Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/326

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


kiej, gdzie Jllajętnoć HaiH,k (dzi w gub. sie- dleckiej) była ich gniazdem rodowcm. Brzo- stowscy fundowali w B. kościół drcwniany i przy nim klasztor 00. franciszkanów. :J;'ran- ciszkanie jednak nic korzystali z nadania i fun- duz odstąpili. Następnic Zacharyasz Hański, dz:edzic B., w 1785 r. zapitmł na tcnze kościól 1 GOOO złp. i w 1786 r. w niedzielę oktawy Uozego Ciala tcnże kociół IJl'ZCZ ks. Michała Pałuckicgo, oficyała kijowskiego, był bcncdy- kowany pod tytułem Nicpokalaneg'o Poezęcia N. Panny :Maryi (kskga dck. !>-ijow.) Oprócz kościoła istniala tu cerkiew Swiatouspeńska, zbudowana w 1736 r. na micjscu dawncj spa- lonej cerkwi. B. stala się pamiętną w dzic- jach kozackich, z powodu odbytcj tu w 1708 r. d. 15 lipca kaźni Koczubcja, sędziego general- nego kozackiego, tudziez Iskry i ich wspólni- ków. Egzckucyr, ta odbyh się na polu Ztl, 13. Na wysokim kurhanie, dla dalekiego widoku, pokazało się śmiertelne rusztowanie, spo- wiednik i kat. Padła naprzód krwawa głowa oczubeja, potem Iskry, Kowenlm i Iwana Swistajły. Na miejscu gdzic dla spełnienia wyroku stał kosz kozacki, później, jak chcc tradycya, miało się wznieść kilka chatck, z któ- rych następnie, gdy się wicś utworzyla, dla pamiątki została nazwaną Koszowem. :Mogiła ta, na której odbyła się egzckucya, nazywa się Koczubejowq; leży ona lU1 prawym brzcg'u I"tosi, o dwie wiorsty od Koszowa, 80 sążni od Rosi, naprzeciw miejsca, gdie wchodząc do niej rz. Horochowatka w skwirskim pow. oddziela B. od przedmieścia Zarzecza. }Iogiła ta ma wysokości pionowcj 2 i pół arszyna, a obwodn 3 sążnie. Jednakże zwłoki Koczubeja i Iskry zostały w późniejszym czasic wydobyte z tej mogiły i przewiezione do Kijowa, gdzie w ła- wrze Pieczarskiej zostały pogrzebane. ,V r. 1768 r., gdy się zaczęla tak zwana koliszm;y- zna, B. padła ofiarą i tego krwtrwego rnchu. Zacharyasz Hańsld, dziedzic miejsca, unikaj'ic prześladowania, z przyczyny zabranycli jego ludzi nadwornych przez konfcderacyą larskq i "nie przewidując żadnego nawct podoLJiciistwa do zamieszania w kraju i buntów chlopskich," wyjechał wraz z zoną na "Y ołoszc7.yznQ; tylko matka jego, Stcfanowa Czacka, łowczyni wo- łyńska (powtórnym ślubem), nic cl10iała opuścić dóbr i "nieustraszenie" w nich przemieszki- wała. Tymczal:Jem Dziaczenko i Ptaśnik, pod- dany dóbr B., wpada z kuplI koliów do togo miasteczka i rozpoczyna mord. ,Ytody i łow- czyni Czacka padła pod ich spisami, we wła- snym domu we wsi Kapustyńcach. Tradycya pokazuje dotąd miejsca w lesie Włodymir, gdzie ci hajdamacy obozcm stali. Zachal'yasz Hański, po uspokojeniu się okolicy, wróciwszy nareszcie do dóbr, odtąd też otaczał się ostro- żnościami wojennemi, i w tym celu podźwi- gnął do upadku chylący siQ zamek. Umarł on w ]812 r., pochowany w sklepic familij- nym pod kociołcm w B. 1'0 jego śmierci zo- stał dziedzicem B. syn jego I,'ranciszek HaIl"ki, prezos sądu głów. kijowo Ten 7.a gdy umarł bezpotomnic, kItlO Z B. drogą spadku przeszedl na synowicę jogo a córkę stryjecznego jego brata Wacława, AnnQ hr. :Mniszchową. VV c- dług dyspartymcntu po;;lownes'o zwyczajncgo na sejmic w 1717 r. gl<)delll sumy 110000 złp. na wojsko polskic zwiągu uehwalonej, w 1763 i 4 r. żydzi w B. do kahalu 08trog'- skiego placiii 250 zlp. Obccnie 11. 1M 9;)5 mk. prawosł., 125 kato!. i 1628 iZl'.; ..:imni 4070 d7.ies. Zarząd gminny i policyjny, sL p. Paraf'. kościół kato!. św. Jó..:ehL, drcwniany, 178G poświr)cony, 185G odnowiuny. l'andi<t katol. dek. skwi1'skicgo: dusz 1407. :Fjlj,L w Nowochwastowic; Implice w Bystr..:ykll i Dowhalijówoc. Edw. Rul. llm'szczaIH'nvka, wsic, ob. Petropawlows/.:{t E. i Bmcka B. Bm'szcze, duża w, pow. balcki, dusz IlH)Z. 400. Ziemi włośc. 1620 dz. St. kol. odesko- kijowBkicj, między Krutcm a. Eirzułą, o 423 w. od W ołoozY8k; poczta, tekgraf, fabryka cu- kru net akcyach. Ziemi dwor. 3218 dz.; należa- ła do I,oducllOwskich, dziś do Zofii Czackiej. Borszczewo, wś, pow. bia1ostocki, parafia Choroszcza, niegdyś własność klasztoru domi- nikanów w Choroszezy. IJorszczów, wiosLa w pow. ratbmyskim, nad rz. Koroboczką, wpadającą do Toterowa, 08 w. od m. 1)0'. Radomyśla. :Mieszk. 75:1, wyznania praw03ławneg'o. Oorkicw paraf. zbn- dowtma w r. 1761. B. naloży do wielu właci- cieli. Ziemi 2879 dzies., dmgorzędnego czar- n07.iemu. Zar7,ąd gminny i policyjny w Ra- domyślu. Al. PI'Gd. UOi'SZCZ(}" wicH, pow. śniatyński, ,leży nt1d rzeb Prut. o 3 milc na zachód od Snia- tyna a /1 kilom. od Zablotowa, w nadzwy- cZtjnie yznej okolicy; brzegi Prutu obfituj, w malowniczc kritjolm7.Y, Przct'trzeil posia- dloei większej roli ol'nej G84, łąk i ogr. 41, past. 5, lasu 17 morg',; pOt'iadł. Itluicj. roli orno 1187, łąk j 0ST. 10, past. 308, lasu 3 mor['. I,udność rzym. kat. 72, gr. kat. 903, izrael. 180, razem 1155. Należy do rzym. kat. par. w Chlobiczynie polnym. Wieś ta posiada szko- łę etatową. 8orszczów, g'łówne miasteczko powiatu te- goż nazwiska w Galicyi, loży o 2 milc od gra- nicy Podola rossyjskiego, 6 I/ mili na połu- dniowy wschód od miastoczka Czortkowa, 4 milc na północny wschód od miasteczka Za- leszczyk, 4 1/ 2 mili na południowy zachód od Hu- siatyna. Przez to mko przechodzi gościniec kraj. z Zaleszczyk do Skały; od najbliższej sta- cyi kolei zelazncj lwowsko-czerniowie'lkil:'j