Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/304

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


miateczka Puchowicz wpada do wisłoczy. llołoczyce, wś, pow. słucld, rafii katol. Słuck. Bołogoje, wś, lJOW. wałdajski, gub. now- gorodzka; st. p.; w pobl. t. n. sI. dr. Ż. miko- łajewskiej i rybińsko-bołogojskiej, o 295 w. ou Petersbnrga. Bołoma, ob. Olka. Hołosza, dobra., powiat święcia.llski, nad r7.eką 'Wilią, własność Przemienieckicgo. Dć)- hillski tu przeprawiał się w swoim odwrocie 1831 r. Iłołotkowce, wś, pow. ostrogski, na połud. 7.achód. o 20 w. od Ostroga, należy do klucza 1l0woma1ińskicgo, obywatela Oskara Sosnow- skiego, sławneg'o rzeźhiarza; 0([ polndnia i za- chodu ogrou1llemi borami ocieniona; sama 1'07.- rv,ueona po stokach gÓr. Doliny są błotne, trawą grubą zarośnięte. Ziemia popielata, nad 1'11,. Wilią; cerkiew parafialna. Z. Rói. Hołotnia, ob, Blotnia. Bołotnia, Błotnia, Bołotnica, nI., uopływ rz. Toterowa z lewej strony, w pow. radomyskim. Bołotnica, rz., lewy doplyw Henw;yny w pow. borysowskim. Bołotnica, ob. Sławeczna. Ho.owsk, po łotew. Bołwa, wś i uobra, pow. lucyński, niegdyś część starostwa maryenhau- skiego, d7.iś własność p. TrunsdlC, niegdyś IfylzenÓw. Kościół paraf. HW. Trójcy, 1804 r. zbudowany. Parafin 3287. Parafia katol. dek. zalucYllskiego. Sród lasów 3 wązkie je- ziora, które wiosną zlewają się do rz. Bołup i Ewikszty. W B. jegt cerkiewka prawosławna. Dobra mają 42000 dz. obszaru (wraz z Ale- kRandropolem); z tego tylko 9865 dz. włoHcian. Hołozówlm, WH, pow. ostrogski, na połud, Ostroga; przy granicy pow. krzemienieckiego, rozrzucona po górach i dolinach, z trzech stron pięknym okolona lasem. Pod wsią rzeczka Jliewiadomego nazwiska formuje staw, na któ- rym młyn. Ziemia 2 klassy pszenna. W ln'zo- szłym wieku należała do familii Malińskich, później do SosnowBkich, dalej do }'alkowskich a obecnie do Chodkiewicza. Dwór dziedzica na górze w kształcie pałacyku z ogrodem angiel- skim; cerkiew parafialua drewniana. Z Rói. Bołoż)'nów, wś, pow. brodzki, o 1 milę na północny wschód od miasteczka Buska, w le- sistej' okolicy; przestrzeni posiadłość więks7.a 1.ajmuje roli ornej 198, łąk i ogrodów 71, pa- stwisk 17, lasu 2395 m.; posiadłość mniejsza roli ornej 764, łąk i ogrodów 391, pastwisk 408 morgo Ludności 1':1.. kat. 25, gr. kat. 482, iZl'aelitów 12: razem 519. Naleiy do rz. kat. parafii w Topol'Owie; gr. kat.. pal'. m:t w miej- scu, do której nalcży wieś 8tołpin i przYRiołek hasztelan. ()ała parafia liczy 8G5 gl'. kat. pa- rafian i należy do dekanatu oleskiego.W ła- z lewej strony Al. Jel. ma kaplicę pa- Boł i ściciel większej posiadł08ci Eugeniu8z książę ue Ligne. Bołoz)"Il)", ob. Połozyny. BołszczYI'lce, wś, pow. wasylkowski, przr zbiegu dwóch rzeczek, Uzina i Użki, wpadaj'- cych do Rosi. Mieszk. 1180 prawosławnych, cerkiew paraf. i szkółka. W 1740 było t 11 600 mk. (Wizyty Białocerkiewskiego dzieka- natu w 1740). Nalezy do hr. Branickiego a dawniej należała do starostwa białocerkiew- skiego. Ziemi 2017 dz. wybornego czarno- ziemu. W 1796 r. d. 1 stycznia spadł tn aerolit, który był później w muzeum WilCII- skiem. Kl. Przed. IJołszowce, Bułszowce, właściwie BoTl1IswlI'- ce, mko, pow. rohatyński, na równinie dnie- strowej; o milę od Halicza i Dniestru, 15 mil olI Lwowa na południowy wschód. Liczy 3500 mieszk., 500 obrz. rzym. kat., 1000 gr. kat. i 2000 żydÓw. Miasteczko to, leżące na bło- tnistej równinie nad Zgniłą Lipą, wpadając ą ztąd o milę do Dniestru, i nad pot. Narajówką, należy wraz z przyległem i wsiami do Kornela. Krzeczunowicza, posła na sejm galicyjski i de- putowanego do rady państwa. Jest tutaj cerkiew paraf. gr. katol. i takiż kościół rz. katol., wraz z konwentem 00. karmelitów. Klasztor teu został :1.ałożony w r. 1624 przez Marcina 1:a.- zanowskiego, wOJewodę podolskiego. Przy tym- że klasztorze znajduje się szkoła. Co ponie- działek odbywają się tutaj bardzo uczęszczane jarmarki na woły, wypasane nad Dniestrem. Przestrzel l posiadłości większej: roli ornej 75H, łąk i ogrodów 560 (z tych większa część jmi. osuszona i na orne pole przekształcona), pa- stwisk 35, lasu 30 m.; posiadłość mniejsza roli ornej 942, łąk i ogrodów 260, pastwisk 72 m. Ludności rz. kat. 252, gr. kat. 1069, izraelitów 1041: razem 2362. B. posiadają kasę pożyC:1.- kową z funduszem zakładowym 1260 złr. Z za- kładów przemysłowych jest tu browar, gorzel- nia i młyn wodny. Gospodarstwo na obsza- rze dworskim było przez teraźniejszego właśei- oiola wzorowo prowadzone, błota osuszone i w urodzajne łany przemienione, poprawna rasa bydła i praktyczny chów koni zaprowa- dzony; obecnie majątek ten został w dzierżawę puszczony. B. R. lJołtupie, wś, pow. oszmiallski. Była tu ka- plica katol. parafii Oszmial}Y' Niegdyś B. by- ło własnością Jędrzeja Sniadeckiego, który też tu pogrzebiony zORtał na cmentarzu. Hołt-upip, "rr.eka mała," rzeczka, tlopływ Ewikszty, w pow. lucyńskim. Holt)'up, wś, w pow. nowogródzkim, nad 1'70. Uszą. Bolt)'sl.i .im', obok wsi Bołtyszki, w pow. czehryńskiem, (j w. dl., :10 saż. szer. (Flludll- klej " (:tnb. kij.