Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/313

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


cki. 6.) B. dominikalIskie (z JaBuiszczem), gra- r ziemi włośc.: 943 dz. Należy do7 wlacicieli, niczą o międzę z Borkami janowskiemi; od za- którzy posiadają, 1625 dz. Największ:J. CZęść chodu, od wschodu i północy okrążają ę wieś Sornowa 785 dz. i Dwernickiego 320 dzies. lasy, ciągnące się ode Lwowa ku Zółkwi. Bm'ków, ob. BOI'kowo. Przestrzeń posiadł. większej roli ornej 227, łąk Borkowice, ob. Barkowice. i ogrod. 9, past. 8, lasu 225; posiadłości mniej. Borkowice, wś, pow. konecki, gm. i par. roli ornej 257, łąk i ogr. 100, past. 44, lasu t. n., w ślicznem połozeniu pośród lasów; po- 30 morgo Ludność rzym. kat. 44, gr. kat. siada kościół parafialny, urząd gminny, dwór 169, izrael. 15: razem 228. Nalezy do rzym. modrzewiowy z ogrodem, jednym z najpiękniej- kat. par. w Kościejowie, gr. kat. parafii w Ro- szych w całej okolicy. Włość ta starożytna. kitnie. Właściciel więk. posiadł.: konwent należała niegdyś do rodziny Duninów ze 00. dominikanów we Lwowie. Skrzynna, którzy od tej wsi Duninami Bor- Borki, folw., do Plebaniej Woli (ob.) nale- kowskimi się przezwali. Tu oni mieli swój żący. dwór, groby w kościele i długo, aż do końca Borki, niem. BOI'ken, folw., pow. babimoski, zeszłego wieku, w ostatku chociaż w połowic, ob. Wroniawy. byli jej dziedzicami. Część bowiem Borkowic Borki, 1.) niem. Borken, wś, pow. chełmiń- w XVII wieku należała do rodziny Dzibonich ski. st. p. Unisław, par. Czarze, ma 600 m. (Gibboni), sławnych kuźników, za Zygmunta roz1., 14 dm., 119 mk., 4 kat. 2.) B., niem. III z Włoch do Polski sprowadzonych. Od BOI'ken, folw., pow. lubawski, st. p. i gm. Lą,- Borkowskich i Dzibonich przed kilkudziesięciu korz, par. Lipinki, 2 dm., 19 mk. kat. 3.) B., laty nabył ją Antoni Małachowski, wojewoda niem. BOI'ken, dobra szlach. i wieś, lłOW. je- mazowiecki, który, skupiwszy okoliczne włości, ławski, st. p. Bartoszyce. 4.) B., niem. BOI'- utworzył obszerne i zamożne dobra Niekłania ken, dobra szlach., wś i folw., pow. szczycień- i Borkowic. Po nim syn jego Onufry, zmarły ski, sto p. Biskupiec. 5.) B., niem. Borken, wś, przed kilkudziesięciu laty, dostawszyB.wspadku, pow. szczycieński, st. p. Wielbark. 6.) B., przyprowadził do tej zamożności w jakiej teraz niem. BOI'ken, wś, pow. 8zczycieński, st. p. zostają. Kościół tutejszy nalezy do bardzo Chochół. 7.) B., niem. Borken, dobra i leśni- dawnych. Podług podania, był naprzód z cio- ctwo. pow. szczycieński, stacya pocztowa su w XII wieku przez Piotra Dunina wysta- Szczytno. 8.) B., niemiec. BOI'ken, dobra wiony; z akt atoli miejscowych widać, że już szlach., pow. rastemborski, st. p. Rastembork. na początku XIV wieku stał tylko kościół 1ll0- tI.) B., liiem. Borken, nadleśnictwo, pow. wę- drzewiowy, który, po trzykroć od ognia zni- goborski, st. p. Krukianki. 10.) B., niem. szczony,zawsze z drzewa bywał odbudowywany. Borken, dobra, pow. jańsborski, st. p. Jańs- Teraźniejszy murowany wystawił Onufry hr. bork. 11.) B., niem. Borken, wś, pow. ole- Małachowski na miejscu poprzedniego, podług cki, st. p. Orłowo. 12.) B., niem. BOI'ken, do- planów :Pranciszka Lanciego i Yarkoniego; wy- bra, pow. ządzborski, st. p. Szymonka. 13.) kończony i poświęcony został w 1846 r. Wiel- B., niem. BOI'ken, wś, pow. łecki, st. p. Rożyńsk. ki ołtarz włoskim obyczajem od nawy kościcI- Borki, 1.) wielkie, niem. Gross-Borek, wś nej oddzielony, na znaeznem wzniesieniu góruje, i dobra, pow. olesiński, filia par. kato!. Olesno, co wspaniały sprawia widok. Z dawniejszego wielki piec zelazny. 2.) B. Małe, niem. kościoła znajduje się tu cudowna figura św. Klein-Borek, wś i dobra, pow. olesiński, Antoniego, z jednej sztuki ołowiu obrobiona, par. Olcsno, z kolonią RosoclHt i młynem o której takie jest podanie. W toku 1646 nie- wodnym "na wilczem", w lesic do Wojcifil- jaki Hilary Mala, górnik ze wsi Niewachlowa, chowa należącym. 3.) B., folwark, powiat wykopał w górze machnowskiej pod Kielcami pszczyński, należący do dóbr Mizerów. 4.) B., trzy granie ołowiu (galeny), tak wielkie, iż ob. RudQ/towice. postanowiono ofiarować je na chwałę Boską. Borków, 1.) wś, pow. kaliski, gm. Zborów, Wykuto więc z nich trzy statuy: NajświętBzą, par. Borków. Kościół par. istnialtu już w1521 Pannę, św. Antoniego i św. Barbarę, patronkę r., obecny drewniany pochodzi z 1710 r. R. górników, które rozesłano do ozdobienia niemi 1827 B. miał 32 dm., 312 mk. Par. B. dck. trzech kościołów; Najświętszą Pannę kolegiacie kaliskiego 1540 dusz liczy. 2.) B., wś, pow. kieleckiej, św. Barbarę kościołowi 00. bernar- kielecki, gm. Szczećno, par. :qaleszyce. Fry- dynów w Karczówce, zaś św. Antoniego ko- szerki żelaza. 3.) ., wś, pow. warszawski, ściołowi w B. Ciekawa ta statua., wcale nie- gm. Zagódź, par. Zerzeń, leży przy dr. zel. źle pod względem sztuki wykonana, używa nadw., między Wawrem a Otwockicm, o 2 1 / 2 niepospolitej sławy cudowności i zgromadza W. od Wawra. W 1827 r. było tu 20 dm. liczne tłumy poboznych na odpust w dniu tego i 140 mk. 4.)B.,wś,pow. nowo-aleksandryjski, świętcgo przypadający. Tuż za dworem dzie- gm. i par. Garbów. Br. G.. dziców znajduje się obszerny i ozdobny ogród Borków, wś, pow. lityński, dusz męz. 277, w guście angielskim, załozony przez hrabin,