Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/306

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Hondziszki, WH, pow. suwalski, gm. Ktula- l'yszki, o 24 wiorst od Suwałk, liczy 22 dm. i 217 mk. K. II. Bonia, wś, pow. wiehn'H,ki, gm. i pn,r. Na- ramllioe. 1J0lliewo, 1.) w i dobra, pow. włoolawski, gm. Pyszkowo, par. Boniewo. V sklad mają- tku wchodzą Krupki, Chojny, OLmianowo, Kra- janki. Ogólny obszar 1667 morg'. We wsi ll. znajduje si koeiól par. drewniany z X VIII W., 1694 erygowany przezSebastyana Jarnow- skiego, podkomorzego brzeRldeg o . W 1827 1'. hyło tu 10 dm. i 121 mk. Par. B. dek. wło- clawskiego 1230 dusz liezy. 2.) D., folw. rząd., pow. krasnostawski, gm. i par l?ajRtawice. HOllifaców, majętnoć ziemska, pow. lucyń- .-;ki, par. Birze inflanokie (oh.), o wiorstę od kocioła birZallskiego oddalona, ma 772 dzies. gruntu (169 dz. roli ornej, G dz. lasu, 597 dz. nieuzytków), własność Nestora BCllislawskieg'o. Bonikchv, wid, pow. odolanowski, 2 miejsc. 1) B., 2) pustkowie Ba.łamącek, 75 dm., 594 mk.., 346 ew., 248 kat., 209 analf. Bonik'.wko, kol., pow. gnieznieński, ob. Bonikowo,gmilla wlościaiH,ka. BOllikowo, 1.) wie, pow. kociailski, 2 miejsc.: ]) B., 2) dom pr7.Y gośeiilell, 15 dm., 119 mk., WRZYSCY kat., H2 analf. 2.) B., domin., pow. kościailski, 6393 morgo rozl., 4 miejsc.: l) B., 2) folw. Tamborowo, 3) Stara Kurza Góra, 4) Uurostwo; 27 dm., 584 mk., 15 ew., 569 kat., 183 analf., st. poczt. i koL zel. Kościan o 1 ki!., własność Chłapowskiego Stefana. 3) Ił., gmina włościańska, pow. gnie- l.llieński, 2 miejsc.: l) B., 2) kolon. BOllikówko, 5 dm., 46 mk., 10 ew., 36 kat. 11 allalf. ]'I.St. BOllin, wieś i folw., pow. konstantynowski, gm. Hołowczyce, parafia rz. kat. Janów, r. gr. Konstantynów; poczta Janów, okr. sąd. Komarno, rozległ. gruntów dwor. m. 451, wło- śoialiskich 995, ludności 229; własność rzą- dowa. Rz. HOllin, dobra w pow. lubawskim, oh Za- zdrość. BOlliowice, wś, l)ow. dobromi1ski, o 5 kil. 011 Dobromila, w lJar. rz. kat. Staremiasto a gr. kat. Nowmniasto, przy dr. zel. przemysko-łup- kowskiej. Bonisie, jez. w pow. trockim, z którego wy- plywa rz. Waka. Honishnv, wś, pow. płocki, gm Lelice, par. Bonisław. W B. ,naz ze WSi'ł Kuchary Uby- >;7.C, liczy 26 dm. i 157 mk., puwierzchni zaj- muje 119 morgo Dobra prywatne składają się z folw. Bonisław i Kuchary-Ubysze, zajmu- ją powierzchni morgo 1031. J;'olw. B. liczy 3 dm. i 93 mk. We wsi n. znajduje się lm- eiól par. drewniany. .Par. B. dk. płockieg'o ma 21H6 dUBZ. Bonisław, wś, pow. mławski, gm. :Mława, par. Wieczfnia. W 1827 r. hylo t.u 18 .lm. i 108 mk., obecnic la dm. i 101 mk., OhSZiU'U 295 morg'ów {248 gT. orn.), zamieszkana przez dro- JHlą szlachtę. Bonisz'II, wś, pow. złoczowski, o 6 kil. od Zloczowa, w par. gT. kat. Poczapy. Honinszki, wie, pow. nowoaleksandrowski gub. kowieilska, rio mb. Pokrewnie, własJlości Antoniego Weyssenhofi, należąca. Iłolljecy (luż.), niem. Binnewif:, ',' na ].11- zycach saskich. BOllk, ob. Bąk. Bonke lllbBunkau, hut.a żelazna pOll Ihini- cami, pow. lubliniecki. lJollka, Bonkau, ob. Bqh;w. IJollkłłll, w, pow. i par. ['I'Y, slItadi.a !HL Szląsku austr., 89 mk., kapl. katol. 1ł00',ki, wś i łolw., pow. ploill,ki, g-m. ' ,',j( Y Zamoście, par. Płoill.;k. B. w posiad.t ;: dm., Il mk.; f'olw. 143 morg., 2 dm., 17 mk. Iłollk'm', ob. Bqk'Ó1I'. BOllkowo, domin., pow. inowl'oeławski, ]390 morgo rozl., 2 miejsc.: I) ]L, 2) folw. towy dwór (Kellhof), 12 dm., 165 mk., l C'., 164 kat., 67 anaJf., s(.. poozt. Dąbrowa (Loui- senfelde) o 7 kił.. st. kol. żel. Inowrocław o 15 kil. ],1. St. Botlkowo-Kmiece vel Kościelne, wś i folw., p. mławski, gm. }Iostowo, par. Dąbrowa, posia- da filialny kościół katol.; obszaru 71G Illorg'ów (457 morg. gr.orn.), liczy 24 dm. i 221 mk., B. folw., 762 morg., karezma i wiatrak, budyn- ków 5 1Umowanych. Iłm'lkoVo-Poclleśne, wś szlaoh., pow. mław- ski, gm. :Mostowo, par. Szreńsk, posiada, karczmę i wiatrak, powierzchni lG60 mor. (728 g'l'. orn.), 42 dm., 2fiO mk Sama drobna szlachta. B. Clw. Bononia, wś kolon., pow. zamoj8ki, gm. i par. Gm'aj, niedaleko os. Goraj. Bonów, wś, pow. nowoaleksandryjski, gm. i par. Gołąb. W 1827 r. było tu 19 dm. i 10:: mk. Bonów, wieś, pow. jaworowski, o 12 kil. na pold. zachód od Jaworowa. Przestrzeli POShL- dłości dwor. roli ornej 606, łąk i ogr. Hm, past. 41, lasu 548 m.; posiadłości mniej. roli ornej 2190, łąk i og'r. 403, past.wisk 245, lasI 67. Ludnoć rzym. kat. 59, gr. kat. 1628, izrael. 100: razem 1787. Należy do rzym. kat. parafii w Jaworowie, gr. knt. pal'. ma w miej- scu, która. należy uo dekanatu jaworowskicgo. Właściciel posiadłości większej Józef' l,ewicki. Bonów, leśnictwo, pow. czarnkowRki, zmie- nione na Bohne czyli J ligerburg'. Bonowice, WŚ 1'7.ąd., pow. włoszczowski. gm.R.okitno, par. :-Izczekoeiny, nied:,ld... polud. graniey P()w. włoszczowskiego. przy njścill rwczki Zebrówki do Krztyni, przy 82:..- sie myszkowsko-jędrzejowskiej. odl. <) 2 w. od