Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/309

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bordami, wś, pow. kaniowski, o 8 w. od m. Bohusławia, nad rz. Rosią. Mieszk. 674, wyznania pra.wosławnego. Cerkiew parafialna. Ziemi wybornego czarnoziemu 1217 dz. Nale- żała dawniej do bol1usławskiego starostwa, później do hr. Branickicgo, obecnie kupiona na rzecz Udziałów. Zarząd gminny i policyjny w Bohusławiu. Kl. PI'zed. Bordulaki, przysiołek Stanisławczyka. Bordzichow, ob. B01'zeclwwo. Bordzie, 1.) majątck ziemski w par. gir- dyskiej, pow. rossieński, niegdyś własność oby- watela Dyonizego Paszkicwicza. W ogi'odzie stał sławny ze swej objętości dąb zwany "Bau- blis," o którym Mickiewicz w8pomina. Miej- scowość ta, położona na drodze wiodącej z Ro- sieil do Girdyszek, dziś folwark skasowany i przyłączony do Bijot; zatcm śladu tego ma- jątku niema. Od Paszkiewicza przeszła do Konstantego Volmera. Obecnie jest własno- ścią ss-rów. Opisane też pod Bardze (mniej dokładnie). 2.) B., dobra, pow. telszew!:ki, par. łuknicka, o kilka wiorst od Łuknik, o 25 wiorst od TeIsz, nad rz. Kurszupis, był własno- ścią Witkiewiczów; po nabyciu przez Onufrego Rymkiewicza w 1865 r., został sprzedany z pu- blicznej licytacyi pośrednikowi Kramerowi, któ- ry odprzedał go niemcom. Fel. R. Bordzilówka nowa, wś, i B. stara, wś i folw., pow. konstantynowski, gm. Witulin, o pół mili od Witulina, par. Bordziłówka. Posiada ko- ściół par. erygowany 1647 r. przez :Macieja i Maryannę Chodkowskich; obecny 1850 roku lllurowany. W 1827 r. było tu 21 dm. i 109 IIlk., obecnie 19 'dm. i 132 IIlk., 710 morg obszaru. Parafia B. dek. konstantYllowskiego 590 dusz liczy. Bordziuny, wś, pow. sejneński, gm. Ku- drany. Ma 17 dm. i 182 mk. Borecki obwód, ob. B01'ek w w. ks. po- znańskiem. Boreczek, 1.) wś, pow. ropczycki, o 6 kilometrow od Sędziszowa, w par. rz. kat. Sę- dziszów. 2.) B., przysiołek }lalawy. Boreezek, wś, pow. śremski; 7 dm.;,98 mk.; wszyscy kat.; 35 analf.; st. poczt. Srem o 6 kilometrów; stacya kolei żelaznej Czempin o 12 kilom. M. St. Boreezna, wielka i mała, wś, pow. kolski, gmina Budzisław Kolski, par. Dęby szlache- ckie. W 1827 r. B. wielka miała 16 dm. i 136 rok. Borejkiaoy, folw. i wieś szlachecka (oko- lica), na prawym. brzegu ruczaju Graumena, pow. rosieński, par. Szweksznie, od Rosień mil 14, od Szwekszń pół mili. Niedawno należały do rodziny Iwaszkiewiczów; obecnie są wła- snością Teodora hr. Platera. Reszta osad tej wsi ma właścioieli następujących: Pietkiewicz, Montwiłło i Adamowicz, Fel. R. Borejkl8zki, okolica w pow. trockim. Borek. 1.) wś i folw., nad rz. Wisłą, pow. kozienicki, gUl. Harnów, par. Oleksów. Ma. 431 m. ziemi dworskiej, 739 m. włośc., 60 dm. i 430 mk. 2.) B., Wf!, pow. koniński, gm. i par. Golina. W 1827 r. było tu 13 dm. i 206 mk. 3.) B., W8, pow. ostrołęcki, za- mieszkana przcz włościan i drobną 8zlachtę, gm. i par. Czerwi n, 117 mk., 62 m. rozl. 4.) B., pustkowie, pow. sieradzki, gm. Gruszozyoe, par. W ojków, rozl. m. 22 w posiadaniu wło- ecian; ludności dusz 49. 5.) B. Lipiński, ko- lonia, pow. sieradzki, gm. Dzierzązna rZ1dowa, par. Rososzyca, rozległość morg 55 w posia- daniu włościan; ludności 115 dusz. Borek, wś w pobliżu Czerwonego Dworu, przy samem ujściu Niewiaży do Niemna.. Borek, 1.) wś, pow. bocheński, o 8 kil. od Slo- twiny; 1540 morg rozl., w tam 899 m. roli or- nej, 207 dm., 1111 mieszk., leży w równinie, w glebie żytniej, dosyć urodzajnej; par. łaciń. w Rzeżowie. WłasnoŚĆ M. Zimmermanna. 2.) B. falęcki (z Sugowicami), wś, pow. wielicki, o 5 kil. od Podgórza, ma 1077 morgo rozl., wtem 585 m. roli ornej, 67 dm., 414 mk., par. rz. kat. w Gaju, gleba żytnia, dosyć urodzajna. 3.) B. nawy i stary (z Czerwonką i Wólką), wś, pow. rzeszowsld, o 7 kil. od Tyczyna, ma 5142 morgo rozl., wtem 3445 m. roli ornej, 436 dm., 122 L mk., parafia rz. kat. w Borku starym; kościół paraf. murowany, zbudowany w r. 1465 przez Jana z Pilczy ka.szt. krakowskiego. Klasztor dominikanów założony przez Macieja Niwickiego, kanonika kolegiaty jarosławskiej w r. 1668, z kaplicą św. Anny. Gorzelnia. Położenie pagórkowate, w glebie żytniej, uro- dzajnej. Właściciel M. Szymanowski. 4.) B. wielki, wś, pow. ropczycki, 2066 morgo rozl., wtem 1662 m. roli ornej, 196 dm., 1012 mk., par. w Sędziszowie, leży o 4 kil. od Sędziszo- wa, niedaleko gościńca rządowego wiedeńskie- go, w pagórkach. Obszar dworski należy do majoratu krzeszowickiego Artura hr. Potookie- go. 5.) B. mały, wś, pow. ropczycki, par. rz. kat. Sędziszów, o 5 kil. od Ropczyc. Właści- ciel W. Michałowski. 6.) B. (z przysiołkiem Bucze), W8, pow. dąbr?wski i par. rz. kat. dl- browska, o pół kil. od Zabna. 7.) B., wś, pow. krośnieński, par. rz. kat. Jedlicze, o l kil. od Jedlicz. 8.) B. szlachecki, wś, pow. wadowicki, par. rz. kat. Krzęcin, o 6 kil. od Skawiny. 9.) B., przysiołek Chorzelowa. 10.) B., przy- siołek Zawady. Borek, 1.) miasto, pow. krotoszyński, na.d Pogoną, uchodzą pod J ezewem do Obry, w oko- licy płaskiej i niskiej, z gruntem średnim, przy gościńcu prowadzącym z Poznania przez Srcm do Krotoszyna (W Słowniku Echard'a nazwa- ny po niem. Grossburg). Dawniejsze lasy obszerne cał1dęmzniknęły. W r, 1871 miał