Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/321

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


regiem gęstych mogił. (Rdwa1'd Rulilcowski). 2.) B., wieś, pow. ostrogski, na połud. Ostro- ga o wiorst 30, w pięknem położeniu, niegdyś Ilależała do ks. Ostrogskich, później do ks. J a- błonowskich, do hr. Potockich, Zawiszy a obe- cnie do Bronisława Mogilnickiego; ma dom w kształcie pałacyku z oficynami i kaplicą; wś obszerna, po więhzej części domy wieśniacze murowane, byt włocian dobry; ma paraf. cer- kiew i szkółkę włościańską, oraz kaplicę katoI. parafii Kuniów. Ziemia pszenna. Niegdyś tę wieś okrążały ogromne bory, i ztąd to przy- brała miano. Obecnie siekiera wypleniła lasy, i przeistoczyła je na żyzne pola; jednakże w stronie wschodniej jeszcze istnieją piękne lasy, w których jedno uroczysko ma nazwę "Chotiaz" a jedna z sianożęci nazywa się "Mo- ławica" (Z. Róż.) BOI'owica, rz., dopływ Rosi, uchodzi pod Steblowem w pow. kaniowskim. Borowice, wś i folw., pow. płocki, gm. Ramutówko, par. Miszewo Murowane; folwark posiada 7 dm., 16 mk., tudzież 1110 m. obsza- ru; wieś włośc. liczy 13 dm. i 140 mk. Znaj- duje się tu jezioro bez nazwy, md.jącc około 30 morg rozległości i łączące się z .Wisłą. Boro- wickie-Budy lub Kępa-Borowicka, kol. włośc., należy do dóbr B., ma 12 dm., 85 rok. i 246morg. obszaru; dom modlitwy dla ewangelików. Borowice, 1.) niem. Borrowitz, młyn, pow. niborski, st. poczt. Kozłówko. 2.) 8., dobra w pow. kartuskim, par. Maternia. Borowicze, 1.) m. pow. gub. nowogrodz- kiej, 9918 mk., 302 wiorst od Pctersburga a 208 od Nowogrodu odI. St. poczt. 2.) 8., wś, pow. porchowski, gub. pskowska, st. poczt. w pobliżu Porchowa i osady Solce. Borowiczka, rzeka, z prawego brzegu do- pływ Dniepru w pow. czehryńskim. Borowiczki, folw., pow. płocki, gm. Bieli- no, par. Imielnica, należy do dóbr Gulczewo, ma 4 dm., 82 mk.; młyn wodny i olejarnia. Borowie, Borowo, wś i folw., pow. łukow- ski, gm. Miastków, par. Borowie. Istnieje tu kościół, paraf. 1831 murowany; parafia erygo- wana 1545 przez Jana Warszewickiego, .kaszt. ]iwskiego; szkoła początkowa; 14 dm., 212 mk., 1378 m. obszaru. B. dobra wraz z Brzo- zą liczą dworskiej ziemi 1574 m. Par. B. dek. łukowskiego 1562 dusz liczy. Borowiec, 1.) wś, pow. kozienicki, gm. Oblasy, par. Chotcza, ma młyn i tartak, 386 morgo ziemi dwor., 19 włośc., 7 dm., 46 mk. 2.) B., Stary i Nowy, koL, pow. słupecki, gm. Grodziec, par. Królikowo. B. Stary mórg włość. 1463, 782 mk.; B. Nowy mórg włośc. 662, 222 mk. W 1827 r. było tu w ogóle 61 dm. i 590 mk. 3.) B., wś, nad rz. Czarną, pow. opoczyński, gm. Niewierszyn, par. Dą- browa, ma 14 dm., 73 mk. i 256 m. obszaru. Słownik Geograficzny Zeszyt Y. .) B., wś, pow. Końskie, gm. i par. Gowar- cźew, ma 12 dm., 69 mk., 355 m. obszaru. 5.) D., wś, powiat biłgoraj ski, gm. i par. ł,u- kowa; BI'. Cit. Borówiec, 1.) młyn, pow. pleszewski, ob. Slupia. 2.) B., folw., pow. pleszewski, ob. Sobót1ca. 3.) B., niem. Heidemiihle, folw., pow. obornicki, ob. Potl'zanowo. 4). B., niem. 'Vald- an, olędry, pow. śremski, 57 dm.; 471 mk.; 379 ew., 92 kat.; 146 analf. 5.) B., folw., pow. mogilnicki, ob. Jezim'zany. M. St. BOI'owiec, niem. Bm'rowz, wś, pow. kościer- ski, slo p. Wygoda. Borowiecko, fol w., pow. noworadomsl,i, gm. i par. Dobryszyce, 435 m. obszaru. JJorowikowy futor, ob. Kiry,lówka. 1ł00'owina, 1.) wś, pow. biłgoraj ski, gm. i par. Huta Krzeszowska. Należy do Ordynacyi Zamojskiej. 2.) n. Staro-Zamojska, wś i folw., pow. zamojski, gm. Stary Zamość, par. Sita- nieco W 1827 roku było tu 83 dm. i 576 mieszko BI'. Ch. JJorowiny, kol., pow. łowicki, par. Beł- ehów, o 2 i pół W. od Łowicza, mk. 153. Borowiska, wieś, pow. sieradzki, gmina i par. Brzeźno, morg 115 w posiadaniu. wło- ścian, 98 mk. Zdż. BOI'ówka, 1.) nad rz. Buszynką (Kałama- nówką), wś, pow. jampolski, gm. Babczyńce, stan Dzygówka, o 25 W. od Jampola, o 15 w. od Jurkówki, wraz ze Słobódką Borowiecką ma 2870 mk. płci męz. Ziemi włośc. 3096 dz., dworskiej 4857 dzies., ogólnie dobra B. do 16000 morgo Jest tu fabryka cukru od roku 1867, mająca obrotu do 300000 1'8. (przerabia do 150000 berkowców buraków), młyny wo- dne, gorzelnia, kamień wapienny i rodzaj gi- psu saletynem zwanego; gospodarstwo płodo- zmienne wzorowe. Należy do Jfailkowskiego. 2. Ił., mała wioska, pow. radomyski, o 6 w od Rózyna, położona śród lasu. Mieszk. 183 wyznania prawosławnego; należy do gminy i parafii różyńskiej. Własność rządowa. Za- rząd policyjny w Korostyszowie. 3.) B., po łotew. Bm'ouka, mko pow. dyneburskiego, pa- rafii krasławskiej, z kościołem filialnym, 1811 założonym, własność Platerów. 4.) B., le- śniczówka, pow. nowoaleksandrowski, do dóbr Osokno hr. Tyszkiewicza należąca, parafia Du- siaty. 5.) D., zaścianek, pow. trocki. BOI'ówka, błoto w pow. rzeżyckim, 38 w. kw. rozl. mające. Borówki 1.) niem. Borowke, folw., pow. zło- towski, par. Wałdowo, gm. i urZ. st. cyw. So- snowo, st. p. Sępolno, 1554 m. rozl., 5 dm., 42 mk., 14 kaG. 2.) B., folw., powiat brodnieki, st. poczt. :Brodnica. Iłorówko, 1.) wś, pow. średzki; 10 dm.; 84 mk.; 81 ew., 3 kat.; 16 analf. 2.) B. Sta- re, domin., pow. kościański, 2493 m. rozI.; 2