu wsi n. urządzona tcż była przed niodawnym czaRom stacya pocztowa, zwana Mussa.

Bortllia, to samo co Bal'ten lub BaI'ten- land.

BOł'fllicka jm'yd)'ka, osada, pow. nowo- gradwołyński, gm. połońska, dusz 130; wła- snoŚĆ rządowa. L. R.