Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/287

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


płci. Składa się z 6 okręgów wicjskich: 1) Główsk, 2) Czernice, 3) Bohi{l. 4) Albinowo, 5) Domasze. 6) Bohdanowo. I,iczy 68 wsi. Okrąg wiejski B. liczy W swym obrPobie wsie: Kolenkowszczyzna, Strychale, Osipowicze, Cho- sty, :Bohinka, Ujście; zaśc. Hukany i Szuljew- szczyzna. Dohi..., jez. w pow. dzisicńskim, do () w. dł., do 3 w. sz. Dohne czyli Jaegerburg. ob. Bonów. Dohnsack, ob. Bąsak. Doboduchow, ob. Bogoduchow. Ił9hoduszna, ob. Inguł. Dohoniki, wś W pow. sokólskim, gub. gro- dzieńska, o 8 w. od Sokółki. Bohopol, mko, pow. bałcki, nad Bohem i Siniuchą, 1681 mk., apteka, cegielnia, 2 mły- ny, 1154 dz. ziemi włośc. Sklepów 20, rze- mieślników 90. Należał do Bolesława Poto- ckiego, dziś do Bernardakich; wraz z Bolesław- czykiem i Ozausową 617 dz. ziemi. Druga po- łowa tego majątku, 3900 dz., należy do kupco- wej Greger. Bohorodczany, miasto pow. w Galicyi, le- ży o 2 mile na południe od Stanisławowa, Pl'ZY gościńcu ządowym tak zwnym głównym karpackim, który zaczyna się na granicy Szlą- ska w mieście Biała i idzie prze7i Krosno, lty- manów, Sanok, Lisko, Ustrzyki, ChyrÓw, Sta- rąsól, Sambor, Drohobycz, Stryj, Bolechów, Dolinę. Kałusz, Stanisławów, Bohorodczany, Nadwórnę, Kołomyję, Zabłotów i SniatY{l do Bukowiny. Miasto u stóp karpackich nad rz. Bystrzycą, w ślicznej okolicy połoz onej ma prze- strzeni należąceJ do posiadłości większej roli ornej 21, łąk i ogrodów 12, pastwisk 4 m.; du posiadłości mniejszej roli ornej 910, łą,k i ogrodów 195, pastwisk 105, lasu 1 morgo Ludność rz. kat. 800, gr. kat. 1788, izraelitów 2009: razem 4597. Jest siedzibą starostwa powiatowego, rady powiatowej, urzędu poda- tkowego nalezącego do obwodowej dyrekcyi skarbu w Stanisławowie, powiatowej komisyi szacunkowej dla regulacyi podatku gruntowe- go, urzędu pocztowego nie erarialnego, to jest takiego, którym zawiaduje poczmistrz lub eks- pedytor za kontraktem przyjęty, sądu powiato- wego nalezącego do sądu obwodowego w Sta- nisławowie, notaryusza, powiatowej komendy żandarmeryi. Do rady pallstwa wybiera to miasto 1 deputowanego wspólnie z gminami wiejskiemi powiatów administracyjnych: Sta- nisławów, Bohorodczany, Nadwól'lla i Tłumacz; do sejmu kraj. 1 posła, wspólnie z gminami wiejskiemi kilku powiatów sądowych. Rzym- sko-katolicką parafią ma w miejscu, należącą do dekanatu stani8ławowskiego archidyecezyi lwowskiej, założonl w 1691 roku przez Kon- 8tancy z Truskolaskich Potocką, wdowę po Dominiku Potockim wielkim podskarbim Królestwa Polskiego. Kościół murowany wy- stawiony 1742 roku. poświęcony 1775 roku pod wezwaniem K. P. .Mitl'yi, wcielony do kla- sztoru 00. dominikanów, wymurowanego w r. 1762. Do tej parafii przyłączonych jest fi miejscowości: Bohorodczany stare, Grabowiec, Horoholina, Hryniówka z ł,ysiówką, Lachow- ce, Kiewoczyn, Pochówlm, Ladawa; w samem miecie jest s.koła etatowa męzka 4-klasowa, w obrębie par. znajduje się 6 szkół trywialnych. Konwent 00. dominikanów, któren sprawuje obowiązki proboszcza. założony został w 169 t roku przez tęz samą, Konstancyą z Truskola- skich Potocką, i kasztelana KOt'sakowskiego. Grecko kat. parafią ma to miasto w miejscu; należy takowa do dekanatu bohorodczańskiego archidyecezyi lwowskiej, i ,obejmuje oprócz Bohorodczan miasta, miejscowości Pochówkę i Skobyszówkę: razem liczy ta parafia 2807 gr. kat. dusz. Z przemysłowych zakładów było w Eohorodczanach w 1870 r. 3 białoskór- nie, browar piwny i gorzelnia. .Mieszkańcy trudnią się garbarstwem i szewctwem. .Miaste- czko to posiada takie aptekę. Właściciel wię- kszej posiadłości Rudolf hr. Stadion. Powiat t n. w Galicyi posiada 1 miasto, 2 mka, gmin wiejskich 37, przełozeństw obszarowych 7, razem jednostek administracyjnych 47. Rozle- głości 16,2079 mil. I...udności 51892. Miasto Sołotwina, mka B. i ł,ysiec. B. R. Bohorodczany stal'e, wś, pow. bohorod- czański, leży o l/ ł mili na półn. zach. od mia- sta Bohorodczan; wieś tę przecina rzeka By- strzyca, płynąca tu kilku korytami i potok Latężawka, któren pod wsią stary Łysiec wpa- da do Bystrzycy. Przestrzeni posiadłość wię- ksza zajmuje: roli ornej 684, łąk i ogrodów 167, pastwisk 89, lasu 791 m.; posiadłoM mniejsza roli ornej 2603, łąk i ogrodów 1498, pastwisk 621, lasu 3 m. Ludności rz. kat. 30, gr. kat. 3106, izraelitów 415: razem 3551. Gr. kat. parafią ma w mieJscu, nalezącą, do deka- natu bohorodczaIlskiego archidyecezyi lwow- skiej. Posiada szkołę niezreorganizowaną i ka- sę pożyczkowtt z funduszem. zakładowym 200 złr. Właściciel więkRzej posiadłości Rudolf hr. Stadion. R. R. BohcH'odycn, R01'odyca, BO!la1'odzica, wieś nad rz. Huczwą, pow. hrubieszowski, gmina i parafia Hrubieszów, o 4 w. na zach. od Hru- bieszowa. Była własnością St. Staszyca i prze- zeń dal'c)wana włościanom jako część Towa- rzystwa rolniczego hrumeszowskiego. 'lie- szkańcy trudnią, się wyrobem płótna. Istniah tu cerkiew paraf. dla ludności rusińskiej. W r. 1827 r. było tu 61 dm. j 408 mk., obecnie 84 dm. Boborodyck, miasto powiatowe gub. tul- skiej, 7035 mk., 855 w. od Petersburga. II. 55