Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/308

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


razem 236. Należy do rz. kat. parafii w Mi- cyi najlepszyj kamień w okolicy na budowę ŻYIICU, gr. kat. parafią, ma w Chodnowicach. pieców. Wieś ta naleiała do Dol8kich, dziś do Dominium nalezy do ks. LubomirskiclI. Remi!!zewskich. . Dr. .M. Boratyn, 1.) wś, pow. brodzki, w środku Borce, niem. Borze, kol., pow. świecki, st. lasów nad potokiem Ikwą, który tu ma swe poczt. Laskowice, par. Jeżewo, gm. i urz. st. źródło; oddaloną jest 13 kil. na. południe od cyw. Laskowice; 210 morgo rozl., 8 dm., Sri nrodó. Przestrzeń posiadłości większej: roli mk. ewang. ornej 67, łąk i ogrodów 10, pastwisk 36, lasu Borchardzhvo, ob. Burchm'dztwo. 150:3 m.; posiadłość mniejsza: roli ornej 1255, BOI'chersdOl'f, ob. Burkarty. łąk i ogrodów 540, pastwisk 89, lasu 13 morgo Borchćnv, po łot. Borkowa, majętność w In- Ludności rz. kat. 55, gr. kat. 1130, izrael. 25: ftantach polskich, w północno-zachodniej części razem 1210. Należy dr rz. kat. parafii w Po- pow. rzeżyckiego, 'W okolicy znacznego jeziora nikwie, gr. kat. parafią ma w miejscu, posiada Łubanu, na granicy Inflant szwedzkich czyli szkołę etatową i kasę pożyczkrwą z kapitałem guberni ryskiej położona, 10,965 dz. obszaru zakładowym 240 złr. Właściciel większej po- mająca, własność sukcesorów Maryi z BOl'chów siadłości Olga hr. Borkowska. 2.) B. (z przy- Zybergowej. Grunt żyzny, gliniasty, dostatek siołkami Madziarki i Wydra), wś, pow. sokal- lasu, okolica płaska i równa, trzęsawiska i blo- ski, leży nad potokiem Bród, który pod Za- ta rozległe. Lud czysto łotewski, rz. kat. wy- wisznia; wpada do Bugu; wieś ta oddalona jest znania. Kośdół paraf. borchowski erygował od Sokala O 1 milę w południowo-zach. kierun- w r. 1793 wojcwoda bełzki Michał Borch, przy- ku, od Krystynopola o 7 kil. na półn. zach. domku Lubeschiitz, pierwszy w tym rodzie ko- Dotyka ją gościniec prywatny, prowadzący mandol' maltański. Parafia borchowska należy z SobIa do llełza. Przestrzeń po!!iadłości wię- do dekanatu rzeżycko-nadłubańskiego. W skład kszej: roli ornej 699, łąk i og'l'odów 90, l)astwisk tej parafii wchodzi także sąsiedni majątek Mur- 13, lasu 235; posiadł. mniej.: roli ornej 1904, melstein, po łoŁ- Mormastyns, 13,279 dz. obsza- łąk i ogrodów 286, pastwisk 32 m. Ludności ru mający a stanowiący obecnie własność Iza- rz. kat. 82, gr. kat. 761, izrac1itów 19: razcm beli z Borchów Potockiej (secundo voto Orłow- 862. Nalezy do rz. kat. parafii w Krystyno- skiej) i jej dzieci z pierwszego małżeństwa. polu, gr. kat. parafią ma w miejscu; parafia ta Tak Borchów jako i Murmelstein jeszcze z filiami Ostrów i Madziarki nalczy do deka- w pierwszej połowie wieku bieżącego należały uatu bełzkiego, posiada szkołę trywialną nic- do klucza warklańskieg'o (ob. Warklany). Do zreorganizowana; i kas pożyczkową z fundu- włościan należy w Borchowie 3977 dzies. szem zakładowym 300 złr. Właściciel wię- a w }[urmelsteinic 3098 dz. Parafia borchow- kszej posiadłości Włodzimierz hrabia Dziedu- ska w r. 1879 liczyła ogółcm 2474 wiernych. szycki. 3.) B., wś, pow. jarosławski, w par. Zarząd gm. w samym Borchowie. rz. kat. Rokietnica, o 5 kilom. od Rokietnicy, IJorchćnv (z Łapojówką), wś, pow. ciesza- z parafia; gr. kat. w miejscu. Właściciel hr. nowski, o 2 mile na południe od Cieszanowa, Jan Krasicki. B. R. o milę na zachód od Lubaczowa, a o 4 kil. na Borat)'liszczyzna, wś, pow. sokólski, gub. południe od Oleszyc; wieś tę przepływa potok grodz., o 16 W. od Sokółki. Pokrowa, dopływ Lubaczówki, z którą się też Bora.. (niem.), wś, pow. oleśnicki, nad rzeką o pół mili na południe łączy. Przestrzeń po- Oleśnicą, w par. kat. Olenica; gospodarstwo siadłości większej: roli ornej 42, łąk i ogrodów rybne stawowe. 2, pastwisk 2 m.; posiadłość mniejsza: roli 01'- BoraD, lub Bolu'au (ob.). nej 308, łąk i ogrodów 97, pastwisk 30 m. Lu- DOI'awe, wś i folw., donacya, pow. ostrołę-' dności rz. kat. 43, gr. kat. 250, izraelitów 98: cki. gm. i par. Rzekuń, 467 mk. Ogólny obszar razem 391. Nalezy do obudwu par. w Ole- 2314 m., wtem 743 m. ziemi folwarcznej. szycach. Właściciel większej posiadłości rz. IIorawskie, 1.) wś szlach., pow. szczuczyń- kat. probostwo w Oleszycach. sld, gm. i par. Radziłów, 664 m. obszaru. Roku Bordauy, dobra pryw., pow. kowielu'Iki, 1827 było tu 21 dm. i 106 mk. 2.) B.-Przy- nad Wilią, o 27 w. od Kowna. tuły, wś szlach., pow. kolneńlilki, gm. Kubra, Borciele, okrąg wiejski w gm.Oranach, P:l.l'. Przy tuły. W 1827 r. było tu 20 dm. pow. trocki, gub. wileńska, liczy w swym i 111 mk. a.) B., wś szlach., pow. kolneński, obrębie ,!sie: Borciele, Karpiszki, Dziechciary, g'm. i pal'. Jedwabne. Br. Ch. :Maluki, Zylinki; zaśc' Pomerecz. BO""w8kie, niem. Borawsken, wś, pow. ole- Borez, Burcz, z f'olw. Patoka, wś szlach., cki, st, p. Mieruńekie. pow. kartuski, leży 632 st. nad morzem, o 10 Borb..chy, wś, pow. prośkurowski, gmina kil. od Kartuz, ma Bzkołt;. i paraf. Szarawka, 118 dusz męz.,239 dz. zie- IIorezyn, wieś, pow. pińczowski, gmina 'fii dworskiej, w tej liczbie 35 dz. laBUj 219 Klisz6w, par. Kije. W 1827 r. było tu 12 dz. ziemi wło8c. Jest tu młyn Da rZece Uszy-. dm. i 102 mk.