Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/303

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


1656 r., pod którym się sędzią ziemskim trockim podpisał, dobra, Bw.e Dowgierdziszki, Wieli- czkowo, Hołbiany i Zyg'uciszki legował synowi I{n:ysztofowi Kn,zimierzowi, Rajpole zaB z 1'1i- g'liniszkami i Uakiszkami czyli Strawinniki, ' r6wny dzi,tł dwom synom drugim Samuelo- wi i Konstantemu Grotowskim przeznaczył. Dnia 8 lipca 1662 r. Krzysztof Kazimierz Gro- towski wraz z żoną Konst,ancyą Ordzianką sprzedaj", H. zt 4000 7.1. braciom Izdebskim. [toku 1702 pażdz. 2G Wojciech hdcbski. biskup rauleński, testamentem cale swoje mienie zapi- sllje synowcom swym: Mikołajowi i Kazimie- nwwi Izdelmldm, synom :Mikołaja-Kazimierza. Roku 1748, 1 lnteg'o, Kazimierz Izdebski 7.rze- ka się c7.ęci B. na ]'ZOO7. Tadeusza i Katarzyny z Izdobskich :I biańs],ich, ofI których ją za 200 talarów bityeh Jl<1bywa 26 ezerw. 1751 1'. i')tefan Dominik lUimcr, pis:1rz grodzki trocki. Odtąd cała Ilondomal]ska okolica przechodzi kolejno na własnm;ć lUimcra. ,V r. 175G 1ll- teg'o G, nabywa on za 82GO zlp. same n. od ]:azimierza i Katarzyny z Wirpszów Izdeb- skich, w lat:'tch za 1766, 1779, 1780, 1783, kupuje jeszcze 6 udziałów okolicy Roudomal]- ee od odwiecznych jcj włacicieli roudomaJl- skiell. Po miCJ'ci Stefana Dominika Riimera, podkomorzego trockiego, za;;zlej w J'. 1792, Holbiany jako folw. do dÓlJr ])owgicl'llzi;;zek należący odziedziczył syn jego 1Iriehal Riimer, mar;;załek szlach. gub. ]itewsko-wilellskicj; po nim za jego potomkowie, z rąk ktÓrych w skutek sprzedaży ukazem z d. 10 g'l'udn. 1865 spowodowanej, R wraz z DowgieJ'Llziszkami i Granopolem przeszły na wła8no J{)zef,t hr. Tyszkiewicza. K. R. Iłołclu)w, m. pow., gub. orlowska, 20153 1I1k., o 9295 wiorst od PeteJ'sbul'ga, lt ;i-t. od Or- ła odlcgłe. Bank, 8{acya pocztow;t. Bołdel'aa, ob. Boldel'lta. )Jołdurku, potok, ob. /3I1clIOWOlf.'(t. Dołdlu'y (z Vojtowc<tmi), wie, pow. brodz- ki, nad potokiem BołdUl'],a, o l'e mili na pół- nocny zachód od Bl'odów a o 1 milę 011 gTanicy rossyjskiej. Okolica lesista, blotnisbt i pia- szczysta. Przestrzeni obszm' flworski posiada roli ornej 82, łąk i ogr. 48, 11ast. 127, lasu 2017; pos. mniej. roli orno 190, ląk i ogl'. 891, pi1st. 300, lasu 6 mOI'g' ans!.l'. Llldno rzym. kat. 401, gr. kat. 382, izmel. H: razem 792. Należy do rzym. kat. parafii w Leszniówce, gr. kat. parafii w Bielawcach. Wh1cieiel wię- hzej posiadłośei Kazimierz :Mlod.ecki. Dordynku, rz. w gub. smoleńskiej, pow. dl'ohobuski. Iłołd)'uo, w, pow. poll'owski, gub. whtdy- 11IiI'81"" sL l). w polJ!. t. n. "t. dr. żel. moskiew- sl(()-niżegor{ltlzk iej. Oołdzit'je, stare i 1I0W(', fol W., pow. trocki, nad rzeczkami Boldziejką i Obełgą, o mil 5 i pół od st. Koszedar. Hołgowicze, wś, na południonym kraICu pow. ihumellskiego, niedaleko drogi wiodącej ze Starzycy do Hrozowa. z prawej strony, w gm. pukowskiej, w l-szym stanie policyjnym (uździelIskim), w 4-tym okręgu sądowym. Miejscowoć lesista" w glebie dosyć urodzajnej. Folwark tegoż nazwiska, mający obszaru 420 mor., należy dziś do Dukliliskich i Kozakie- wiczów w skutek sukcesyi. Al. Jel. Hołdy, ob Bałay. Holgrad, miasto w gub. bcssarabskiej, 9616 lJ1ieszkailCÓW, Stacya pocztowa. 80lhan, wieś, pow. olhopolski, 411 dusz męz., 835 dz. ziemi włościan, a 1,507 llwors.; należy do Zyg. Jaroszyńskiego. Hołnyr', jez. w pow. horodeckim gub. wi- tcbskiej, otoczone błotami. Hołocluhv, wieś rządowa, pow. kałmki, nad rzeką Siwką, dopływtm Dniestru, oddalona od Kałusza o 2 mile na p6łn. zachód, w okolicy podkarpackiej; ziemi,t tu tylko na trawy pa- stewne urodzajna, okolica leśna. Przestrzeu posiadłości większej roli ornej 41, łąk i ogr. 106, past. 1, lasu 3368 mOl'g'.; posiadłość mniej, roli 01'. 344, łąk i ogrod. 306, pastw. 68 morgo I...udność gr. kat. 1016, izr. 27: razem 1043. Należy do rzym. kat. parafii w Ka.łuszu, gr. kat. parafią ma w miejscu, dekanatu kału- skiego. Iłołocho'('(, ob. BolecIwwice. Iłołoclutwka, Bołoclwwi(J(t albo Ni!Jówka, shnmieil, nastaje wc wsi I:oloellOwie, z połą- czenia potoków Siwki i W iulkiego (Wełyki), ua zachodniej gralliey tejże gminy z Turzą wielką, pod k,1rczlJ1ą, przy drodze wiodącej z Bołocho- wa dn Turzy wielkiej (328 m.). Płynie w kie- runku wschądnio - północno-wschodnim przez Hołoch6w, Zawadk(, Ilumenów, Nigowce, Toma;;zowee i pod 'V ojniłowem wpada z lew. brze do Siwki, dopływu Dniestrn. Długość biegu od. połączenia się potoków 32 kil. 1,0- żysko bardzo kręte. :Między :Nigowcami i ']'0- maszowcami rozgałęzia się, tworząc 1iczne ko- lana; poniżej Tomaszowiec płynie pojedYllCzem łożyskiem. Dopływy z l)raw. brz. są: Głę- boki z Kamienną, ClIal'1lY z Kalinowym, 1:a- miellly czyli Parowy; z lew. lIaś brll. Kamien- ny, Zydów, Zbora, Wielopuniec, Stanków}m, potoki li pod Dołhy, Perekosów i Protesów. Bołocinllkn, Bołoc.zanka, wś., pow. ihumeil- ski, w gm. puchowiekiej, w 2-m stanie poF. cyjnym śmiłowickim, w3-m okręgu sądow /111. Miejscowoć bardzo zapadła, głnc1m, polr8ka. Hołocianka, Bołoczanka, Bołotc.zan'a,rlleka, pow. ihumeński, bierze początek w okolicach Ihnmellia, niedaleko wsi Prośniszcze, płynie w kierunku połud.-lIachod. i ubiegłszy mi! parę, w pobliżu wsi B(lłol'iuki, o milę poniżej