Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/319

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bm'owa, wś, pow. cieszYlIski, parafia kato- Bm'owe, 1.) (i Łęgowe), wiea, pow. żół- licka dek. frydeckiego, liczy kat. 2534, ewa.n- kiewski, nad rzeczką Ratą, o 5 kil. na półn. g'elików 70, izraelitów 12, szkoła ludowa. "wschód od Mostów wi.elkich a 4 mile w tym )JOI'OWił lIi'U'ił, przysiolek wsi Basznia. samym kierunku od Zółkwi. Przestrzeil po- BorOWił/lic.l.it, niem. Bo/'/'owai/om lub Jle- siadłośei więk. pastwisk 20, lasu 447 morg.; /(111 d, osada, pow. wejherowski, par. i sL poczt. posiadłości mnicj roli ornej 245, ła;k i ogTod. J':ielno. 223, pastwisk 34; leży śród ogromnych lasów, BOI'o'a kal'czma, niem. Heidelmlg, pow. w piaskach, Śl'Ótl bagien. Ludność g'l'. kaL 65fi, świecki, gm. Bąkowo, par. Plochocin. sL poczt. izrael. 23, razem 678; obiedwie parafie w Mo- Warlub. stach wielkich. Właściciel większej posiadło- )JOI'owa 'olit, wś włośc., pow. oPOCZYll- ściAdolf' Udrycki. 2.) Ił., przysiołek wsi ski, gmina i pal'. KIwów, leży przy drodze Piła. 3.) II., ob. Potylicz. 4.) II., ob. Bo/'onie. bitej; ma 192 murg obszaru, 9 dm., 72 mk. Bm'owe, 1.) Slal'e, niem. Alt-Bor/'owen, wś, IIOI'OWCC, GI'ęhnwiaki alho Lisowioki, ob. pow. niborski, sL p. Nibork. 2.) B. NO/oe, J['!ZUI',Ij. niem. Neu-Borl'owen, wś, pow. nibo1'ski, st. p. IIm'owce, 1.) wś, pow. Tloworadomski, gm. Jedwabno. 3.) B., młyn, pow. kościerski, p.tr. 'Kouiecpol, par. DąlJl'owa. 2.) Ił.-Mierzejewo, Lipusz. wś s:dach., pow. ostrołęcki, g'm. i par. Troszyn. DOI'owe, l.) Małe, inaczej Świnial'l:i, po węg. Ohszaru ma 275 m. i 64 mk. Gniazdo Hn- Kis-B01'oue, WŚ W hr. liptowskiem (Węgry), rowskich, wspominane w dokumentach z roku osada polsko słowacka, 480 mieszko 2.) D., 14138 r. Br. Ch. Wielkie, po węg. Na.IJ/I-Bo1'ooe, kości6ł filialny, BOI'owce, Brl/'out:::, wś, pow. kocmailski na G70 mieszko Polaków i Słowaków. 3.) H., Bukowinie, ze stacyą pocztową i parafią grecką węg'. Blwo, wieś w hr. ziemneńskiem (l';emplin, llicnnicką, własność kla,.;z!o1'll FOl'mosa w Moł- V ęg.), nad 1'/1. Laborcą, kościół paraf. gl'. katol., (bwii. uprawa roli, 308 mk. II. M. lłOl'ow('(', nim. BOI'I'ow:e, wś i mlyn, pow. Bm'owejnie, folw., IWW' wilkomierski, pal'. kartuski, ;.;t, p. Znków. Wiżuny, do klucza wiżu6skiego nieg'dyś lale- IłcU'ówce, WH, w pow. kborskim ziemi po- żący, odprzedany Janowi A(bmkowiC7:owi. morskiej. lIorowen, ob. Borowo. Borowt', 1.) WH i folw., pow. grójecki, gm. 1ł00'OWiitlł, ob. BUl'. Borowe, par. .Przybyszew. Leży na krawędzi Bm'owiany, ob. Zębowiće. szerokiej i podmokłej niziny rz. .Pilicy, z lewe- lIorowica, wś, pow. chełmski, gm. i par. go brzegu, pomiędzy :Mogielnicą a Przybyszc- Pawłów. W 1827 r. było tu 32 dm., 295 mk. wem. Posiada urząd gminny, szkółkę elemen- BorowiN', 1.) wś, pow. czehryilski, prawie tamą, gorzelnię i hrowar. W 1827 r. było tu łączna ze wsiami Mudrówką, Szabelnikami 40 dm. i 361 mk., obecnie 64 dm. Gmina B. i Bużynem, leży na samym krańcu onej listwy 11ależy do s. gm. okr. lU w Błędowi e, st. p. piaszczystej, która się ciągnie pomiędzy Dnie- w Grójcu, odI. od Grójca 23 wiorst. W g'mi- prem z jednej strony a Taśmiuą i niedostępne- uie znajdują się dwie gorzelnie, młyny wodne, mi błotami h'dynia z drugicj strony. Nazwi- olejarnic i 2 szkoły elementarne. Ludności sko wsi tej wziQlo poc7.1tek od swego poło7.enia 5122. 2.) B., okolica s7.lach., pow. pr7.asny- pośród borów, które przed laty przeważnie tę ski, gm. i par. Krzynowłoga. W obrębie jej okolicę zapeł-niały. R., nazywan, (Lawniej mia- mieszczą się wsic B.-Chrzany, posiada budyn- steczkiem, miała pierwszą posadę swoją nie ków 10, mk. 79, 120 m. ziemi. R.-Gryki, 60 tam gdzie dziś ale bliżej Dniepru a raczej od- morg obszaru, 4 dm., 27 mk. 3.) Ił., wś, pow. nogi jego lIreczanką nazywającej się. :Mko to ostrowski, gm. Orł" par. Brok. Znajdują tu należało do starostwa. czerkaskiego i było ma- się dwa jeziora zwane St.ary Bug i utwor2one łem stanowiskiem ohronnem, wysuniętem na- przez odnogę Bugu. Pierwsze ma 37 morg, przód od m.Czerkas ku "dzikim polom", i jakby drugie 17 morg obszarll (według' L. W olskie- się zdawało trzymającem straż u wstępu do te- g'o). 4.) B. Przytuly, pow. kolnellski, ob. go starostwa. I...ustracya z 1616 r. wyraża: bZ,'1 tul !l' 5.) Ił., ob. BOI'owo. HI'. Ch. ,,'l'o miasteczko od lat trzech osiadło na gruncie Borowe, 1.) znacznc dobra i wś na połu- czerkaskim. Jest w niem domów posłu8znych dniowym krańcn powiatu piiJskiego, śród lasów 50, kozackich (lomów 100. Powinności pod- i hłot wielkich, w gminie kuchecko-wolskiej, dani nieoddają żadnych, względem 8łobody, w 2-irn stanie policyjnym (lubieszowskim), którą im pozwolono do lat 20; jednak po wyj- w 4-m okręgu sądowym. Dohm te Si!! dzie- ściu słobody też powinności jako i mieszczanie dzidwem Kras7.ewsliich, maj' obs:r.aru15750 ezerkascy odprawowa{ będą powinni". WtJ- mOI'g. Al. Je!. 2.) Ił., wś, pow. l1lozyrski, (!ług zaś rewizyi z r. W22 już dom6w posłu- mu! rz. Uhm'ć. 3.) H., wś, guh. witebska, nad sznych było w B. 70, a kozackich. nieposłu- 1'1,. Dubną. 8znych 150. Słobo(ly mają do lat 12. "Jest