Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/285

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


ma na tej przestrzeni Boh częste wiry i prądy, I korycie zebranem. " (Z Hydrografii W'. Pola runione skały, znajdujące się w łożu rzeki, i rękopisu dra Marya{lskieg'o). a wzdłuż samych brzegów ponad wodą często Bohaczówka, 1.) WH, llau rzeczką Saso- przyspy i ławy skaliste. To sprawia, iż łożc wą, wpadająca o 5 w. do rz. Szpołki, w pow. Rohu, lubo w czasie wiosny dostatecznie wodą zwinogródzkim, dawniej starostwo. Miejsco- opatrzone, nie jest zdatne do żeglugi. Wyspy, wość górzysta. Droga pocztowa przechodzi jakie się na tej rzece na przestrzeni wyłomu przcz WA. Od Zwinog'ródki wiorst 10, od Szpo- znajdują, są wysokie, skali"te i podobnej natu- ły st. kolei żel. chwastowskiej wiorst 23, o(I st. ry pokładów, co i jej wybrzeza. Kraje, na poczt. Kniaza wiorst 8. Zarzą(l gminny nad obszarze Bohu połozonc, mają zimę tęgą i za- wsiami: Chłypnówką" Ozierną, Michajłówką walną. Bogactwem tedy śniegów i lodów za- i Gudzówką. Ziemi w całej gminie z nieu- silają się stawowe rzeki, i zapasem tych wód żytkami 6597 dzies., w samej Bohaczówce zbieranych utrzymuje się Boh w czasie posu- 1535 dz. Mieszk. prJ.wosl. 1400, izraelitów sznej pory roku. Bystry spadek wód jego na 35; dawniej była kaplica katolicka. Przy przestrzeni wyłomu sprawh1. ze w doŚĆ krót- cerkwi ziemi 53 dzies. 2.) B., wieA rzą- kim czasie odlewa się do morza, i że przez od- dowa, pow. bałcki, gm. Meczetna; dusz męz. parowanie te wody nie nikną w mieliznach lub 212. Ziemi włok 1996 dz. Wieś tę 12 lat bagnach, jak u innych rzek stepowych. I ow- trzymał jencrał Lewicki. Obecnie 1155 dz. szem zapędem tym, jaki wody na średnim jego nadane admirałowi V ojewódzkiemu. Przy B. biegu biorą, uchodzą nawet raźniej na prze- jest kolonia zydowska: 392 dusz, 1043 dz. strzeni dolnego biegu; podobnie jak wody Du- ziemi. 3.) B., mała wioseczka w pow. mo- l!-aju, przedzierające się z gwałtownością prze hylowskim, gub. podoI., należy do klucza sza- Zelazną bramę Trajana, nabierają także na dol- rogródzkiego, ob. Hibalowce. nym jego bieu więcej spadku: ztąd też jest Bohaków, wś rządowa, pow. bracławski, i liman Bohowy nie tyle szeroki i głębszy od wraz z wsią Horodnicą ma 550 dusz męz., wszystkich limanów morza Czarnego. Prócz 1302 dz. ziemi; nalezała do starostwa bracław- wód wiosennych, nie moze być na Bohu, jako skiego. Dl'. M. na rzece stepowej, mowy o innych wodach g'o- Boharewicze, wś w pow. ihumeńskim, nad ścinnych. N a całą suchą porę roku przypada Ptyczą. na jego krainę zaledwo 25 do 30 dni dżdży- Buhat, jedna z gór miodoborskich nad Zbru- stych, i to daje tu najlepsze wyobrażenie o niz- czem, między Husiatynem a Satanowem, naj- kim stanie wód letnich. Krę znosi tu woda wyższy punkt wyżyny podolskiej w Galicyi, naprzód na dolnym biegu, a gdy się w tych 415,89 metrów n. p. m. krajach wiosna dorazu robi, znosi woda na Bohate, folwark, pow. nowogradwołyński, przestrzeni wyłomu Bohowego krę z taką gminy piszczowskiej, należy do klucza pisz- gwałtownością, i tak niespodziewanie, ze nie- czowskiego hr. Maryi Alfredowej Potockiej, raz z sobą dzikie uprowadza zwierzęta. V cza- odznacza się przepychem w budowlach, rema- sie wiosennego wezbrania wód zalewa Boh nentach i wzorowem gospodarstwem. L. R. całą, swoją, dolinę, i napełnia wodą rybne je- Bohaterka, ob, BohatYI'la. ziora, znajdujące się na porzeczach jego, a pod- Bohatel'J', wś i B.-Ieśnc, wś rządowa, pow. nosi wody limaml na 8-12 stóp nad zwykły augustowski, gm. Kuryanka, par. Teolin. Sród stan wody. Brzegi Rohu nie są jeszcze i na błot i lasów na połud. krańcu puszczy augu- dolnym jego biegu nizkie; i owszem pokłady stowskiej, o 2 w. na półn. od Bartnik. W r. nadbrzeżnycb tufów wynoszą, step dosyć wy- 1827 B. leśne miały 40 dm. i 230 mk., soko jeszcze i tutaj nad powierzchnię morza. obecnie 53 domy i 330 micszk. B. polnc, wieś Od Mikołajowa jest brzeg lewy limanu Boho- rządowa, powiat augustowski, gmina Łabno, ,,:ego znacznie spadzistszy, i po większej części o 10 w. na połd. od B. leśnych, , 12 w. na pIaskiem pokryty; prawy za5wyniosły i wschód od Lipska. W 1827 1'. było tu 36 przykry, już to skalisty, juz gliniasty. We- dm. i 132 mk., obecnie 51 dm., 334 mk. zbrania wód w limanie przyczyniają, się w czę- Bohatkowce, wieś, pow. podhajecki, nad ści do zwiększenia gwałtowności znanych prą- rzeką Strypą" która tworzy tu jeden z najwię- dów morskich, tyle niebezpiecznY0h żegludze kszych stawów w całej Galicyi; wieś ta. odda- na Czarnem morzu pod wiosenną pOl'ę. Na ca- lonq jest na północny wschód od miasta. pow. łej przestrzeni dolnego biegu swego ma Boh Podhajce o 3 mile. Przestrzeni posiadłość wię- łoże głębokie i jest raczej do kanału, niż do ksza obejmuje roli ornej 1068, łąk i ogrodów rzeki podobny, po którym nawet morski:) mogą, 811 (w to .Jest staw wliczony), pastwisk 244, chodzić statki: pod Mikołajowem należy prócz lasll 134 m.; posiadłość mniejsza roli ornej krymskich do najgłębszych portów morza 1885, łąk i ogrodów 340, pastwisk 115. Lu- Czarnego; na przestrzeni całego dolnego biegu dności rz. kat. 65, gr. kat. 960, izraelitów 99: ma Boh zaledwo 40 stóp spadku i płynie W razem 1124, Nalezy do rzym. kat. par. w Na-