Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/327

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

w Śniatynie odda1011c jm,L o 7 mil. 8L poezt. wiecie ppL! WSil Okopy. Dniestr, plynlc wzdluż biCZY się traktem Z Tarnopolem przez Czort- poludniowcj granicy togo powiatu, jest już ków i Trębowlę. Slynue jarmarki na bydlo. rzelG spłJ.wn'b po której nic tylko lekkic tra- Miejscowość więcęj na wieś niż m miasto wy- twy drzewne, ale i ciężkie galary, naładowane gląda. ])l'zciJlrzeń l)oiJi<tdlości większej roli zbożelll, ku Odessie w każdej porze lata odply- ornej 896, ląk i ogrodów 66, past. 22, lasu wają. OpróclI Zbrucza pr7.yjmuje Dniestr 5 1 11; pOiJiatllości mniej. roli Ol'll. 1902, łąk w trm powieeie 2 jeszcze dopływy, mianowi- i ogr. 1;34, pa;;L 158 m0rt;. I,udność r7.ym. cie rzeellkę Cygaukę i Niesławę, które obicdwie kat. 1-138, gr. kat. 1190, izrael 998: razmn len powiat 1 pólnoey lUt południe przecinają. i626. :Mia;;teczko to jest siedzi bą starostwa G l!l' we w !aści wem slowa tego znaczenia w t Y 111 powiatowego, rady powiatowej, urzędu poda- powiecie nic nUt, z wyj;tkiem brzegow Dnie- tkowego l1<tleżąeego do olnvodowej dyrekcyj ::;lru i Zbruc;.m, które S, strome, skaliste i obfi- -<lnl'b o wej W Kołomyi, sądu powiatowego na- tują w pi!;kne widoki. Konfiguraeya gl'llntll leżącego do Hątlu obwodowego w Tarnopolu je::;t, jak n, citlem l'odolu, {',tliHtą, fale te jed- i 1l0t<trYUp.za, oraz komisyi powiat. ::;zaclInko- nald:e w niektórych miejscach do znaczllej wej dht rcgulacyi podatku gruntoweg'o, naJe- wznnsz, sit; wysokości. ltzeczki i potoki pły- ącej do podkomiyi kmjowcj w Tarnopolu. ną wykle gkbokiemi dolinami, wzd1uż któ- l'araGo obud wu olJl'ądków Ul.L W mi,'jscn. ryeh rozsiadly się wioski i miasteczka. LII- ]tzymsko kato!. p,ralla, fundowanc w 1603 r., dności ma ten powi"t 72,6G2, w 67 oHadaclt przeli lIarcimt hotra Dydyilskieg'll kasztelana a 60 gminach katastralnych; sądów powiato- krakowskiego; kościół wymurowany w 1'763 1'. Wyvll w tym administracyjnym powieeie jest poświQcony 1871 roku pod wezwaniem św. 2, mianowicie w Borszczowie i Mielnicy, które Trójcy. Do tej parafii, oprócz ekspozytury należą do sądu obwodoweg'o w Turnopolu. w Jozicrzanach należą miejscowuś('i, Juriam- Urąd podatkowy jost l w BJrszczowie, podle- pol z 3'75 parafianami, miasteczko Korolówka gający dyrekcyi obwodowej skarbu w Kolu- z 5'77 par., KozcQ;r,yzna z 107 p,:.r., Ianowce myi. Parafij rz. kat. jest 6, mianowicie Bol'- z 519 pąr., Muszkatowce z JG paraf.. 1owo- szczów, J(rzywczo, Mielnica, Skała, Głęboczok Hiółka kostiukowa z l-JA P,1.r., Pis;r,czatYI1ce i J ezierzany, które wszystkie należą do deka- z 18J pal'., Słobódka z J10 par.. :-:;trzalkowce natu jazłowieckiego a do dyecezyi arcybisku- z 148 par., vVierzchHi:1koVle z 3J par., "-01- piej we Lwowie. Parafij gr. kat. jest w tym kowce z 379 par., vV'ysm;L z IlH paraiiall. p,)wieeie 30, z których 20 należy do dekanatu Ogólna liczba rzym. lmt. wyz1U1.uia 5155 dnsz; kllllrynieckicgo, zaś 10 uo dekanu.tu skalskieg'o w parafii tej znajduje si f} 2395 illl'aeliiów. a wszystkie razem uu uyecezyi g'recko-kato- V obrębie tej paru.fii oprócz Borszc;r,owa waj- lickiej arcybiskupstwa we Lwowie. Vła- dują się szkoły trywialne w Korolówce, Ła- ścicie1e większych pOiJiadłości wybierają do nowcach i Nowosiółce kOi:tiukowej. W lIu- rady państwa l ue legowanego w Zalei:zezy- Hzkatowcach jest kaplica na cmentarzu, zaś kach, wspólnie zpowiatami Zaleszczyki, Husia- w Vysuszce i 1owosiółce kostiukowej ka- tyn i Czortków kuryi wyborezej miast. ])0 izby plice. Parafia ta należy do dekanatu jaz1owic- handlowo-prztJmys1owej mleży do Brodów; ckiego archidyecezyi lwowskiej. ])0 gr. Kat. zatem deputowany z izby handluwej brodzkiej parafii w Borszczowie mtleży także wieś Musz- je,;t. oraz reprezentantem w rad;.;ie pallstwa. katowce z 804 parafianami; caht pua1ia lic7.Y haudlu i przemysłu tego lJowiatu. Jak powy- 1994 gr. kat. Paraiia ta nale:.y uo dekanatu że;j powiedzianu, powiat ten administracyjny kudrynieckiego archidyecezyi lwowskiej. H. obtjmuje 2 lhlW. ,.,ąJ.owe w l;orszczowie i w posiadtt s;r,kolę etatowl. Dwór w B. IIbudo- :Mielnicy; uoaJwa to jluwiaty sądowe wybie- wany jCiJt na tem miejscu, lut którem dawniej raj; do rady paJ'tstwa l depntowanego w Bor- istniał obronny zamek. ltozleg1e podziemne szczowie; jednal,że nie mają osobneg'o ula siebie lochy znamionują wielkoHć i ważność tego sta- deputowanego ale wspólnego z powiatami są- reżytnogo gTodu. Powiat borszczowski gra- dowemi Z"leszczyki i Lfścieczko, które wybie- Tliczy na wsehód z rossyjskiom Podolem, od któ- rają w Zaleszczylmch, i z powiatami sąd. Horo- rago dzieli go tylko rzeka Zbrucz; na południe denka, Obertyn, którc wybierają w Horodence: r;.;eka Dniestr odgraniczająca w tem miejscu tych 6 powiatów sąd; razem mają dopiero Ualicyą od Bukowiny; na zachód graniczy 1 deputowanego w radzie llallstwa. Do sejmu z powiatami zaleszczyckim i czortkowskim, na krajoweg'o wybierają właściciele więhzyelt północ z powiatem husiatyńskim. Powiat ten posiadłości 3 deputowanych, wspólnie z powi,t- lIalcm stanowi południowo wschodnią k0l1CZY- tam i: zaleszczyckim, czortkowskim i husit1.tyil- nę GaHcyi, przestrzeni ma 15 mil kw., ciągnie skim, które to powiaty stanowiły przed rokiem si!} długim a wązkim paser.l z północy od po- 1867 uawny obwód zaleszczycki, także czort- wilttu husiatyńskiego wzdłuż Zbrucza do DniG- kowskim zwany. "Mniejsze posiadłości wybie- stru, d którego Zbrucz wpada w tymże po- rają tylko 1 posła do sejmu krajowego. Szkół