Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/310

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


215 dm., 2020 mk;: 3196W., 1322 kat., 379 w kośe. borcekim utrzymuje się tradycyaz w. izracl.; w r. 1875 ludność wynosiła 2084 m. XVI, wcdlc której dziedzic ówczesny, prz)- główncm zatrudnieniem jest rolnictwo, obok szedłszy do wyznauia protestanckiego, kazał . tego handcl zbożowy i drobny przemysł. Le- za namową prcdykanta kalwiń8kiego obrazy karz praktyczny, chirurg, apteka są w miejscu. kościelne na rynku borcckim spalić: dwa jed- Siedziba lwmisarza obwodowego. Są(l okrQgo- llakże wspomnione nie stały sil'? pastwą pło- wy w Koźminic o 19 kil. Kościół katolicki mioni; unicsionc cudownie po Had og'ieil, ocala- parafialny należy do dekan. boreckiego.. Do, ly, cokolwiek tylko okopcone, Rzcczywiścic kościoh1 paraf. nalcży jako filialny wspauiały zaś Bnińsey dziedzice nigdy reformacyi nie kościół w Zdzieżu, tworzącym osobną gminę, przyjQli; kościół zatcll1 bez przcrwy slużył do ale. będąeym niejako prztJdmieściem Borku. nabożeństw katolickich, llczył 17 ołtarzy,. 1a- Kościół cwangelicki murowany wystawiono 1'. plic trzy,przebudowywany i restaurowany kilka- ] 854; boznica żydowska murowana stanęła r. krotnie w zeszłym i bicżącym wieku. Archi- 1858. Szkoła micjska clementarna killwkla- tcktura jest bizantYIska.Lud nazywa ten !'owa, 443 allalf., kasa pożyczkowa, maj:,ca kościół dotąd klasztorem, ponieważ przy nim 150 człon l, ów, w. okolicy sa, trzy gorzolnie, kilkunastu kskży bywało i zakon ks. marya- olejarnia. Urząd pocztowy trzeciej klasy, nów był ustanowiony. Czy t. Emila Kicrskic- poczta osobowa z Jarocina lJl'zez)30rek do Lc- go "Opis obwodu boreckiego" w "Roczn. Tow. I'zna, z Borku do Komina i do Sremu. Stac. .Przyj. Nauk. Pozu." t. nr. Dominium naJe- kol. żel. Koźmill o 19 kil. l'cwnc wiado'noHei źącc do Borku ob. Kw'olewo (CaI'18ltof). 2.) n., o początkach miasta Borku dochodzą do r. 1445, wieś, pow. o8trzcszowski, 4 u)iejse.:J) B., 2) w którym to eza:;ie od Zdzieźa odłączony zo- klasztor, 3) mIyn klasztol'llY, 4) l'iła, 27 dm., stał. 'V XVI wieku należał do rodziny Bniil- 295 ml., 111 ew., 108 kat., 76 izrael., 68 8kich, herbu I()dzia; następnie posiadali go analf.; Oslrzeszów o 11 kil. 3.) tJ., f'olw., Skól'zewscy Andrzej i 'Mikołaj; Sapicltowie. pow. kościański, ob. Kluczewo. 4.) B.. ]e8I1i- Od Piotra Sapiehy kupił tc dobra Jan Nieświa- cł,wo, pow. kocia{lski, ob. Wielichowo. 5.) tJ., stowski. W I' 1833 przeszły do rodziny ba- folw., pow. szmnotnlski, ob. Wronki. 6.) B., ronów Graeve, narodowoei polskiej, którzy je kolonia, pow. 08trzeszowski, oh. Laski. 7.) B., dotR,d posiadają. J(oHciół ],atolicki mnrowany osada, pow. mogilnicki, oh. R!Jszewek. 8.) B., zaczął stawiać Andrzej z l1nina, biskup poznail- olędry, pow. Rl'clI1ski, 27 dm., 20] mk., 153 ski r. 1477; poprzednio był drewniany pod ew., 48 kat., 49 analf. 9.) B., niem. BOI'kcn- tytuIem św. Stanisława biskupa, miał 60łta- miihle, folw.. l)ow. chodzicski, oh. Lehdce GtJ1'IIfJ rzy i kaplicę Borzewskich. Ku końcowi ze- (Oberlesnitz). 10,) B. mielęcki, wie5, pow. szłeg'o wieku stanął nowy kościół, dawniejszy ostrzcszowski, 31 dm., 256 lUk., 101 ew., 152 zapewne podupadł. Ten nowy spłonął r. 1824. kat., 3 izrael., 108 analf. Al. St. Po r. 1840 zabrał się miejscowy proboszcz ks. BOI'ek, 1.) niem. B()j'l'ek, folw., pow. tOl'uń- 'V olniewicz do podniesienia, z gruzów świąt y- ski, w par. i gm. Kowalewo, 169 m. rozl., 3 ni; ukoilCzono budowę r. 1859. Dawniej8ze dm., 27 mk. 2.) tJ., leśnictwo, pow. brodnieki, gomniki, groby Bnińskich, ich nagrobki, wize- st. p. Bartnicka., par. Górzuo, 3 urn., :) mk. 1'1mki, które się znajdowały w kościele wysta- ewang. 3.) B., niem. Abrahamsdorf, folw. dóbr wionym przez Andrzeja, z Bnina, zniknęły bez Pawłowa, pow. kwidzyński, st. p. Gardeja, śladu. Aż do drugiej polowy zeszłego wieku 2 dm., 48 mk., 6 kat. 4.) B., niem. BON'ek, w n. był jeszcze 'drugi k08ciół kat., szpitalny, wś rządowa i folw. pryw., pow. lubawski, 8t. przy ulicy jcżewskiej; ks. Pomorski, proboszcz p. .Lubawa (dla folw.), Kurzętnik (dla wsi), borecki, kazał go rozebrać po r. 1777, ponic- par., gm. i urząd st. cyw. Sampława, 7 dm., waz był zniszczony i spustoszały. Wedle 83 mk., 58 kat.. 5.) B., niem. BU1Tm,k, VŚ miejscowej tradycyi Zdzież, wieś nale. do k 111- włoRe., pow. sl1ski. par. i st. p. nawa. 318 m. cza borcekiego, łącząca sie prawie zROl'kiom, rozl., l;) dm., 104 lIlk. ewang. tj.) B., niem. niegdY8 była miastem ludnem i bogalcIl1; dzie- B01'l'eh, osad1t, pow. kartuski, st. p. Żuków. dzicc szozycili się tytułem książęcym. W ko- 7.) B., niem. B01'h, osada, pow. kartuski, st. p. ściele bowiem farnym pleszewskim na nagrob- Kartuzy. 8.) B., niem. Borrek, wś szlach., ku znajduje się napis: "Hic jacet principisssa pow. ka.rtuski, i-!t. p. Sulencin, ma 6 posiadaczy, Zdzieszowiensi8". W picrwszej połowie XV 4152111. rozl. 9.) B., niem. BOrl¥Jk, dziś nawet wieku miasto całkiem zgorzało, odtad już t y- Waldeck zwane. dobra, pow. wejhel'ow8ki, pal'. tułu książęcego nie wspominano, nazwisko t.yl- Strzepez, st.. p. Rmażyn. 10.) B., niem. BOl'k. ko pozostało, mieszkańcy zaś. po większej ezę- m:Htda, pow. wejlleroVski, par. i st. p. Luzyn'" ści zaludnili nowe opodal zarożone miasteczko 11.) B., niem. BOl'rek lub Annus86wen, WB, pow. 110rek. W kościele zdzieskim cudowny jest jańBborski, st. p. Banie. 12.) B., niem. Bor- obraz Bogarodzicy, który podczas pozaru oca.- reck, osada leśna, pow. gołdapaki, st. p. Ba.nie. lał. O tym obrazi c i o obrazie św. Barbary 13.) B., niem. Borreck, we, pow. darkiejmski,