Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/312

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


lecki, gm. Mniów, par. Grzymałków, na samcj granicy gub. radODl8kiej. N ajblizsza st. poczt. w'Mniowie. 11.) B., W8, pow. biłgoraj ski , gm. Biszcza. par. Tarnogród. Lezy na wzgó- rzach z lewego brzegu rz. Tanwi, w bezleśnej okolicy. 12.) B., wś, pow. łęczycki, gmina Tkaczew. par. Łęczyca; o 2 ,w. na połud. od Łęczycy. Ma 37 dm. 13.) B., wś, pow. ra- dzymiński, gm. i par. Jadów. W 1827 r. było tu 16 dm. i 143 mk. 14.) B., wś, pow. kozie- nicki, gm. Grabów nad Pilicą, par. Wrociszew. W 1827 r. było tu 52 dm. i 404 mk. 15.) B., wś, pow. siedlecki, gm. Krześlin, par. Sucho- iebry. W 1827 r. było tu 26 dm. i 208 mk.; obecnie 23 dm., 259 mk. i 624 m. obszaru. 16.) B., wś, pow. siedlecki, gm. Wodynie. Ma 21 dm., 129 mk. i 262 m. ziemi. 17.) B., wś, pow. ostrołęcki, gm. Szczawin, par. Gowo- rowo, 620 m. obszaru. 18.) B., kol. niemiecka, pow. gostyński, gm. i par. Dobrzyków. W r. 1827 r. było tu 25 dm. i 230 mk., obecnie 274 mk. i 513 m. obszaru. Szkoła początkowa niemiecka. Br. Cit. Borki. 1.) wieś, pow. kijowski, o 7 w. od Lutezu, przy ujściu Irpenia do Dniestru, 386 mieszko OkrąZoDa IIOsnowym lasem, grunta piaszczyste. :Mieszkańcy trudnią się rybo- łówstwem i mają obszerne sianokosy. Nieda- lcko od wsi, w miejscowości zwanej Chołmy, widać rozległe okopy i gruzy; niegdyś było tu obszerne i ludne mko Masłaj, z re- zydencyą biskupią, z cerkwiami, zamkiem i li- czną ludnością; zniszczone zostało podczas pierwszego napadu tatarów. 2.) B. Chote- szowskie, W8, pow. kowelski, gm. Choteszów. Ziemi 1698 dz., dm. 72, ludności 630. Własność rządowa, należała do starostwa kowalskie- go. Ziemia piasek, ił, torf na pokładzie glinki i iłu. Narzecze rusińskie z akcentem białoruskim. Leży nad rz. Turyą. 3.) B., wś, pow. kowelski, gm. Hłusza. Ziemi 2778 dz" włościan 1671. Dziedzice mają: Porniewski 652 dz., Spirydowicz 455 dz. Domów 63; lu- dności 508 męże Wieś położona na wyspie, śród błot pińskich; ziemia ił z piaskiem i tor- fem na pokładzie ilu i piasku. Narzecze rusiń- skie z akoontem białoruskim. 4.) B., wieś w południowej stronie powiatu ihumeńskiego, przy wojenno-komunikacyjnym gościńcu pro- wadzącym z Ihumenia do Uzdy, o wiorst 4 od tego ostatniego miejsca odległe, blisko żródeł Niemna, w gm. uździeńskiej, w 4 stania po- licyjnym (uździeńskim), w 4 okręgu sądowym. Przed reformą włościa.ńską wieś ta należała do dóbr Kuchcice (ob.), dawnego dziedzictwa Za- wiszów, herbu Łabędź. Miejscowość lesista, ziemia lekka, borowa. 5.) B., wieś, powiat oszmiański. Na początku wieku XVIII wła- sność ta z posagiem Judyckiej Teresy prze- chodzi W dom Suliątrows]d(:h i dQ dziś dnia w ich ręku pozostaje. 6.) B., wś, pow. sło- nimski, przy b. trakcie handlowym Pińsk-Sło- nim, o 34 W. od Słonima. 7.) B., wś w pow. sokólskim, gub. grodzieńska, o 31 w. od So- kółki. 8.) B., wś, gub. witebska, u zbiegu rzeki Czernii z Obolem. 9.) B., wieś, pow. słucki, ma kaplicę katolicką parafii Stal'- czyca. Bm'ki, mko, pow. zieńkowski, gub. pułtaw- ska, o 18 w. od Zieńkowa, st. p. Borki, 1. (z Czołniowem), wś, pow, dąbrow- ski, 1254 morgo rozl. wtem 695 m. roli ornej, 70 domów, 471 mk., pal w Szczucinie, poło- zenie równe, w glebie pszennej. 2.) B., (z Diakami), wś, pow. Nisko, 1382 morgo rozl., wtem 435 morgo lasu, 58 dm., 414 mieszk.. paraf. w Kuczynie Małej, leży w równinach, gleba piaszczysta. 3.) B. wielkie, wieś, pow. tarnopolski, leży przy kolei żelaznej Karola Ludwika, i ma stacyą kolejową w miejscu; od- daloną jest od Tarnopola o 2 mile we wscho- dnim kierunku, o 148 kil. ode Lwowa. Prze- strzeń posiadłości większej roli ornej 1176, łąk i ogrod. 190, past. 42, lasu 164; posiadło- ści mniej.: roli ornej 2539, łąk i ogrod. 286, past. 111 morg', Ludność rzym. kat. 790, gr. kat. 770, izrael. 96: razem 1656. Należy do rzym. kat. parafii w Czernielowie mazowieckim, gr. kat. parafią i urząd pocztowy ma w micj- scu; do gr. parafii należy także sąsiednia wieś Dyczków z 665 dusz; parafia ta nalezy do dekanatu tarnopolskiego. Właściciel większej posiadłości Józef Baworowski. 4.) B. małe, wieś, pow. skałacki, nad rzeką Gniłą, dopły- wem Zbrucza, od Skałata o mil 5 na wschód, od Grzymałowa o mil 3, również na wschód, od miasteezka Toustego o 1 milę na wschód. Prze- strzeń posiadłości większej roli ornej 806, łąk i ogrod. 27, past. 67; las4 1024, posiadł08ci mniej. roli ornej 964, łąk i ogrod. 27, pa- stwisk 67, lasu 1024; posiadłość mniejsza: roli ornej 964, łąk i ogrodów 78, past. 35 morgo Ludność rzym. kat. 412, gr. kat. 853, izrael. 23: razem 1688. Nalezy do rzym. kat. parafii w Toustem, grece kat. parafią, ma w miejscu, która należy do dekanatu skałackiego; posiada szkołę etatową i kasę pożyczkową z ka- pitałem 2945 złr. 5.) B. janowskie (z przys. Dąbrowa, Koniec, Sucholas i Tyczna), wieś, pow. gródecki, rozsypana śród lasu, z tego po- wodu tyle obejmuje nomenklatur; leży w pia- skach i bagnach, o P /2 mili na wschód od J a- nowa a o 4 mile od Gródka na półn. wschód. Przestrzeń posiadłości większej roli orno 33, łąk i ogr. 360, past. 59; posiadł. mniej. roli orno 328, łąk i ogr. 624, past. 317, lasu 18 morgo Ludność rzym. kat. 25, gr. kat. 1328, izrael. 20: razem 1373. Należy do rzym. kat. parafii w Janowie, gr. kat. par. w Jaśniskach. Właściciel większej posiadłości Maryan Mali-