Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/300

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


B . ole!1lławoVo: 1.) wieś, pow. kr01.w;zyński, ! mor g . ziemi dworskiej i 6i3 m. wlośc. Tu ur. 23 dm., 233 mk., 4 ew., 229 kat., 15 alf. 2.) się Wincenty Rcklewski, zolnierz-poeta. B., wie, pow. gnieźnicński; () dm., 5-1mk., 11 Boleszln, wie włoeialska, pow. Lrodnieki, ew., 43 kat., 19 aalf. oLszaru ziemi ma 4756 morg., mie8zk11.ilców Bo]cst;n. starodawne in!i<1 i nazwisko Jiczneg-o 355, z pomiędzy których katolików 320. Szko- hardzo rodu, który olał Pocz1ltek setkom rodzin )lul- ła jest w micjscu. Kociół parafialny katoli-. iich. Głól!em ni1l;zdel1l ich hyło Plock.ie, gdzie cki, wraz z całym dekanatem gorznieńskim, 1111.- wIększa czę(' . wo)cwoolztw:J. zastawala Ich ręu, lczał dawniej do dyeeczyi płockiej' po rozbi.,- lecz roz,H)stadl s)(', zresztą po wzystklch prOWlll- .'.. ." . " cyach oIawnej "olski. Nazwa teg'o roolu stała si<1 rze, w skutek Lullt "de t-ialute aUlmanlm zoslał żi'ódłoslowem'/akieh nazw miejscowych jak: Bole: przyłączony do elwhniliskiej dyecezyi. B. sty, Bo]eMzezyn, Boleszczyce (por. Ene. Or15.). t-iłynic naokół z poLoznyeh pielgrzymek, które Bolestl'a!'izyce, dolne i górne, wicH, pow. wierni podejmują do ewlownego obrazll }btki przemyski, o 5 kil. na północny wt-ichód od B. Bolcslej, znajdujiCogo się w tutcjt-izym ko- l'rzf1m yla, nad Sanem. Przestrzeli posiadłoHei Hcielc; nawet z króle:-;tw i z Mazll' wiele tli więhzej: roli ornej 731, łąk i ogr. 195, pat-it. osóL przyehodzi na odpusty. Dm. 44. St. p. 3 la::-u 176; pot-iiadłośe mnicj. roli ornej 868, Lidzbark. K.<. F. łąk i OgT. 182, past. 176 morgo Ijudnol rzym. Boh!'iz)'n, dzi j'ollcfllschiltc (oL.). kat. 401, gr. kat. 572, izrae1..353: razem 1326. Bolewice, nicm. Bollwilz, wie8, króll)w;;zl',y- Nalezy do par. rzym. kat. w Zurawicy, gr. kat. zna, pów. bukow:oki, 2197 morgo rozL, 83 dm., parafiq lila w miejseu, do której naldy takZe 796 mk., Hl ew., 735 kaL, Hi7 1tl1alf.; "tac. Wola Bole;;tmszycka; ea.ła ta parafia, naleząea poezt. w miejt-i()lIj HLae. kol. zel..N owy TOllly do dekanatu i dyecezyi przemyskiej, liczy 917 o 9 kil. 2.) B., niem. Neuuolcwit.z, f'olw., pow. du!:!z. Właścicicl większcj posiadłoHei Julia bukowHld, ob. Lipie (Gross-Lipke) i olędry. hrabina Miehałowska. 3.) B., niem. Bollwitz, wieH i nadleHnietwo, pow. Bolesty, 1.) WH, nad I'Z. Tuezuą, pow. kou- bukowski; 2 miej:oe.: 1) Ho, 2) nadleśnictwo f.!j,antynoski, gm. Olt-izallka, par. ]{adyt-izów. Buchwcrdcr; '16 dm., 232 mk., 56 ew., 176 O 5 w. na połud. ud I,osic. R. 1827 .. bylo kL., 51 analf';; !:It. kol. zel. Nowy Tomyś.l o 9 tu 22 dm. i 119 mk., obecnie 22 um., 145 mk., kil. -L) B. .Nowe, olędry, pow. bukowskl, 28 300 morgo ziemi. 2.) B. S/ał'C i U()we, dwie dm., 188 IIlk., 102 ew., 86 kat., 35 analf. wHie, pow. :;uwalski, gm. Wólka, par. Raezki, Iłolewo, f'olw. IU'Yw. i wieś włoc., wrtJ,7. nad jez. t. n., trzy mile od I-)uwałk. n. stare z w!:!iąBudy Bolewt-ikie w pow. ciechanowskim, liczą: 13 dm. i 86 mk., B. nowe 18 dm. i 82 mk. g'll1.Regimin, par. Lekowo, nad rz. Łydynią poło- Bolesty, w w gub. grodzieńskiej, dawnej zone; licz11, 197 mk., 23 dm., rozl. ogóle m 509 ziemi bielskiej. morgów, w tej liczbie WłOHC. 334 morgÓw. Bolesty, jez.. po"". Huwabki, gm. Wólka. ,BoltJ,ilł, J -) wR, 110W. kon?ci, gn. i pał'; Długość jego 6 I I , wiorst ::-zerokor do aoo horkowl(',c, Iczy przy drodze bIteJ, posiada 16 -ążni, a głębokoĆ do 50 łok. Obszaru ma do dm.,. 148 mk. i 210 mór?" zemi włśc. 2.) 90 morgów. Obfituje w ryby, sllmy, ::-ielawy, Ił., tlll.w. pry w" pow. J:łonln, g'm: J.uchary, ,;zczupaki, liny, okonie i leszcze; od jeziora P,.u:. 1 rllluwo, nad rz )zlałdo,ką, hc,zy 5 dll. otrzymały nazwę dwie wsie, leżące w poblizu. l:3d mk.; lut I';ll101armę, nalf1zy do dobr Droz- Przepływa przez nie rz. Rospuda. BI'. Ch. dZYIl.. ,. Boleszczyce, wś i folw., nad I'Z. :Mierzawą, BoltJ,cJII, oh'JJulellm.. , pow. iędrzejwski, gm. i par. Sędziszów. R. , Bolt:cZ)'Ił, lIImn. holleu.l.sdu/I, pl'zYl'lOlek wsi 1827 'było tu 32 dm. i 212 mk. 8zywa.ldll pow. ycowsk1. ., BoleszczYlI WH rządowa, pow. turecki. g'm. .IJohal'oV, wt:g:- . .pol!Jar, 'I.C::- W hl'. szary, iichertów, pr. Bolcszczyn, na prawo ode skwm,CW ęg.),. kOCl?ł kato!. hIalny, obi'izerne drogi z Unicjowa do Turka. Posiada koeiÓł pastwlka, bUJnc łąki, lasy, 44 mk. .H., M. par. murowany. Vie8 ta nalezała do al'cybi- ,ol,lCa, s:zyt we w::-chodnlCm pal1iHlle Ba- -kupów gnieźnieilskich, którzy tu 1597 r. lltWO- bW.I gOIy, 1;)84 ll. wys. . . . rzyli parafią i zbudowali kOHciół. Obecny . .ł--łolln ey tez U.0llw, da'lI lIlIIQ,. s.talloW!Ce . . ,,' " ł 1818 ' I ' 18 9 7 . 1. l , zrodłosłw n!tzw: olImow, Bolmm (BolI.nIIll wlasc.), wztlleslOny. z ceg y l., '. óJ I. uy o a w skwconeJ fOl"lllle BoI, nazw takich Jak Bolewo, tu 43 dm. l 359 mk., obeCllle 65 osad. Par. Bolin, Bolów, Bolowiee. RI'. Ch. B. dek. turcekiego; ludność zamozna i pracowi- BolimilI w szlaeh. pow. chełmiński po ta;-2319 dusz w parafii. niem. GJ'o;s-Bolllmin, lar. i st. pocz. Ostrmc- Boleszyn, w i folw., pow. opatowt-iki, gm. cko, 3961 m. rozl. (1285 roli ornej, 5 łąk, 77 i par. Wasniów. Szkoła początkowa. :B. lHL- past., 2594 lasu), 6 dm., 111 mk., 88 kat. leźał już w 1351 r. do bencdyktynów łyso- W r. 1834 zapomniana przez ówczesnego land- górskich (ks. Gacki). R. 1827 r. liczył 25 rata, czyli na,czelnika powiatu w spisie dóbr dm. i 190 mk., obecnie 44 dm., 302 mk., 396 szlacheckich, nie używała praw wsi sz1. az do