Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/315

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


żawę, leży w glehic żyznej; ziemi ma 2265 m., I Hł)rlwwy, po niem. Bu!':/. Burk, ohBzern,t mieszkańców 231, z których 192 katolików, i stara wieś, znana już W dokumencie z 1:353 ma szkolę owang.; we wsi jcst g'orzolnia. ]t roku, na dolnych Łużycach, ponad rozlewami jest już wspominane za księcia pomorskiego Sprewji, w pow. chociebuskim; ma przeszlo Grzymislawa przed rokiem 1200; mialo od- 4000 ludności, prawic wyłącznie serbskiej; mic- da wna obronny gród mt wzgórzu, który. się 8zkają, w domach rozrzuconych na znacznej przc- nazywał Skosowo. Książę :Mestwin n poda- strzeni śród łęgów i wysp, tak zwanych Llot rował B. cystersom w r. 1274, kiedy się przc- sprcwjańskich (Spreewald). Czółna i wąskie 8iedlali z Pogutck do Pclplina. 00. cystersi a wysokic mostld, na które wchod:r,i się. po chętnie IH'zebywali w B. dla rozrywki, mieli schodach, ułatwiaj, komunikacY1. l'otomko- także dość znaczną kaplicę wc wsi pod wezwa- wie osadzonych tu za, Fryderyka tV. nimuie- niem 8W. Jakóha. W r. 1802, kicdy jnz cy- ck ich kolonistów :r,serbszczyli się. 1ociÓł lll- 8tersów nie było, zasłynęło B. naokół z obja- tcrallski z nabożclu:ltwcm serbskicm, kilka 8zkót wienia N. :M. Panny, o ktÓrej lud wierzył clcmcntarnych, urząd pocztowy, apteka, mly- i wierzy, iż się uka:r,ala we wsi nad Bożąmęką; ny, sklepy. Tak zwnny grod (Schl08sherg') figura Matki B., znajdująca się w tej Bożejm'- je8Uo malownicze wyniesienie, w którego utwo- ce, została przeniesiona w uroezystej proceRyi rzelliu zllaÓ praeę ręki ludzkiej; złożonc z 7 pa- do kościoła w pobliskiej Nowej Cerkwi (Neu- górków, rozległości 6-8 1ll01'gÓW, wysoko8f'i kil'eh), za wyraźnym rozlmzem władzy dll- 50-GO stóp ponad poziom Sprcwji. tuli mÓ- ehownej. 2.) B., nicm. B()!,hu, w szlaeh., wi, żc tu mieszkał król serbski (Wendenktinig); pow. kartuski, par. i st. l). Jljukowo, o 422 si:. krąż'l o nim liczne podania. Vykopalisk<t nad pow. morza, ma 545 m. 1'01,1. (493 lU. roli archeologiczne, urny, szezątki broni. Wlaśei- ornej, 4 łąk, 34 pastwisk, 14 lasu). W 1648 r. wością, ling'wistyczn1 mieszkańców, iż o prze- właściciełe Borkowscy. 3.) B., niem, GI'08S- chodzi często w y, np. !lym, l'YII, .QY.4f!. l'mw- 110rkow, wś, pow. lęborski, ziemi pOIllorsliej. dziwa skarbnica poda!'t i pieśni ludowych. Nie- 'L) B. jest też, według Kętrzyilskiego, w pow. eo wkecj lubo powierzchownych i niewyczcr- człnchowskim (?). pU.hcyeh wiadomośei patrz: Hcrger. "licI' Borkłojnie 1.) wś słaro8ciliska, pow. po- Spreewald," Cottbus, 1866; Andrec. ,,'Von- niewieski, o 13 w. od Poniewieza. 2.) B., w dische Wanderstudien" stronica 84 - 91. i dwa folwarki, pow. poniewieski, par. remi- Obszernie i dobrze pieśni 11 Smolem "Pl'ózni- g'olska, o 18 w. od Poniewicża, z kaplicą mu- cki." "V olkslieder, n" Grimma 1843. Podania: rowaną, WhSIlOŚĆ Szwojnickich. 3.) B., folw., Schiilcnburg ,,V endischc V olkssagon." Leipzig' tegoż powiatu i parafii, o 19 w. od Poniewieża, 1880 str. 1-16,131, 134, 297; Veolwnstodt własność Czerniewskich. 4.) B., folw., tegoż " Wendische Sagen, " Graz, 1880. A. J. P. pow. i par., o 20 w. od Poniewieza, własność Borkut, kąpiele i zdrój wody szczawiowej Miekiewiczów. J. G. w hr. szaryskiem (Węg.), w le1Jie, w pobliżu Borkowski Iajdan, ob. Majdan B01",,'O- Preszowa (Eperies); smaczną tę wodę piją, wsl:i. w Preszowie, :r,mieszan1!J z winem. Razem BOI'kowszczyzn8, 1.) dwór, pow. ]epeJ:;ki, z Wilec-Horką, 34 mk. Por. BUI'kut. li. M. o 25 w. od Ijepla, przy jeziorze Dołżyca, znaj- Borkwitz, ob. Porka. duje się tu 5 źródeł; 4 z tych źródeł są, rezcr- BorhllJ)', dwie miejscowości t. n., w pow. woarem dla wód mineralnych, piąte przyjmuje sejneńskim; jedmt w gm. i par. Slwoje, druga nadmiar wo(ly ze wszystkich źródeł i potem w gminie Lcjpuny, par. J.istkowo. już za pomocą rury puszcza ją w jezioro. Ve- Born, po łot. Koplawa, kilka wHi w okręgu dług ana.lizy chemicznej dokonanej w 18431'. iłłukszteńskim, gub. kurlandzkiej: Alt-Boru przez p. Janta, co do składu swego są, dwoja (Vezza-Koplawa), Ncn-Boru (Jallna-Koplawa), kiep:o rodzaju, jedno przeważnie zawierajl: (Jross-Born (Leela-Koplawa), Kloin-Born- (Ia- kwas węglany, węglan żelaza, węgłan ll1agne- sa-KOł)lawa). Oh. Nejbol'1l. zyi i siarczan wapna; drugie: siarkowodór, nie- Bornice lub BOI'zllice, nicm. B01'uilz, wie znacznl ilość siarczanu żelaza, siarczan wapna włośc., pow. susld, par. Iława, Bt. p. Alt- i magnezyi. Wody te należą, do rzędu żelazi- Christburg, 1886 m. rozl., 27 dm., 271 lUk., Hto-aia.rczanych. B. była niegdyś własnością 1 kat. arcybiskupów połockich. T,eży 11 Ht6p wynio- BOl'nitz, ob. Borltlwcy. sIej góry, drewnianym kOHciołkiem uwieńezo- Bernslllllflłdł, oh. Bowsk. nej. 2.) B., okrąg wiejski, w gm. Uieniey, BOI'n8hof (niem.), mały fol w., awn]s pn.y pow. oszmiański, liczy w swym obrębie wsie: folw. Bystrzcc. Większa Borkowszczyzna.. Mniejsza .Horkow- Borntuchen, ob. JJ01'zctuclw1IIic. 8zczyzna, Tatarszezyzna, Cielątki, J-ałllgi, Gro- Boro, ob. Bomu'c. mowicze, Oataszki. 3.) B., zaścianek w pow. BOl'ocka, rz. w pow. mozYl't:lkim, bierZ!) trockim. pocz8,tek w nieprzebytych moczarach pomiędzy