Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/305

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


cie do rź. Suchego Taśminu. U Zwoniego na zwany jest Bowdysz Taszłyk. Bołtyszka, w, pow. czehryński, nad rz. Rołtyszką" wpadającą (lo 'faśminu, o 17 w. oJUalona od m. Aleksandrówki a o 6 w. od Funduklejówki, stacyi chwastowskiej żel. dr. Mieszk. 2410, wyznania prawosł., cerkiew pa- rafia.lna i szkółka. Ziemi 3129 dz. wyoornego czarnoziemu. Należy do Rajewskich. Zarząd gminny w tejżo wsi, policyjny w m. Aleksan- urówce. Kl. PI'zed. BołtYllnie, ob. Stm'y RykÓw. Botup, 1'1.., właściwic Bołt-u}iie. Botwa, ob. BołolOSk. Bombalice, wś włośc. i dobra prywatne, pow. płocki, gm. Lelice, par. Bonisław; wś B. posiada 13 dm., 55 mk., 20 morgo obszaru; fol- wark B. liczy 3 dm., 61 mk., powierzchni zaj- muje 575 m., w tej liczbie 330 morg gruntu ornego. B. Chu. Bombieoiki, 1.) wś, pow. kalwaryjski, gm. Krasna, par. Simno. 2.) B., w, pow. wył- kowyski, gm. W ojtkobole, par. Grażyszki. BOlłIst, ob. Babimost. Bon, Boń, skrócona forma imienia BonisJaw j sta- nowi źródłosłów nazw takich jdk: Bonia, BOlliewo, Bo- nin, Bonowice. Pmwdopodobllie tu odnieM można i na- zw osady a razem herbu: Bońeza (od lloil-Bonicc. llo- nisław lub Bonifacy, por. Kazim. Stadllicki. Przyczy- nek do Herald. Polskiej-str. 11). B,'. Cli. Bona, ob. Drywiaty. Bomu'ówka, 1.) wieś, pow. krośnieński, 1870 m. roz!.. wtem 885 m. roli ornej a 764 mor. lasu; 117 dm., 779 mk. Parafia łacińska w Ludczy, grecka w miejscu. Kasa pożyczko- wa gminna. Położenie w niedostępnych gÓI'ach, zdala od bitego gościńca; gleJa zytnia, mniej urodzajna. O 10 kil. od st. p. Strzyżów. 2.) B., wś, pow. łańcucki, o 5 kil. od Leżajska, w par. rz. kat. Zarzycka Wola. Bonarówka, potok, wypływa w obr. gm. Bonarówki w pow. krośnieńskim, w północno- zachodniej jej stronie, na południe Godowskie- go lasu, płynie zrazu na wschód przez samą wieś Bonarówkę, poczem zwraca się na półno- cny wschód, płynąc w obr. gminy Zyznowa i w tej ze wsi pod dworem uchodzi do Stobnicy, dopływu Wisłoka. Długość biegu 1 mila. Przyjmuje liczne potoki obustronnie spływają- ce od południa z pod wzgórza Kiczar górnych (518 m.) i od północy z wzgórza lesistego Lip- czanki. Br. G. Boncz, Bonczek, BonczX'.(t huta, ob. Bącz, Bą- czek, Bącka huta. Doncza (z przysiołkiem Kuniną), wś, pow. sądecki, o 12 kil. od N. Sącza, ". par. rz. hat. Nawojowa. Booczal, Bonczalka, ob. Bączal, Bączalka. Bonczek, przysiołek wsi Gorczyc. BOIlcza, 1.) wś nad rz. Pilicą, pow. gró- jecki, gm. Lechanico, par. Wrociszew. Leży na krawędzi Wyniosłości zamykającej dolinę Pili- cy z lewego brzegu. Założycielem tej osady miał hyć niejaki lloniec (Bonifacy), przybysz z Czech (według Długosza), który stał się pro- toplastą rodu Bończów, od których poszli Bo- nieccy. W 1827 r. liczyła 23 dm. i 173 mk. 2.) B., wś i folw., nad 1'1., Woj sławką, pow. krasnostawski, gm. Czajki, par. Bończa, o 10 w. na zachód od Wojsławic, pr:r.y drodzo do Kra- snegostawu. Posiada kościół paraf. murowany z XVII w. Istniała tu cerkiew par. unicka i dom schronienia dla starców i kalek; 56 dm. W pobliżu leży Boniecka wola. Parafia B. de- kanatu krasnostawskiego 380 mk. Bt'. Ch. Honc:la.-, rusińska forma wyrazu bednarz, źri,- d./oslów nazw takich jak: Bondary, Bondyrz. Bondal'ewka, st. dr. żel. landw.-romeńskiej na przestrzeni Romny-Homel, między Doczą a }Iakoszynem, o 109 w. od Romn. Dondal'ówka, wś, pow. olhopolski, 11 źró- deł rz. Dochny. BOlldal'y, mała osada, pow. ka.lwaryjski, gm. Nadniemeńska, par. Rumbowicze. DOlldecz, niem. Collin, wieś, pow. wyrzyski , 6 dm., 66 mk., 16 ew., 50 kat., 18 analf. 2) B., domin., pow. wyrzyski, 3493 morg. rozl., 2 miejsc.: l) B., 2) folw. Tłukowo, 16 dm., 256 mk., 72 QW., 184 kat., 47 analf., stac. poczt. Wysoka (Wissek) o 4 kil., stac. kol. żel. Białośliwie (W eissenhOhe) o 4 kil. M. St. Bondurów, 1.) wś rządowa, pow. bałcki, dusz męz. 1116, ziemi 4861 dz.; należała do hetmana Rzewuskiego. 2.) B., wś, pow. bra- cławski, ob. Runka. Bondm'ówka, 1.) Wf!, pow. bracławski, 232 dusz męz., 553 dz. ziemi, należała do je- zuitów, potem Jaworskich, dziś Tarutina, ziemi włośc. wraz z wsią Piasoczyn ma 1146 dz. 2.) B., albo Bondurowce, wieś, pow. olhopolski, 702 dusz męz., ziemi włośc. 3,097. Należała dawniej do Aleksandra Jełowieckiego. HOlldlll'OWO, wś, pow. cehryński, nad rzeczką wpadającą do Taśminy, o 11 w. od Kamionki, stacyi chwastowskiej drogi. żel. }Iieszkań. 698, wyznania prawosławnego. Cer- kiew paraf. W r. 1808było tu tylko 363 miesz. w 44 chatach. Ziemi 2117 dzies. Należy do Rościszewskiego. Zarząd gminny we wsi Ty- moszówce, policyjny w m. Aleksandrówce. HOlldyrz, wś i folw., nad Wieprzem, z pra- wego brzegu, pow. zamojski, gm. Suchowola, par. Krasnobród. W górzystej i lesistej oko- licy. Folw. B. z drugiej strony rzeki, o 3 w. od wsi. W 1827 r. było tu 66 dm. i 452 mk. Bondyszówka, BandyszÓwka, wś, pow. jam- polski, mieszko 884. Ziemi włośc. 1053 i pół dzies., ziemi dworskiej 680 dzies. Stacya po- cztowa między Mohylowem i Jampolem. B. na- leżała do Jaroszyńskich, Polkowskich, teraz do p. Ono11. Dr. M.