Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/307

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


m. Szczekociu, a 35 w. od Żarek. Szkółka Bór, 1.) wś, pow. nowoaleksa.ndryjski, gub. g'minua. W 1827 r. było 40 dm. i 258 mk., obe- lubelska, gm. i par. Rybitwy. l'osiada. tartak cnie ma 57 dm. i :193 mk. Ogólny obszar 1384 i 3 młyny wodne. 2.) B. biskupi, wś rząd 0- morg., z czego na grunht rządowe przypada: wa, pow. olkuski, gm. i par. IJolesław. R. 1827 ziemi ornej 15 m., lasów 3a1 morg.; na grunta miała. 20 dm. i 125 mk. 3.) n. króleW8ki, włościailskie: ziemi ornej 496 morg., nieużyto wieś, pow. Jipnowski, ob. łVymyślin. 4.) n. 47., hk m. 69, pastwisk m.426. Wieś rozla- porębski, wś, pow. będzillski, g'm. i par. Sie- ioua wzdłnż rzeki Krztyni. W stronie półoo- wierz. 5.) H. zajallski, wś rządowa, pow. czę- enej wsi gmnta są nieco wzgórzyste, saPOWil- i stochowski, gm. i l)ar. Przystali. Jt. 1827 te, urodzajne; w stronie l)Ołl1dniowej na.dKrzty- miała (J7 dm. i 434 mk. 6.) no zapiIski , wli, nią rozdągają się bardzo dobre, ale mocno wil- pow. częstochowski, gm. Klepaczka, par. '['1'11- gotne łąki: po za temi, więcej ku południowi skolasy. n,. 1827 r. miała 68 domów i 467 z jednej i drugiej strony szosy, znajduj" się nie- mieszI.. Bl'. Cit. uiytki, z wydm piaszczystych. krzakami so- BÓl', 1.) osada wiejska, pow. ihumeński, śniny i jałowcu zarośniętych; więcej jeszczo w gm. nowosielskiej, w 3 okr. s. i w 2 stauie ku połndniowi, nad rzeczką Korytnicą, znajdll- policyjnym (smiłowickim). 2.) H., wś, pow. j, się bardzo dobrc pastWi8ka, po za niemi lasy, dzisieński, nad jez. CzarIlem. po większej ezęści nizko-piennc i z młodej so- lłól',].) wś, pow. dąbrowski, pal'. rz. kat. śniny zło:lone. J,mlno80 zamożna, do owie- Bolesbw, tuż pod IJolesławcm. 2.) Ił. ł,ody- cona, lJl'awie ka0ly włościanin umie f'lIytać gowski i B. Witkowski, dwie wsie, pow. bial- i pisać. W H. znajullje się drewniana, po Cllę- ski w Galicyi, w par. rz. lmt. ł,odygowice, ści tylko mnrowana, piła p:mlva o dwÓch o 12 i 11 kil. od Bialy. 3.) Bo, pr7.ysiołek maszynach, pr7.erabiająca roczl1io tI.'7.ewa z:t wsi Uhal'7.0wicfJ. .L) Ił., przysiołek wsi Huta 15,000 rubli rommie. Oprócz tcgo nadll'7.ty- Komorowska. nią znajduje Mię młyn z roczną prodllkcyą oko- Bó,', niem. BOlI/', wś włośc., pow. kart.uski, lo ]500 rubli; wreszcie cegielnia, wyrabiająca st. p. }fiechucin, par. Chmielno, o 15 kil. 00. rocznie 35,000 sztuk cegły. Dl'. n. Kartuz. BOlłówka, potok w obr. gm. Bonowa, pow. BÓl', 1.) niem. Nelld011, wś, pow. pszc7.yil- jaworowski, w południowo-zachodniej stronie ski, do dóbr pszczYllskich nale:ląca, w par. lm- tcj gminy, plyniegłębokiem korytem na północ, tolickiej Pryszowice. 2.) n. albo Pierki, niem. między pasmami wzgórz, kt,órych wschodnie 257 BOI'owian (?), osada leśna, pow. lllbliniecki, do m., zachodnie 255 m.; śród błoTl bOllowskich dóbr Rusinowice należąca. 3.) Bo, niem. Bol'o- lchodzi z Pl'. brze do Szczanu (ob.), dopływu wl:an, wś, pow. wielkostrzeJecki, par. katolicka Szkła. BI'. G. KwIcz. Bo 110 '0, kolon., pow. krobski, ob. Sdal'a- Hó.. suchy, ob. Suclty BIJ/'. dowo. BoraciII, wś i dobra ziemskie, w zachodni(Jj . nontkowo, ob. Bqdl,01L'o. stronie pow. nowogródzkiego, niedaleko przy Bontsch, BOIwz (ob.). trakcie pocztowym z Korolicz do Nowogródka DOiłY kanał. Rów długi na 6 wiorst, wy- idącym, w gm. korelickiej, w 2 okręg'u sądo- kopany z rozkazu królowej Bony między mia- wym. Dobra mają obszarll 2256 m., w gle- stem Pińskiem a wsią Stetyczowem, dotąd uzy- bie wybornej, pszennej, i są własnością Cze- tcczny, choć w c7.ęści zielskiem zarosły. czotów. Al. .Tel. BOIłY (królowej) gÓI'U, z ruinami zamku, Borodyca, ob. Bolwl'odyc(!. pod KrzemiCllcem. Borakówka, ob. Bllmk'ówka. HOOl', ob. Ból'. Bm'anecy (łuz.), niem. BOI'nitz, wś przewa- Hoparten, ob. PO]J01'(de. żnie serbska, na ł.uzycach saskich, w par, b- B?.. jestto ]:LS. iglasty, rfosI111cy na po,lcieliskłl tolickiej radworskiej, miala l87fi r. 21 dm., z IJorowek (VuccIIIIUrn); ztąą też fiole I'owykurczo- 1D7 mk. A. J. P. ",anYnI . bOrZi:, k.t6ry zostawił cY:crwola,wlb urodzaj- Doraszyn dzi4 BOI'8clten wś pOW. i l,ar n: zw,nuę, Z'I S!ę z,ykle bo!'owlną; nlcwykarezowa- .1 . k ' " . . Ile za krzakI I pIaski po wycIetym uOl'ze nosz!} lIIiano s,ynaws a. h.orowiska; karl.owala sośnina 'rzadko pomslająca no- Boratycze, wś w pow. ihnmeńskim, na,1 I IHIZWę bOl'owl7.n)'. Brow.ic j!'stto osah!ik leś.ny. BerezynIl,; dobra ł,ukaszewiczów, 43 włók 1'01.- Ztą poszl awy wlelkwJ h'7.by mWJs()W08ci. zleO"łośc1. IlStnlało tllk7.e 1111 Bor, Borek, ktore stanoWI źró,lło- !O , " »łw wielu IU1!W j:tk:, Ol'czyn, OI'CZYDY, Borów, Hor- Horat}'ze, W8; pOW. przemfskl: 2 ll;tle ()', BorkowlC(,. MIeJscowoścI J1<),z:}ce nazwy Hill" na połudlUo-wschod od Pl'zemysla sl'olllasow. I n(I"k s zwylle Jrobnnll. osadami Icimcnli lub 1II:t- Prze8trzeni p08iadłość większa zajmuje: roli 0'- 1I1łI.toJwal'kaml; z:1Ie,lIne);"1.::1.l'ikszyeh wsi w ich nej 237 hk i oO'rodów 95 l Jastwisk r, lasu IIczblc spotykamy. Br. Ch. . , . ?, . :"" , . ' .' . .Ho.' YYl"az !ll'.l'djal"ski, w.,lw.!ucy w skhd nazw 437. m.; pOladlosc lDmesza: roll orneJ 206, Wll!lLl 1!lleJScowoCI na W ęgTzeeh, znl1czy: "winny" łąk l ogrodow 38, IJastWlsk 38, hum 11. J,u- (uJ: "WI1l)," n&p6.1). dnośei rz. kat. 2, gr. kat. 214, izraelitflW 20: