Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/301

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


r. 1874, w którym nastąpiło nowe urządzenie w administracyi i zarządzie powiatów. W r. 1782 naleZał do Gostomskich; gm. i urząd stann eyw. Dlłbrowa. Bolimiuek, wieś szlach. pod Boliminem, niem. Klein-Bolumin, 1121 m. rozl. (822 roli ornej, 15 łąk, 122 past., 162 lasu), 6 dm., 82 mk.; bez wszelkieg'o długu hypotecznego wła- snoŚĆ Kościoła katolickieg'o w Ost.romecku. Gm. i urz. stanu cyw. Dąbrowa. J. B. Bolimów, Bolemów, os., przedtem mko, nad 1'7.. Rawką, pow. łowicki, gm. i par. t. n., odl. 15 w. od Łowicza, z którym łączy ją drog':), bita. Posiada kościół paraf, z r. 1667, muro- wa,ny, szkołę początkową, urząd gminny. B. jestt.o starożytna wielce osada, istniejąca zda- wna śród obszernej puszczy. Do rzędu miast wyniósł ją w 1370 r. Ziemowit starszy ks. mazowiecki, a parafią erygowała tu 1427 r. księżna Aleksandra, jedna z jego wnuczek. W 1519 r. Zygmunt I nadał B. przywileje, jarmarki i prawo niemieckie. łY r. 1541 Ambroży Rudzki, kanonik łowicki, założył tu s7.pital św. Ducha z kościołkiem w miejscu gdzie dziś stoi szkoła. Szwedzi w XVII w. sl)alili B" to też Vel'dum zwiedzający g'o wkrótce potem powiada, iż było "niegdyś wiel- kie, teraz puste, ma dwa kamienne kościoły i kaplicę drewnianą" (str. 119). W 1831 r. B. stanowił pr7.e7. jakiś czas główną kwaterę wojsk polskich. Bolimowskie starostwo nie- grodowe, utworzone zostało w XVII w. z czę- ści sochaczewskiego; otrzymał je w 1774 r. Michał Radziwił, miecznik litewski. R. 1827 B. liczył 108 dm. i 895 mk., w 1859 r. 111 dm. i 1004 mk. (w tej liczb. 306 żydów); obp- cnie ma 125 dm. B. posiada HWCgO kapitałn 13,687 rR. :Mieszka.IICY trndnią Rię rolnictwem, garncarst.wem, rybołówstwem. Par. H. dek. ło- wickiego 4250 dusz liczy, posiada d Va koś- cioły. Wś i folw. B. przy OR. t.. n., własność Feliksa Sobańskiego, w 1827 j'. liczyły 35 dm. i 217 mk. Gmina B. należy UO Rądu gmin. okręgu I W Nieborowie, stacya pocztowa w Łowiczu. łV yrabiajl w gmiuie smołę, terpentynę, wypalają węgle, garnki; istnieje g'orzeluia, młyn wodny, szkoła początkowa. I,udność gminy w 1878 r. wynosiło 4979 mk., w tej liczbie 4434 katolików, fiOfi żydów i 40 protestantów (Cyfl'y 7.ebrane pr7.e7. W ł. OC7.y- kowskiego ). Bolimiłvka, rz., ob. Rawka. Bolimowska puszczn, miejsc!;) łow(nv ksią- ząt mazowieckich, 7.ajmtwala niegdyś 7.naezny obszar między I',owiczem. Sochaczewem, Wi- skitkami, :Mszczonowem i Rkierniewicami. I',o- wicz (Łowisko) i Bolimów by1y myśliwskimi zamkami książąt. Rawka, Łupia i Pisia odpro- wadzały wody puszczy do Bzury, która stano- wiła półn. granicę PUBZCZy; od połud. przjTtykała do Ulej Korabiewska puszcza. Liczne Budy, Majdany i takie nazwy, jak Bartniki, Beduary, Bobrowniki, ł.asieezuiki wskmmją zajęcia pier- wot;nych osadników. Nie tak dawno jeszcze dobra bolimowskie, stanowiąc własność ks. Ra- dziwiłła., liczyły do 15,000 morgo lasu. Br. Ch. Bolimowskie IUn,idoll)', wś, pow. łowicki, gm. Bolimów. Wyrób smoły, terpentyny, i wypalanie węgli do kuźni. Bolin, 1.) folw. donaeyjny i wieś włośc., pow. płoIlski, gm. Sie1ec, par. CzerwiIlsh; folw. liczy 14 mk., należy do majoratu Sielee; win'; B. 1ezy llau rzeką Gawarek, liczy 34 mk., (I dm. nolillo, wś włośc., pow. płocki, gm. Rem- bowo, paraf. Czerwiilsk, nad 1'7:. t. n. lL wH, zajmuje powier7:chni 203 morgów, 7 um. i GO mk. Pr7:Y wsi os. młynarska i kąrezemna. Bolka wysl»a, niem. Bol1;;oinsel, wyspa ut Odrze, pod miastem Opolem, do tegoż miaRt;), naleząca. Bollia zamek, niem. Bolkoseltloss, Bolzen- scltloss, Bolzen.teiJ1, ruina zamezYRka 1)0(1 .lano- wicami, pow. szunowski. Bolkenhain, ob. Bolko/l'iee. Iłolkmłłhal, kolonia pod wRią A l'Ilold,;dorf, pow. nissaIlski. Bolkifmiki, to samo co Bolcirmil-i. Iłolkoinsel, ob. Bolkn w!Jspa. Bolkoschloss, ob. BoZk'a zamek. Iłolkbw, wś, pow. wieluński, gm. Rkrzyn- no, par. Rudlice. , Bolków, dobra, pow. święciallski, parana Swir, własność niegdyś BuczYliskich, sprzeda- ne ByszY{lskiemu; dwór na gór7.e nad je7.iol'em Swinkif'm, w pięknem połoenin pomiędzy mia- stec7:ldem Swir i Zaswirzem; był tn klaRzt.H' po-karmelicki. B. J}a7.wany zapewne od Bolka, jednego 7. ksiąąt Swil'skich, o którym wSlio- mina historya. Okrąg wiejski B. gm. Rwij', lic7.Y w liwym obrębie mko.: Swir, wsie: Bol- ków, Siomki, "Vięcewieze, Bogaćki, Kurkule, Niecki, ;r,uszczyk. Dolkowice, według I',epkowskiego Bolesła- wice, niem. Bolken!ia,lfn, m. na S7:1ąsku pruskim, w ohw. reg. lig'niekiej, dawniej w bięstwie głogoWHkiem, od 1818 powiatowe, naJ. Szaloui Nissą, o lO mil od Wrocławia. Ma kościół paraf. katol., założony 1265 prze7. ks. Bolesła- wa II Łysego, 1815-19 odnowiony, 1544- 1629 ewangelicki. B. liczą 2700 mk. Mają fabryki wyrobów lnianych i bawełnianych. Blicharnie. Handel znaczny; 5 jarmarków. W pobliu rniny zamku Bolka i Schweinhans. Powiat bolkowicki ma () i pół mili kw. oraz 32403 mk., przewaznie ewangelików. Po- wicrzehnia gruntu górzYf!ta. Piękne doliny, na gÓraeh zwaliska ezęste. Kwitnie tu tkactwo lniane i bawełniane, kilka pl'zędzalIl, wapniarń i e-órnietwo sJ:abo rozwinięte. F. S.