Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/286

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


staszowie, gr. kat. parafią ma w miejscu, I tacyl, kolei odesko-woloczyskiej między De- do której nalo7.Y granicząca wś Bieniawa z 331 1 raznia, a Proskurowem, o 444 w. od Odessy. parafignami; parafia ta należy do dekanatu trem- Bolulmu)wkn, l.) w, pow. lipowieck i, bowc1skicgo. B. posiada szkołę etatową i ka- nad nicwielką 1'1.. wpadającą tlo Bobu, o 8 w. sę pożyczkową z funduszem zakładowym 260 od m. Daszowa a o 12 w. od Liniec. Mieszkml- dr. Właściciel większej posiadłości Vacław ców 606 prawosławnych. Cerkiew parafialna hr. Baworowski. zbudowana w 1857 r., podług podania B. zasie- BohatYllka, właściwie Bul.;atYlIl'a (ob.). dIoDa pierwotnie przez wychodźców z W olr- Bohat)'r, wieś powiatu sienneilskiego, gub. nia. Ziemi 1916 dz. wybornego czarnoziemu. mohylowfka, z kaplicą katolicką parafii Cze- ależy do Linkiewiczów. Zarząd gminny reja. w Daszowie, policyjny w Lińcach. 2.) B., Bobatyrl..a, 1.) wieś, pow. taraszczaliski, wieś, powiat nowogradwołyński, gminy ko- nad rz. Targanem, wpadającym do rz. Tykicza, reckicj, włościan dusz 188, ziemi włościań- 0]9 w. od m. Taraszczy, przy wielkiej drodze skiej 1161 dziesiatyn, dworskiej 685; nie handlowej z Bialej'1erkwi do Btawiszcz. Mie- gdyś nalezała do dóbr koreckich; od Jerzego szkańców 886, wyznania prawosławnego. Cer- Lubomirskiego, wnuka Teresy Czartoryskiej, kiew prawosławna, zbudowana w 17:34 r. Zie- nabył B. i obecnie nią włada .Małyński. 3.) mi 22Hl dzies. pierwszorzędnego czarnoziemu; B., w, pow. bracławski, 482 dusz męz., 1096 nalezy do hr. Branickiego, (awniej stanowiła dzies. ziemi włośc.; 893 dz. ziemi dworskiej wła8ność Podhorskiego. Zarząd gminny we używaluej; należała do Potockich, dziś Jaro- wsi Krzywem. Zarząd policyjny w Tarasz- szyiJskiego. 4.) B., wś, pow. piński; była tu czy. 2.) B., wś, nad rz. Sobem, pow. lipo- filia b. parafii katol. Horodyszcze. 5.) B., wiecki. Tu urodził się poeta Zalewski Józef wś, gub. chersońska, st. dl'. żel. chwastowskiej, Bohdan. między Znamienką i Michałówką, o 269 w. Bohdanmice, okrąg wiejski w gm. Sumie- od Chwastowa. liszkach, pow. trocki, gub. wilCllskiej, obejmuje Iłolulall()vka, rz., dopływ Utwochy. wsie: BohdanailCe, lEgliny, Drabużniki, Kra- Bohdanowo, 1.) okrąg wiejski w gminie snop ole, Koziełkiszki; zaścianki: Viłkoksznia, Wiszniewie, pow. oszmiański, Jiczy w 8woim Dulczyzna, Dzierzgiańce, Smarejnia, Szpiudzie; obrębie mko Bogdanowo, wsie: Perchajły, okolica Zaiłgi. Dzicsiętniki; zaśc.: Daukszewicze, Sie1iszoze, nohdaniszki, 1.) wś w pow. nowoaleksan- R.ymowicze, Dauiłki. 2,) B., okrąg wiejski drowskim, gub. kowieńska, par. Krewno. V r. w gm. lohiń, lJOw. dziśnieński, liczy w swoim 1703 nabył ją Sulistrowski Michał, stolnik obrębie wsie: Zadworne, Babul, Miłaszki, oszmiallski, od ks. Ogiilskiej Katarzyny, staro- ioły, Grodziszki, Staszeliszki, Zyrnieliszki, ściny uświackiej, R.udominównej z domu. Pod Zerkiszki, Baraniszki; zaśc.: Pietkuniszki, Skur- koniec XVIII w. przeszły na własność Rome- ciszki, Kuksiszki, Dosiec, Samowolce. 3.) n., rów; obecnie w ich ręlm pozostają. 2.) n., okrąg wiejski w gm. LeonopoI, pow. dziśnień. majątek ziemski, pow. szaweJski, pal'. pokop- ski, liczy w swym obrębie wsie: Aleksandryno, ska, o 4 miJc od Szawe1. Niegdyś folw. kiew- Dorożki, Potasznia. 4.) B., okrąg' wiejski narski, po exdywizyi Kiewnal' przeszedł do w gm. Kurzeniec, pow. wilejski, liczy w swym Ludwika Rymgajłły, obecnie nalcży do Tadeu- obrębie wsie: Bohdauowo, Chomillce, Hry- SZ,l, Rymg'ajłły. Leży na Jewym brzegu ru- cuki. czaj 11 Szawsza. St. poczt. SzawIc. 3.) Ił., Iłohdnnowska, st. poczt., pow. odojcwski, majątek ziemski, pow, rosieński, w okolicy gub. tulska, między Bielewem i Odojewem. Kroż i pal'. Kroże, st. poczt. Carycyn albo Iłolulaszów, wieś, pow. rówieński, osada R.umbortyszki; należy od Jat kilkusct do Są- b. dawna, 440 dziesięcin ziemi, gleba glinko- gajłłów. 3.) B., majątek ziemski, pow. rosieil- wata. Rki, paraf. widuklewska, o 3 miJo od B,osioń; Bobil'., wś w pow. dziśnieilskim, nad jez. st. poczt. Niomokszty, posiadłość Bohdanowi- t. n. .Nalezała wspólnie z dużą, wsią Belmonty czów. 4.) B., wś, pow. trocki, w pa.rafii gie- do Manuzzich, przez JadwigQ Strutyńską, gużyilskiej. 5.) B., wś, pow. trocki, w parafii słynną, swego czasu piękność, którą krój Sta- stokiiskiej. Fel. R. nisław August wydał za włocha Manuzziego Bohdanka, ob. Bogdanka. i nadał mu tytuł hrabiego. Po zejściu bezpo- Bohdanów, mko pow. oszmiailskiego, z ko- tomuem młodego :Manuzziego, żonatego z Pla- Hciołem katolickim, filią, parafii Holszany. terówną" za zgodą sukcesorów, między które- Bohdanowce, wś, pow. trocki. mi był Ś. p. hr. Juliusz Strutyński, znany Jłohdanowce, duza wś, pow. latyezowski, w piśmienictwie pod imieniem Berlicza Sasa, gm. Bohdanowce, dusz męz. 964. Ziemi dwor. dobra przeszły wc władanie PJaterów. Była 1491 dz., ziemi włok 91fJ dz. Wieś ta nalezy tu filia parafii kato1. Ikaźń. Gmina B. w pow. do 7 właścicieli. Największa część Zgór8kich. .dziśnieńskim liczy 330 dym., 5486 włók ob.