Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/318

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Borodzinek, zaśc., pow. święciański, par. Komaje. BOI'ok, ob. Ba1'ki i Usza. BOI'Ulula, wś, pow. achtyrski, g'ub. char- kowska, st. poczt. o 16 w. od Trościańca, st. dr. żel. sumskiej. OOl'onice. WŚ, ])QW. pi{lCzowski, gm. i par. Kościelec. Leży w glH'Zystej okolicy, o !) w. na południe od Hkalbmierza. W 1827 roku było tu 29 domÓw i 197 mieHzlm{lCÓw, obecnie 32 domów. . BOI'Ollh, właściwie BOI'owe, przysiołek wsi Zameczek. lIol'OIu»w, Bm'ol/ów, wt!, pow. lubliniecki, do dóbr koszęciuskich należąca, z kościołem ka- tolickim; ma kopalnie żelaza, fryszerki i wzo- rowe gOHpodarstwo. Do B. należą: Stare Hu- ty kol., Czeladż folw., Szklana Huta leśnictwo, (lrÓjec folw., Kotara mlyn wodny, NiederllOf ti)lwark, Hzytek i Szklarnia kol. oraz Zumpy kol. górnicza. 1I00'osctu"" oL. JJOI'OSZÓW i BOI'osuu'o. "oroszewo, wi!, pow, starogrodzki, Rt. p. kkurcz, par. Godzis:7.ewo; B372 m. roz1. (2333 ziemi ornej, 627 łąk, 108 pastwifk, 309 lasu, I fi wody). B.. 1648 właścicielem w n. był I Jębiński. lIoroszów, niem. BOl'osc!tall, wś, pow. ole- si{u;ki, ma Hlią parafii katolickiej Kościeli- ska. Do B. lH11eżl Stary ti)lwark i :Nowy fol- wm-k. OOl'oszto, ob. Bl'eszlów. HOI'ollka, ob. JJOI'6wJ.-a. Iłm'olltz, ob. B01'Owce. Oorów, ob. BOTOWO. Oorów, 1.) wś, ])ow. kaliski, gm. :March- wacz, par.Opatówek. W 1827 r. było tu 27 dm. i 186 m. 2.) D., wś i folw., pow. lubeI- kki, gm. i par. Chode1. W 1827 r. było tu 28 dm. i 232 mk. 3.) B., wś, pow. krasno- stawski, gm. Rudnik, par. Gorzków. W 1827 J'olm było tu 40 dm. i 331 mk. 4.) B., Bo- l'OWO, wś nad 'Visłą i Sanną, }JOW. janowski, gm. Kosin, par. Uorów, okr. sądowy Gościera- dÓw, st. p. Itachów, przy trakcie z Annopola do ł.ążka, o pól w;orsty od gTan. austryackiej. Osad włościańskich liczy 87. mk. 500; wło- ścianie mają 1126 morg. ziemi ornej, 90 m. łąl,; dwor. 750 m. ziemi ornej, 30 m. łąk. Gle- ha w dziesiątej części wyborna (powiśle), re- 8:7.ta pit1ski i glinki margliste. Włościa.nie śre- dniej zamożności, główny ich zarobek furmań- RtWO. B. 1257 r. nadany był przez Bolesła- wa 'V stydliwego zakonnikom św. Klary w Za- wichoście; w połowie 16 w. przeRzedł na wła- ,mość kapituły krakowskiej a 1868 r., 7. mocy konwencyi austryacko-rossyjskiej, stał się wła- 8nościl rządu rossyjskiego. W czerwcu 1880 ma być sprzedany l)rzez licytacyą publiczną. (;'ospodarstwo dWOl'skie, na tenuty rOCł...ue wy- dzierżawiane, zupełnie upadło; młyn na. rzece Sannie :7.uiszczony. O lasach do B. należących ob. lJ,Jnisze:. R. 1869 załozono w B. szkółkę początkową. W d. 18 września 18311'. kor- pus generała Ramorino tu przekroczył granice. Kościół par. drewniany, 1662 erygowany, 1843 odnowiony. Na cmentarzu kaplica. P.u'. B. liczy 2850 wiernych. A. 'Al. 1J0rów, 1.) wś, pow. kl'akowski, o [) kil. od Zabierzowa, w par. :Morawica, własność Wilh. Homolacza. 2.) B., przyaiołek wsi Dzików. Bm'owa, ob. Balica. OOl'owa, 1.) wś i f'olw., pow. KO{lskie, gm. Góry-mokre, par. Pl'zedbórz, przy trakcie po- cztowym (Lo Przcdborza, ziemi dworskiej :3345, włosc. ]43 m.; 12 d., 113 mk. 2.) B., ws, pow. piotrkowski, gm. Łękawa, pal" Bogda- nów. W 1827 r. było tu 15 dm., 144 mk. 3.) B. lub Władysł<lOuw, kol. włośc., pow. no- woradomski, gm. i par. Dohryszyce, 21 dm., 142 lUk. i 277 m. :7.iemi. 4.) B., wś i folw., pow. nowoaleks.ndryjski, gm. i par. Gołąh. 5.) O., wś, pow. chełmski, gm. Bukowa, par. Pawłów. 6.) B., ws, pow. kalwaryjski, gm. i par. Urdomin. 7.) B., wś, pow. sejneilski, gm. i par. Sereje. 8.) B., wś, pow. sejneński, gm. i par. Wiej sieje. 9.) B., wś, nad rzeką Wiercicą, pow. noworadomski, gm. Garnek, pal'. GidIe, ma 62 dm., 415 mk., ziemi 667 m. R. 1827 bylo tu 47 dm. i 275 mk. 10.) B., wś i kol., pow. brzeziński, gm. Gałków, par. Gał- kówek, leży na wzgórzach śród lasów, na pra- wo od linii dr. żel. w. W., o 5 w. 0<1 Rokiein. Należy do majoratu Gałkówek; ziemi włośc. 393 m., 59 dm. i 625 mk. Bl'. Ch. Borowa, 1.) mała osada śród puszczy w pow. ihumeńHkim, przy wojenno-komunika- cyjnym gościńcu ihumeńsko-użdzieńskim, po- między Ciepleniem i Mikolką; miejscowość zapa- dła, uboga, z glebą piaszczystą. Osadę B. za- siedlają wolni ludzie; jest ona własnością J od- ków. 2.) B., wś w pow. pińskim, nad Sty- rem. OOl'owa, wś, pow. brzeski w Galicyi, ma 1121 m. rozl., w tell 617 m. lasu, 50 dm., 341 mk., parafia w Pale śnicy; leży wIliedostępnych górach, lecz niedaleko drog'i krajowej :7. Nowe- go-Sącza do Zaklnczyna, glebn. owsiana. 2.) O., wś, pow. mielecki, 1780 m. roz1., w tern 1444 m. roli ornej, 189 dm., 1069 mk., parafhL w miejscu. l{ośeiół par. drewnia.ny, pod wc- zwaniclll św. Mikołaja., bardzo starożytny, gdyż istniał już przed r. 1440; szkoła lndow;L jednoklasowa; leży nad Wisłoką, w glebie pia- szczystej, urodzajnej. 3.) Ił. (z Katarami), wŃ, pow. pilze{lski, ma 1741 m. I'OZ!., w tem 138: morgo roli ornej, 205 dm., 1041 mk., pa.r-afia w Zasowie; poŁożenie pagórkowate, gleba iy- . tuia, urodzajna. M. M.