Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/322

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


miejSCOWoSCI: l) B.j 2) folw. Piechanin; 23 dm.; 443 mk.; 172 ev.; 271 lmt.; 184 analf. 3.) B. Nowe, wieś, pow. kościailski; 12 dm.; 115 mk.; 8 ew., 107 kat.; przy kolei żel. po. znańsko-wrocł., o 3 kil. od st. kol. żel. Czem- pin 'W okolicy wykopano urny, siekierę ka- mienną" naszyjniki, nal'amientliki brązowe, zło- to :pierśCie:!lie spiralne. M. St. Borowian}" alb) Bujany, vieś, powiat i gu- bernia witebska, st. poczt. w pobliżu Horodka i Witebska. 1ł00'o,vna, 1.) wś, pow. bocheński, o 7 kil. od Wiśnicza, w lmr. Lipnica. 2.) tJ., l)rzy- siołek wsi Chronów. nOI'OVna, jez., pow. złotowski, pod Szyko- korzem, 41 m. rozI. Borowliia, folw., powiat szubi{lski, ob. Za- lesie. BOl'olVnica, 1.) wś szl., pow. krotoszyński; 6 dm.; 38 mk., i ew.; () lm(;.; 6 anaU'.; st. p. i kol. żel. w Zdunach o 2 kil. W szesnastym i siedmn:1stYJ11 wieku była własnością, Czac- kich herbu Swinlm, dziedziców części Zdun, Perzy c i t. d., z których pochodził sławny Ta- deusz Czacki. Rodzina tl. pózniej siPc przenio- sła na W ołyil. W r. 163a kllpił od Czackich Borownicę.Perzyce i t. d. Piotr Sieniuta, dzie- dzic Kobylina, Baszkowrt i od tego czasu H. należy do dóbr baszkowskich i przechodzi do tych samych rodzin co Baszków (ob.). 2.) B., folw., pow. krotoszyński. 1661 m. rozl.; oh. Baszków. )Jol'o,vnica, ob. Ulusz. BOl'o'Vllili, folw., pow. sZ:1motulski, ob. Obl'Z'!!sko. Borchvilo, wś, pow. noworadomski, gm. Kruszyna, par. B., przy drodze z Radomska na Kruszynę do Częstochowy, miała 1827 r. 63 dm., 444 mk. P:1rafia B. w dekan:1cie nowo- radomskim liczy 5000 dusz. Kiedy erygowa- na ta p:1r:1fia nicwiadomo; już przecież w wi- zycie z roku 1521 opis:.tne jest jej uposażenie. Pierwotuy kościół był drewlli:1ny, w kształcie krzyża, konsekrowany, przez bis. kamienieckie- go Denhofa r. 1688. Był pod wezwaniem św. WawrzyilCa M. Ten gdy się zaczał rujnować, rozebrany został, a na jego miejscu nowy mu- rowany, kosztem parafian, wystawiono, o 5 ołtarzach, pod tem samem wezwaniem co i po- przedni. Wsie nalezące do tej parafii prawie wszystkie były własnością prywatną, prócz wsi !( onka wy (Kaka wa), która do fi-a.nciszlmnek kra- kowskich należała. Była tu także, jak się to z wi- zyty r. 1779 odbytej okazuje, po za WRh, k:1plica Ś. Roch i druga we wsi Jackowie. Staraniem dzisiejszego proboszcza ks. 'Vahmt. J" o7ołow- skiego oba cmentarze, kościelny i grzebalny, murem obwiedziono. BOI'()wilo, 1.) domin., pow. bydgoski, 1785 mOi'g. l'Ozl., 6 dm., 94 m"" 21 ew.. 73 kat., analf.; ,stac. l)Oczt.. i kol. żel. Kotomierz o C kil. 2.) ił., kolon. i folw., pow. ostrzeszowAi, ob. lrhoczell. N. St. nOI'ÓWnO, 1.) wś włośc., pow. toruńsl;:i, st. p. Kowalewo, par. Vielkołf!ka, gm. i urz. sL cyw. Pruskałąka, ma 1124 m. rozI., 8 dm., 9 mk. kat. 2.) Ił., wś, pow. grudziąski, st. p. Grudziąż, par. Okonin, gm. i lirze st. cyw. Turznice, ma ] 90 m. rozl., 2 dm.,21 mk., 1 kat. 3.) B., wś, pow. chełmiński, st.p. Chełmno, par. Starogród, gm. i urz. st. cyw. Kokocko, ma 1896 m. 1'0701., 19 dm., 226 mk., 37 kat. W' pobliżu Borowiilska kQpa, Borowner Kaertl- pe, fo1". królewski, G91 m. 1'0701. DOI'owo. 1.) wieś, pow. lipnowski, gm. Ha- lin, paraf. Mokowo, położona 0 4 W. od zarządu gmin., liczy gruntów włośc. 66 morg., w tej liczbie 63 ornych, 5 dm., 33 mk. Gruntów folwarcz. 726 morg'., w tęm 269 m. ornych, należących do drobnej szlachty, 8 dni., 99 lilko 2.) n., wieś włoHc. i folwark prywatny, pow. sierpecki, gm. i par. ItoHciszewo, położone przy rzeczce Skrwaj wieś liczy 144 mk., 15 dm., powierzchni 189 morg., osadników 18; folwark należy do dóbr prywatnych Rościszewo, liczy 13 mk., 4 dm. 2.) D. i RumunTci-BOI'QlIJo, wieK włośc. i kolonia, pow. rypiński, gm. i paraf. Rogowo, liczą laB 'Pk., 24 dm., osad włośc. 24, powierzchni 201 morg., w tej liczbie 178 morgo gruntu ornego. 4.) n., kol. na lewym brze Warty, pow. koniński, gm. Brzeźno, par. Krzymów. Odl. od Konina 10 w. Rozl. mórg. 460, mk. 278, grunt piaszczysty i sapowaty, dużo łąk, podleg3. wylewom. Ludn. niemiecka, oprócz rolnictwa trudni się spławem drzewa. 8zk. eloman. ewang. czyli t. z. kantorat. .5.) Ił., wś, pow. noworadomski, na lewo od drogi z Kłomnie do św. Anny, o 5 W. na połd. orl Gidal, 52 dm. G.) n., os. leśna, przy lasach rządowych, pow. brzeziński, gm.. Gałkó,vek, przestrzeni lasu 2265 morgo 7.) B., wś, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, par. Pawłów. 7.) B., ob. BOI'ÓW, Borowe, BOI'owie. Jłol'owo-Szczepany, wś, pow. bielski, gub. grod7oiaIlska. Iłoi'owo, 1.) olędry, pow. średzki, 2 miejRc., 1) B., 2) kolon. Ludwikowo; 10 dm., 80 mk., 45 ew., 35 kat., 40 analf., stac. poczt. i kol. żel. Pobiedziska o 5 kil. 2) B., wieś, pow. kościmisk i. 27 dm., 234 mk., wszyscy kat., 54 analf. 3) tJ., domin., pow. kościailski, 2809 morgo roz1.; 2 miejsc.: 1) B., 2) folw. Helenopol, 20 dm., 2?G, mk.:. ew.: 225 .kt., 47 .nalf., stć:c. poczt. l l,ol. zel. w CzempllllU o 3 Id1. 4) U., . , l l . l . ').. l ) } ,. , '» WlCS, pow. C lOr ZlCS iJ; '-I mte,]sc.: J. WlC". -' BorowRki mlyn, 24 dm., 226 mk., 181 cv., 4:, lmt., 5a analf. 5) n., olQdry, pow. chod7.ie"ki. 18 dm., 170 mk.,118 oW., 02 Jmt., 16 amM.. stae. poczt. w zallJn(.iJlie o 4 kil., "be. k,,1. żeL Białośliwie o H kil. 6) B., karezma. pow.