Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/302

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bolkowice, dziś Polhoitz (ob.) Pollo- gwitz (ob.) Bolleillen, ob. Bolejny. Bollenbl'uch, ob. JózefO/l'lI. Dollelltschin, ob. Bolęc:!fli. Bolhvitz, ob. Bole wice. Dohnin, wś, pow. kielecki, gm. Zajączkow- ska, par. :Bolmin, odl. 1 milę na zach. od Chę- cin, posiada kościół par., szkołę g'minną, łomy kamienia litogr-aficznego; XVI w. istniała tu huta ołowiana. Dotąd przcchowały się szczą- tki starożytnych budowli. Dwór obecny sta- nowi szczupłą resztkę dawniejszego obronnego zamku z XIT prawdopodobnie wieku, który w XVI stuleciu uległ zupełnemu przerobieniu a później niszczał stopniowo. Rozległe skle- pione piwnice świadczą o jego pierwotnych rozmiarach. Kościół tutejszy wystawił z ka- mienia Jan Brzeski w 1602 r. Par. B. dek. kieleckiego 544 dusz liczy. BI'. Cit. UOllliczki, folw., pow. wiłkomierski, wła- l:iność Zawadzkich. Doilliki, mko rządowe w pow. wilkomier- skim, nad jez. Pirszą (Bolnickie jezioro) i rz. l,owszą, o 29 w. od Wiłkomierza. Paraf. ko- ściół katolicki św. Stanisława, 1773 z drzewa wzniesiony przez Jana Zyberga, wojew. litew- skiego (parafią miał założyć Zygmunt I). Pa- rafia katol. dekauatu uciallskiego: dusz 4472. Starostwo B. płaciło w xvnr w. 1475 złp. kwarty. Oolsa, rz., dopływ 1'1.. Sg'llżni, wpadającej 7. lewej strony do Wiewirży. Uolsie, 1.) mko rządowe, pow. rosieiiski, 7. kościołem fil., fundowanym niO'rviadomo kiedy, jak również niewiadomo i nazwiska fundatora; leży przy dr. z Kołtynian do Szyld i od llo- sicń ku pruskiej granicy pod Szwekszniami; paraf. S7.ylele. Wieś ta należała do starostwa abelil1skiego. Obecnie kościołek upadł zupcł- nie. Odbywały się tu dwa jarmarki, znaczne kiedy':: na Zwiastowanie N. :M. r. i na S7.y- mona i J udę. Z powodu upadku kościoła jar- marki pr7.enicsiono do Szylel o pół mili poło- żonych. 2.) n., majątek ziemski, 110w. sza- welski, }1ar. Tryszki. Ieży na IH'awYI,n br7.e- gę Wyrwity, naj bystrzejszej r7.eki na Zmud7.i. .Położone przy drodze wiodącej 7. Telsz prze7. Tryszki na Mitawę. St. kol. żel. libawsko-rom. J)opielany o 2 i pół mili. Stacya pocztowa 'fels7.C o 3 i 11ół mili. Własność łJojewskiej. Bolsza, wś, pow. bielski gub. smoleiiHkiej, z wielką gorzelnią. Boi sza-Dora, wś, pow. ezorepowiecki, gil h. nowogrodzka, st. poezt. międ7.Y Ust,iużną i Cze- repowcem. "olsza-Kosza, st. poczt., pow. oRtaRzkow- ski, gubernia, twcrska, między Ol'tru,zhowmn i Rżewem. BoI8ze-Oieło1.iel'liIkie, wś, pow. melitopol- . ski, gub. tanryd7.ka, st. poczt. o 45 w. od Michajłówki, Rtacyi dr. żel. łozowsko-sewasto- polskiej. Bolszewo, wś szlach., pow. wejherow;:ki. par. Wejherowo, ma 6858 m. 1'01.1. Za pru;:kieh c7.asów wlaeiciele pięknie tę wie nawodnili. Roku 1580 był tu wzniesiony kościól katol., niebawem zrujnowany, dziś ew,ng'. W oko- licy urny grobowe znajdywano. Jest w l:. fabryka cementu. P. R. Bolszoje, wś, pow. uglicki, gub. jarosław- ska, 036 w. od Rybińska. Bolszoje-1Uuraszkino, wieś, pow. knia- ginillski, gub. niżegoro(lzlm, Rt. poczt. o 17 w. od Kniaginina. Dolszoj-Tokmak, wś, pow. berdiallski, gu- bernia taurydzlm, st. poczt. o 10 w. od Halh- sztatu. Bolszyja-SoIi, st. p., pow. i gnb. kostrom- ska, o 24 w. od Nerechty. nohunin, ob. Bolirnin. Bohval', ob. Pikowe gill'Y' Bolyai', ob. Bo{i(wów. Dolzenschloss, Bol2enstein, ob. Tlolht za- mek. nołnta, ob. Reut. Dołbian)' czyli BowbiallY, dziś folw. dóbr Dowgierdziszek, w pow. trockim Idący. A;' do kOllCa przeszłego wiekn B., czyli mówiąc językiem dokumentów 16 w. "imienicze Bow- bia11skie" leżało ród rozdrobnionych posiadło- ści okolicy szlacheckiej, zwanej RoudomallCc. Grunta bołbiallskie, według wyrażenia doku- mentów, lezały" w polu roudomallskiem". Dzie- dzicami tych "pól roudomal1skich" byli w x"r w. "bojarowie hospodarRcy", którzy już wtedy do patronymiczllych nazw Tomkowiezów, Do"- montowiczów, Pawłowiczów dodawać 7.<1częli nazwisko "ILoudomaniec", któro się 7. biegiem czasu w rodowo szlacheckio nazwisko Roudo- mańskich zmieniło. Dworzec bołbialsld na. poc7.ątku XVI w. nabył Iwan c7.yli Iwaehno Leonowic7. TolokollRki od ]30huchwab, namie- stnika krasnosielskiego, i król Zygmunt przy- wilejem z d. 27 ]uteg'o 1524 r. nabycie to po- twierdził. Iwan I,eonowicz znammie powię- kszył s.wą majętność, skupując pojedyilCze udziały w okolicy roudomallskiej, w czem go wszyscy p6iniejsi ]olbiau właściciele naśla- dowali. 1)0 Iwanie Leonowiczu od7.iedziczył n. około 1550 l'. syn jego Radziwon Iwano- wicz Tolokollski; na schyłku X VI Rtulecia syn tego ostatniego Fo(lor Rad7.iwonowicz, ożeniony z Anną Iwan6wną Mikuliczówną. Synowie Fedora Tolokoiiskiego Jan i "Mikołaj, sprzedali H. 2:1 maja ]GR6 r. za HOOO zlp. Janowi (}I- bryelowi Gl'otowHkiemu, sędziemu grodzkiemu trockiemu, który, ozeniony z Anną Kal'ężanką (Karęga), posiadał juz znaczny ohszar w naj- J,liżRzej, okolicy i testamentcm z d. 17 marca