Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/311

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


at. p. Boćwinka. BOI'ek, 1.) kol.. pow. p:szczy Jiski, do wsi .Mizerowanależąe,.,. 2.) B., lo1w., p. kluczboI'!;ki, do dóbr Uoszkowic nalezicy. 3.) Ił., kol., }Jow. kozielski. do wsi Sławęcice naleząca. 4.) B., pustkowie, pow, olesil1ski, do wsi Woj- ciechów należące. Wspomina je Dług'osz (f, 10). 5.) Ił., nicm. IleideIlen, WH, pow. mieli- t.ki. par. titralJórck. G.) n., kol., pow. prąd- nicki, do wsi Szczyporowice nalc:t;iwa. 7.) B., nicm. Kleill- Waltel'.sd0l1, folw. i kol., pow. ole- lłieki, nalezi do dóbr Przyczów górny i dolny. 1J0rek, rz., dopływ Uszy. 1J0rek, jez., pow. chełmiiIski, pod. w::;ią Wro- nie, za.jmujc 12 morgów powicrzchni. UOI'ek, ob. BOI'ki. Iłol'ekuny, okrąg wiej;;ki w g'm. lej8zago- la, pow. wileilski, liczy IHlSęplljące w:-;ic: Ej- eiullY, Uliczeła, l!orekuny, ZllbiallY, llołkullY; zaścianki: Wicrzbołówka, ZnlJwiszki, Itata- Jm!zki, :MonastTrka, Gaje. t>1a.jkiszki, 8miclina, Birki, Powasare1c. .ntonaj(;ie, :;tepary. Borele, zacianck w pow. trockim. Borl'lUel, Boreml. EOI'emla, mko, pOIV. du- bicilski, w (;zęci zachodniej po,viatu, na le- wym brzeg'u rz. tyru, przy ljciu lkwy, ma- jętllOĆ nicg'dy;; Czackich. ic::;iecki wspomina k8, 13orcU1elskich, którzy wygaśli w początku X TH w. Tu byl koeiół z cudownym obra- łlem Pilna Jezusa (dziś cerkiew) i palac dit- wnych dzied.ziców Czackich, zburzony podcłlas dwudniowej utarczki Dwernickiego łI wojskiem ross. 1831r. Uuiny zamku. Okolo 1000 mk. BOI'(,IICZ)'II, ob. BUI'zędll. BOI'ewicze, majątck, l)ow. trocki, () i:I milc od stacyi drogi icl. Koszedary. Dworek na wyniosłym brzegu Niemna, nad wąwozem, łlkąd p"zcśliczn y widok. UOI'I,t)', niem. Bal'el/dt, wś, pow. malborski, 57G m. rozl., niedaleko Lichnów. BOI'gfeld, wś, pow. gdański, ::;t. p. Gdailsk, 253 m. rozl., w lG48 wła8ność Cniltu g'dań- !kicgo, w 1782 szambelanowej Golz. 1J00'gO-PI'lIl1d, mko w ticdmiogrodłlie, 2100 lIlk., sto pą.czt. na trakcie Suczawa-Bistritza, o li3 kil. od Suczawy. Slynic z wyrobu stambułek, jak i cała dolina ::;trllmieniaBorgo, kolo wąwozu .Borgo. BorgoVo, wś, pow. śrelllski; 13 dm.; 96 mieszk.; 42. ewang., 54 kat.; 21 analf.; stacya pocztowa t'em o 4 kil.; st. kol. zel. Czempin u 23 kil. Borgwinkei, Borkenwillkel, ob. Swiniekąty. Borholllet, to Ramo co Bel'lw'/I!eth (ob.), Bonll (niem.), Niedei' i Obe1'-, górny i dol- ny, dwie wsie, pow. pszczyilski, par. Krzyżo- wiec, nalcią do dóbr pszczyilskich. Iłorishof, ob. BO/'UBowo. Borislawitz, ob. Bo/'zeBławice. Uorisow , ob. Borysów. Uorib;cb, Bol'itz, ob. Bm'ycz. nork, ob. BUI'e'. Ból'k (łuż.), nicm. JJIII'!!. BII!'k. 1.) WICS serbska na Lużycach :;a:skiuh. 2.) H., WlOK na Łużycach Pl'l18kich, V powiecie wojere- ckim. A. J. P. IIm'k, ob. Leża. norka u, ob. Borkowo. UOI'kell (nicm.), f'olw., pow; oleśnicki, do Przyczowa górnego należy. BOI'kell, ob. BOI'ki. IJorken, B01'kendorf, ob. Dobl'ZYC(1. IłOI'ki, ob. Bm'ld. UOI'ki, 1.) okolica słllachccka, pow. siedle- cki, gm. Jasiolllm, par. Zbuczyn. 'tV jej obrf:- bie leżą wsie: B. kosy, ll. Paduchy, n. ołdy, B. Kosierki, H. Wyrki i H. Swiereze. B. Kosy mają 25 dm., 131mk, 340 morg'.; ll. Paduchy w 1827 r. miaŁy 17 dm. i liG mk., obecnie 18 dm. i 95 mk" 777 Hl.; B. Soldy miały w r. 1827 r. 21 dm. i 110 lllk., obecnie 19 dm., U4 mk. i :3G4 m.; H, Kosiorki w 1827 r. miały 17 dm. i 105 mk.. obecnie zaś 26 dm" 150 mk., 578 m.; B. Wy'ki w 1827 r. miały 24 dm., 134 mk., obecnie 22 dm., 192 mk. i 402 m.; H. Swierczn mają 3 dm., 53 mk. i 300 m. 2.) Ił., kol., Had 1'11. 'Viercicą, pow. koniński, gm. Wysokie, pal'. Konin. Itozl. m. 364, ludno 279; od Konina W. 14, od rłl. Warty 2 w. :Mie- słlkalleY, oprocz rolnictwa, trudnii ię spławem drwwą na 'Varcie. W 1827 r. było tu 11 dm. i 114 mk. 2.) II., wś i folw., pow. nowo- radomski, g'm. Konary, par. Phwno. Dobra, ziemskie B. składają się ;I, folwarków Borki i Przyrembow, os. leśnej Szyzków cłlyli 'tVy- gwizdów, oraz karczmy Zielonka, ogólnej prze- strzcni 1113 m., w tem ziemi ornej 410 morg. 4.) B., wś i Mw., pow. radzYliski, gm. Sitno, par. Kock. /:t. 1827 r. było tu 18 dm. i 130 mk., obecnic 20 dm., 2:34 mk. i 2663 morg obszaru. B. dobra mają 2726 m. roz1. 5.) B., wieś włośc. i folw. pryw., pow. rypiiiski, gm. Czenvin, par. Skrwilllo; rolw. należy do dóbl' Przywitowo, liczy 36 mk. i dwa domy mieszk.; WH włośc., ob. Budziska. 6.) B. druzbiilskic, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Drui- bin, odległa, od Sieradza wiorst 38; rozległości ogólnej mórg 608, w tem gruntów dworskich m. 517, włościatlskich m. 91; ludności kat. 315, cwang. 7, izr. 9: razem 331 dusz. Wiatrak. 7.) Ił., kolonia, pow. sieradzki, gm. L':adzim, par. Szadek, odległa od Sieradza wiorst 26; 332 m. w posiadaniu włocian; g'ospodarstwa nędzne, ludnoć nie zamozna; ludności 198. 8.) n. lipkowskie, wś, pow. sieradzki, gm. Wierzchy, par. Bałdrzychow, rozległości 11 i pół włók, wtem 5 włók lasu, 6 m. łąk, ziemi włośc. 8 m. 9.) Ił., pustkowic, pow. sieradzki, gm. i par. Klonow.,aj morg 75 w posiad.aniu włościan, ,ludności 40. 10.) B., wś rządowa, pow. kie-