Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/314

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Małachowt:!ką. Do jego piękności przyczynia w gminie znajdujiIi t:!ię 3 Kzkólki elementarne, t;ię szczęśliwie wybrano polożenic, alo sztuka kościół katolicki we wsi 110rkowo-kotJoielne. niemalo mu dodała. Są tu kioski, groty, ci e- zarza,d gminny, sa,d gminny, garbarnia, 5 szyn- nil'te aJec, statua :Matki Uoskiej z ciosu, dłuta ków i karczem, gorzelnia, 2 wiatraki, 2 kuź- Manzla 7. Warszawy, a nawct kopiec na wzór nie, 5 młynów wodnych. Wie]t kościelne, mog'ił krakowskich usypany, z którego piękny w gm. B., nad rzeka, Sierpienim położona, ma jest widok na calą okolicę. Obccnie istnicje tu folwark, który lic7.Y 36 mk., 4 dm., 600 morg'. wielki piec li'yszerski. 'N 1875 r. wyrobiono rozl., w tcj lićzbie 320 m. gruntll Ol'llcgo; osad:t w nim surowcu 50,687 pudów, kutego żelaza młynarska 7.ajmuje 1'07.1. 173 m.; wie wloRc. 1800 pudów. W 1827 roku Borkowice liczy 137 mk., 35 dm., 329 m. 1'07.1.; we wl<i mialy aG dm. i 325 mk., obecnie maja, 38 dm., znajduje się kociół katol. parafialny, sąd gmin- J39 mk., 3,805 morgo ziemi dworskiej i 336 ny, zarząd gminny; karczma lutlcży do fulwal'- mOI'g. wlok Par. 11. dek. koneckicgo: 3778 ku. Druga wś w gm. B. t. j. B. wielkie luh dusz. Um. Jt ma 3465 mk., rozlcgłoi szlacheckie, ma ful wark, który liczy 22 ml;., 11,010 morg., wtem zicmi dwor. 6911 morg., 5 dm., rozległości 944 m., w tej liczbic 7:37 domów 447, s. g'm. ok. II Chlcwiska o 23 w., gruntu ornego; do folwarku należy gorzelnia "t. p. l'rzysueha. W skład gm. wcbodzą: Bo- i kuźnia; wioś liczy 256 mk.; 30 dm.; rozległn- Jęcin, Borkowice, BrY:7.gów. Długa-brzezina, ei 186 m.; we wsi znajduje się szkółka cJe- Gródek, Kawy, Kr08na. Kuźnica. LU8ztyk, II1enta1'lla. Par. B. dek. sierpcckiego 1144 dUKZ Ninków, l)olitów, RadOłjww. Rudni), Ruski- liczy. 2.) B. lub BOI'utowo (?), wieś włoe. bród, ){,u8zkowic, Wawl"lyuo:lw. Wymysłów nad rz. Vkrą, w pow. płońskim, g'Ul. BłędÓw- i ZdUllków. B,'. Ch. ko, p:tr. Cieksyn. W 1827 r. było tu 19 dm. Borko"icl', nielU. &rl:oICi::. wie;, powiat i 163 mk., obcenic 28 dm., 2iJ9 mk.; tudziei ryski, par. l!cxkiill. nittrly; własność miasta 5G2 m. ziemi. lolVark naloży do <lóbr Cie- Rygi. ksyn. Na gruntach B., przy gT<1,lliey od dóbr' Bm'kowicl', niem. lJ..,rł"łCil:. w, pow. ole- Błędowo, znajdujc się jezioro Kroczrn, a nad siński, o mile od KJuczborka. niegdyś nalożała jeziorem góra, na której stal nicgdy zamek do krolew8zczyzny B<>ga.ciea. w parafii Bo. Borutowskich, dziedziców Cieksyna. Dzcząlki g'adra. tego zamku zniszczył, poszukując !'karbÓw, je- Borko,,'iŃ'" dół. miejS(:.)woĆ na gTuntach .den z dziedziców za naszych czasów. Drzwi wsi Vylągi, pow. nowoalcbandryjski, gmimt elazne togo zamku złużą dziś do zamykani,l Celejów. o pół mili od Kazimierza Dolnego od- skarbca kościelnego w Cieksynie. Na granicy leglcj. 18tniejc poolanie. że w tym dole śmierć od wsi 'Wrona olbrzymi głaz granitowy, ster poniósł :Maciek Borkuw1c. II. W. czący 8 łokci nad ziemią. zwany dyablim kamie- BOrk01r ... pow. dry"ieI18ki, gub. wi- nicm. B.) O., okolica szlachecka, pow. prza- tebska, st. p.. o l w. od t. n. st. 01'. żel. dync- snyski, gm. Chojnowo, par. Węgra; w obr0 hi c bursko-witcbtikiE.'i. jej lca, wsie R Boksy i B. Falęta. l{. Boksy, Borko..in)'. &.rh>riJ06. niem. Bllowinnen, wś przez drobn<j, szlachtQ zamieszkała, ma, 14 wic, pow. Qlecki, 8t. p. Kowale. dm., 100 mk., 259 m. obszaru. B. Falęla, w{; Borko.'iana, k.)l. nad n. Bp;trzyC<, pow. przez drobną szlachtę zaludniona, ma 444 m. lube1ł;ki, gm. Pi.)tTOwice, par. Kiełczewice, na obszaru. W 1827 r. bylo tu 29 dm. i 127 połud. od T,ublina, 59 dm. micszk., obecnie 21 dm. i 225 mk.; do tej Wfi Borkówko, niem. Kl &.mll', W8, pow. należy ka.rczma, wiatrak i kuźnia. 4.) O., W8 lęborski, na Pomorzu. rza,dowa, pow, kolneilski, gm. i l)ar. Iały oorkowce, w, pow. krzemieniecki, ma ka- Płock, o 5 i pól wiorst na południc od Kolna. plicę katolicką parafii Szumbar. przy drodze bitej z Kolna. do y,omży, na wzgó- Boro"'o, 1.) gm., pow. sierp«ki, naloi)' do rzach piaszczystych, pona.d torfiatcl1li blotami 1 okręg'u sądoweg'o (Borkowo-kl)ścielne). ludno- z obu stron rz. Skrody. W 1827 roku było ci 2574, rozległ. 11,484 m., w tej liczbie grun- tu 69 dm. i 465 mk.; obecnie 772 mk. i 2887 tu ornego 7,126 In.; do gminr należą w8ie morg obszaru. B/'. Clt. włośc. Białe-błoto, Borkowo-kościclne. &rko- Borkowo, 1.) wś, pow. inowrocławski, ob. wo wielkie, Gorzowo, Dąbrówka. Karolewo, JIlI'śia. st. lwezt. i kol. żel. Inowrocław o 7 kil. Kisiejewo, :lIieszaki, lieszczyk, Rydzewo, Ha-I 2.) B.. w szlach., pow. wrzcsiilskij 1208 m. (',hocin, Btudzienicc, Sułocin, Wilczogóra, Włó-' rozl.: 8 dm,; 102 mk.; wszyscy kat.; 47 allalf.j Id-piaski (małe i wiclkio), Zalesie; oprócz wyż iłt. poczt. trzalkowo o 14 kil.. sI. kol. żel. wymienionych nazw wsi należa, także dobra V rznia o 15 kil. M. St. prywatne, rządowe i osady młynarskie; Babc- Borko,,'o. 1.) niem. Burkau, dobra i leni- kępa, Babc-Troska, Bobrowo, Dwa-młyny, Lip- ctwo. pow. ...tarogrodzki, własność dawniejsze- niak-Nowiny, SwobodziD; wymienionc miejsco- , g'o opactwa pelplińskiego,. bogaty. f<ilwark, wośei należą, do par. Borkowo, Jeżewo, Sierpcj przez rząd pruski wydany w wiecżysw., dzier-