Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/323

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

średzkl, ob. jerzYl2skie olędl'Y. 7.) D., domin., pow. średzki, 902 morg raz1., ob. Sulencin. Stae. poczt. Zaniemyśl o 8 kil., stac. kol. żel. 8ulencin o l kil. M. St. Uorowo, 1.) niem. BOI'I'Meo, wś z folw. Ba- lJiskok, Krzywydół i Km:amlka, pow. kartu- ski, o l m. od Kal'tlls, par. 'l;nkowo. 2.) B., niem. Bon'owD, osada, pow. wcjherow,;ki, st. p. Wejherowo, par. Luzyno, młyn, twfiarnia, 75 mk. 3.) Ił., niem. Borl'owen, WŚ, pow. ządzborski, st. p. Rybno. 4.) n., lub Borowy-Młyn, po lIiem. BOl'owollliihle, młyn, pow. olszLY{I,;ki. 5.) n., niem. Sclullljliesi!, wś ryc., pow. kośeicrski, pilI'. Wysin, niegdy;; własnoś(] łtaszewskich. JJol'OWO, 1.) J}ielll. Bohrau, mko, pow. sh'zo- lillski, nad rz. S[ęzą, z parafią katolicką i dc- kaHatem dyecezyi wrocławskiej. Ju 1202 r. l.it Honryka Brodatego istniał tu zamek, do któ- rego 11aIeała pobllska wś Bchoenfeld wtedy Plllcller eaml1U8 zwana. R. 1210 pwstało mko, wtedy bowiem kRiąQta Bolesław i Hcn- ryk udzie1ili klasztorowi lubiąRkiemu, do któ- rogo B. naloało, lirawo osadzani[ł, rękodziQlni- l,ów koło zamkn. Tt'zy jarmarki, st. dr. żel. z Vroclawia do Oleśnicy. 2.) B., niem. Bolt- j'ctll-8eijTe/'sd01f, wś, pow. bolkowieki, nad Sza- loml, Nissą, w par. kat. i ew. Rohnstock. B.) B., niem. Windisclt-Bolwall, w r. 1295 ,,130- row polonicalis, " WŚ, pow. kouchowki, par. kat,ol. w miejscu. W tym,e powiecie wsie HoJten-Hohl'au, :Th] it,tel-Grossen-TIohl'an, Niedel'- <1l'osson-1:ohrau i Obet'-Gro.,;sen-Hollt'Qu, zo- wią, się też w dokumoni:anJt z XIII w. "Bo- ro'w". JłOl'owomiihll', ob. BOI'OII'O. Borowsk, m. pow. gub. kałuskiej, H4!J1 mieszkalI., 740 wiorst od Petersburga a 80 od Kaługi odległe. Bank, stac. poczt. BoroWskie, nazwa wieln wsi w b. ziemi bial- skiej, 4ziś gub. grodz., np. B.-:Michały, B.-Skor- ki. B.-Zaki, R.-Cibot'Y, R.-Gziki, B.-Szepiotki, B.-Ołki, I{.- Wypuchy. 1ł00'owski llajdall, wś, pow. krasnoRtaw- ski, gm. Rudnik, par. Płonka. I]orowszczyzlla, 1.) wś i folw., pow. kal- waryjski, gm. Raudań, par. KaIwarya, niocrdyś naleah do tatarskiej rodziny Achmatowiców nastQpnie rozpadb. się na drobne części, nalc zące do różnych włascicieli. Do B. naleia.b. lla,"vniej wś Turopole czyli l'oropele. . 2.) n., ws, pow. maryampolski, gm. Gudolo, par. 'V oj- wery. DOI'owszrzyznll, wś w pow. Rokólskim, 'ub. grodz., o 16 w. NI Sokółki. , JOI'OWSzczyzlla, pl':I.'siołck Tarnowicy 10- ,.;nc.l. Ro.roWdcha, wś w gub. witebskiej, przy hakcte 'J, Połocka do nl'ys'r. Bm'ow', fulw., pow. obul'uleki, ob. Górka. Borowyias, niem. BOj'/'owilas lub Kahlau, osada, pow. kartuski, st. p. Sulęcin. Iłm'owy IłYII, 1.) niem. Reidemuehl, wś włośc., p. człuchoVski, par. Borzyszkowo, st. p. Lipnica, 10841 m. rozl., 83 dm., 750 kat., 572 kat. Por. lleidemltld. 2.) n., niem. Heidemuehl, kol., pow. świocki, par. Płochocin, gm. Bąkowo, st. p. Wal'lub, m:t wra7. z Borową Karczmą 321 m. 1'01,1., sama zaś 3 dm., 20 mk., 4 kat. 3.) n., niem. Ileiden, folw. i kol., pow. sztumski, par. Pestlin, 13 dm., 108 mk., 102 kat. Iłorowy mlyn, 1.) młyn wodny do wRi Pl'yszowic, pow. gliwicki, naleiący. 2.) D., młyn wodny tuż pocI Gliwicami. JJorowy potok, oh. Ballca. Iłol'l'ecli, BO'l'rel>:, ob. Borek. lłol'l'ek, właściwie Borek, wś, pow. opolski, par. Czarnowąs, z wThorną eegieluią i folw. Odol'hof (od r. 1832). IJorl'eIlCZ)'II, ob. BOl'Zęcln. Borl'ishoefchen, to samo co 1101'islw(. Jłol'l'owagm'a, ob. BOl'owa [/(;1'11. . )łor'l'owen, oh. Borowe. UOI'rowitz, ob. JJ(l1'owia. IłOI'I'OWO, I)b. Borowo. BOI'I'owz, ob. BOI'owiec. łłOl'rowie, ob. Borowce. BOI'.'uschin, ob. Borucin. 1ł00'sakówka, ob. Kodyma. BOI'schall, ob. BOI'os::ewo. IJm'schtlwl, ob. Bosztal. nOl'sigwcl'k, wzorowa osada. hutuicza, g6r- nicza i fabryczna, pow. bytomski, Rt. dr. żel, z Bytomia. do Gliwic. Najumiejętlliej urząd7.o- na i najożona kominami osada, wielce schludna i rozwijającą się bardzo s7.ybko; leży na połu- dnie od stacyi. Iłol'ikowo, okrąg wiejski w gm. Łucka- wieś, pow. dzisieński, lic:<y w swym ohrębie wsie: Jałowiki, Jakimowco, Piskuny, Czujki, .N I is z ZUL d Y" k ,abucie, Vasiuki, Małonka, Po1ilej- {l, .Ja nI Tl BOI'siruHł1C, oh. BOI'zynowo. , )łOl'sk, wś włośc., pow. chojnicki, par. i gm. Wiele, st. p. Karszyn, 4733 m. roz1., 17 dm., 148 mk., 137 kat. BOI'ski, potok w obI'. gm. Gajów niznich, ¥:l'yska w parowie po północnej stronic go- SClllca drohobycko-stryjskiego; płynie na pół- noc i w Gajach niżnich łączy się z Lutyczynq, dopływem Tyśmieni.cy. Br. G. DOI'skoje, Wś, pow. buzułucki, gub.samar- ska, st. p. i st. dr. ze1. orenburskiej. Bm'sk(hv, wś, pow. winnicki, należała do Potockich, dziś do klucza woroszyłowieckieg'o spadkobierców 111'. Kra8ickiego; ob. W01'OSZY- lówk'a. . llOI'Su.Ii:, źródłosłów kilku nazw miejscowości posic.h. . To .miano pocfodzi prawdopodobnie nie o,l g'tllCZt!zCIlla. Rlę borsukuw lecz od osa.dników t. IL. .itk teg-o dowodz1 takie na.zwy j:tk Borsukuwizu:i,