Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/283

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Buczki-Świdrowo, Bogllsze, Cyprki, Danówko, Ę. Sto p. w llawie o 4 w. Gm. B. liczy 3151 Dybła, Flesze-Rożyńskie, Grajewo, Kacprowo, mieszko 2.) B., wś rządowa, pow, nieszawski, Konopki, Kotyrybno, Knrejewka, Knrejka, gm. Boguszyce, pal'. SadIno. Posiada urząd Łękowo-Lipnik, Merucie, Papowo-pruskie sta- gminny. W 1827 r. było tu 13 dm. i 101 ny, Toczyłowo, Wierzbowo i łV ojewodzin; mk. Rozl. 1002 m., wtem zicmi ornej 668 dwie z wymienionych wsi posiadaj, ludność m., lą,k 127, pastwisk 21, ogr. 8, lasu 170. czysto szlach., 9 mi::;zaną, rCi:iZta włościanie. Torf. Gmina B. naldy do s. gm. okr. IV łV 1876 r. wywicziono przez komorę B. za w Ziemięcinio, st. p. w Sompolnie, od Niesza- 674,543, przywieziono za 96,670 1':0;. 2.) U. wy 48 w. Ogólny oblSzar g'millY 8945 morg., Stw'e, wś, pow. Iomżyński, g'm. i par. Szczc- wtem 6599 dominialnych i 2335 włośc. YI{ gm. pankowo, ma 90i morg'. obszaru. BI'. Ch. lInajdują się 4 młyny wodne i 1 szkoła pocza..- Boguszt', niem. Boggusch, wśszJ. i leśnictwo, tkowa; 2763 mk. 3.) U., kolonia, pow. łęczy- pow. kwidzyński, par., st. p. i tol. KwidzYll, cki, g'm. i par. Pi,tek. W 1827 l'. było tu 15 862 m. rozl., 15 dm., 198 mk., 25 kat. J,,,S1I dm. i 191mk., obeonie 23 dm. i 575 morg, rządowego 10928 mórg. obsz,U'u. 4.) B., okolica szlach., pow. łomżYl1- Bo:;uszewict', wś, pow. sim'p0(jki, gm. l:iki, g'm. i pal'. 8l1czepankowo, o 10 w. na zach. i par. Rociszowo. W 1827 r. bylo tu 11 dm. połud. od Tomży, W obrbie jej istnieją juz ilU mk. od 1407 r. wsie: B. Staro, B. Andrllejki,.B. Ko- Hoguszewicze, ob. Bohuszewie:e. siolki, R łV aroholy, Pączkowizna, R Zagro- Bo;;uszewiec, wieK włośe" pow. rypil'lski, by, gniallclo rodziny log'uslieh; wszYl:itko dro. hlll. i par. Sknvilno, liczy 206 mk., 20 um.; 1myeh rozmiarów wioski. ]JI'. Ch. 1;) osad. włośc., powierz'Jhni 414 1ll0rg6w, w te,] Bogmiz'ce, Bogusiee, niolll. BO!JI/schutz 1.) liczbie 20$) m. grnntll ornego. w, pow. opoll:iki, w par. kat. Chrzą,szczyce. B(gnszewo, p wś HZ':, pow. gl'lHl:dąl:iki, I 3.) U., w,ś, pow. g'li",icki. !)<r. katoJ. T?se. pal', l :st. poczt. I.adzyn, 1281 m. rozl. (1102 3.) B., mem. Bogselwtz, ws, pow. olosmckI, gr. ornych, 133 łąk, 42 pastw., 5 lasu), () dm:, par. Oleśnica, z miejscowością zwaną .pothe- 151 mk., 95 kat., glU i urząd l:ikm. eyw. 1,1- koroi, tuż pod Oleśnicą, do któroj miuszkalwy llówko. 2.) n., wś, pow. kartuski, o 32 kil. od tego miasta odbywają, liczne w czasie bta wy- Kartuz. 3.) U., niem. Boguselwwen lub &hU1', cieczki. WŚ, pow. ostródzki, Ht. p. fiłomlyn. B o"uszvn kolonia i wieś wlośc P ow. 1 )1011- . , l .. l ., '" J' " . guszkow; ws, pow. .OZICIllC n, gm. : par. ski, g'm. Sielee, par. Czerwiilsk. Wieś włośc., Rozlllszew.. , 1'. yło tu 9 ,dm. I 100 położona na.d rzeczką, Struga zwaną, liczy 172 Ik., . obecllo las 11 dm. l 98 mk., 311I:lOrg. mk., 27 dm., powierzchni 780 morgów. wtem zwmI włosc. '"run tu ornego 697 mor.' wo wsi znajdui, się nognszow" przysiolek wsi I,irantova. zkółka wiejska, kuźnia i szyuk; kolonia' zaj- Hgn.szowle, m.en. Bogusc7:owztz,. ws, po,. mujc powierzchni 868 morg'., wtem gTuntu rybmckl, o, pol. mIhod łVodzIslawm, ,z. pal. ornego 775 morgów, 222 mk.. 16 dm.; w kolo- katol. dek. zarkIego, do r. 1810 własnoHc kla- nii znajduje się kościól i szkólka elem. ewang'., sztom w RudzlC. wiatrak i kuźnia. B. C/w. Bognszowice, niem. Bogusc7wwitz, Bohlltsc7w- B 1 . ' l wsk ' 2 . -., ., k . S l k t oguszyn,.) WICS, pow. p esze . I, wltz, WlOH, pow. clCszyns I, na z ąs n aus r., .... 1 ) . B 9 ) d' Ut, tu,' 21 dm 173 rozI. morgów . 301, ludno 245, w par. katol. 111l k e J sc l . 3 . l ' O "" k t osa 81 a a a I lf a 2 ' ) n O i ę ' dry C' 1 l d m., ew., u a ., ,n . .., , .Jle B sz Y l1; SZ." k : 1 owa; . . 1 . 1 - " . 1-' pow. pleszewski, 50 dm., 315 mk., 213 ew., ognszow a, Wl:i I 10 " pow. ,OZWIllC ,l, 102 l t 116 lf 3 ) B d min p ow S' 1" łV 18')7 b b tu m ., ana..., o., . gm. arnow, 'pal' . .egow. '. ,)o) .... 1:-. y ( '_ pleszewski, 4911 mOl'g. rozl., 3 miejsc: 1) B., 18 dm., 160 mI,., obeclll . u ..... dm. 1 184 Ulk. 2 ) i' l Ch " 3) J ' f ' 3 i< dm 472 ' 1 '"' .. d l . 338 ł ' 10 w. IOlll1ec, oze owo, v ., o ( morg ZWlll1 wars i:. l . lU. W OHC. l . 8 4 4 k t 241 ana lf' stac P oczt H .' k l b' '1+' 4 Uh., ew., v a., .,.. k'l o:zow a, l 'I:i, lO'. l o 1.1111:i ];: o Ksi"ż o 5 kil., stac. kol. zel. Chocicza o 2 kil., 'l . o 1rzy, na ezy o o para 1,] w u'cllY. własność Ludwika Szczanieckiego. 4) Ił., wieś, BoglIszowka, ob. Bohuszuwka. . l -'" l ,' 31 d 222 TIk W 'z y scv 1 ) l 'l l" l ' . l l b pow. ,0sClans ,l, m., I., I:i J W Ogu:yce,. ł,' d n'o ;ws.ae l oICNled l kat. 71 analf. 5.)B., folw.,pow. kościa1'1ski, ob. . ws 'IgO l 'ry ry, ma?ze.l B a Zle- Bl'O;li7cowo. 111. St. .]<1, l . ma d e R ' pow. 3 l'aWS . g d ' m . I p.ar. ° l guzX- ł HoglIszyniec, wś i fol w., pow. kolski, gm. ce, oclI. o awy w. .lllO rzewlOwy Wl:ielO K , k . . G . ' w na lewo od dro g 'i 1 -" 8 d . l I d . 17.Y osy, pal, lzegolze , par. z r. ;);), są, gmmny o n'. , urzą glllll1- } ł d } 7 ł d ur 18 9 7 b ł t ,,') l . 9 94 l- z .0 a o o awy. ny..n _ r. y o li D... c m. l.... :n "; Hogu:ta, imię stal'iuawne, od którego pos2.ły obecme 38 dm., 585 mk., 1640 morgo ZWlllI nawy takie, jak Bogucice (potomkowie Boguty), dworskiej, 232 lllorg włośc. Par. li. dek. l'aw- Bog'ucin. skiego 1256 dusz liczy, a erygowaną była nogutsbiitz, ob. Boguszyce. . 1521 przez łV ojciecha Bogllskiego, dziedzica IJoguty, okolica, pow. ostrowskI" gm. Ka,-