Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/282

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


B. (z osadą młynarską Lejszewo), wieś, pow. włocławski, gm. Baruchowo, paraf. Kowal, od Kowala w. 2. Przestrzeń og. m. 1009, w tem gruntów folw. ornych m. 752, łąk m. 120, pastwisk m. 40, l)od wodami 3, włościanie posiadają m. 57. G mnta przeważnic mocno szczerkowate. Płodozmian istnieje od r. 1840, na łąkach torf i bllliclJ wapienny. Ceg'ielni,t. W 1827 r. było tu 10 um., 136 mk. 4.) D., wieś (z folw. Gomj i osadą, karczem. Żary!)), pow. kolski, gm. i pal'. I,ubotYI1. Rozl. ogól. m. 1834, w tem ziemi pszennej 111. 70, żytniej 917, łą,k m. 231, pastwisk m.132, lasu m. 426, nieużytków 52; gorzelnia. W 1827 r. było tu 32 dm., 130 mk. 5.) D., ',vieś, pow. koni!lski, gm. Tuliszków, par. Dzierzbin, od Kalisza w. 25, od Konina w, 21, włościanie od r. 1864 posiadają, m. 54. Ziemi folwarcznej m. 1420, a mianowicie: ornej (blizko Ił pszennej) m. 411, łą,k m. 118, pastwisk m. 2, ogrodów warzywnych i owocowych m. 23, pod zabud. m. 3, pod lasem, od r. 1859 zagospodarowa- nym, m. 796. W r. 1827 było tu 15 dm., 215 mk., obecnic 251 mk. 5.) D., wieś, pow. ra- domski, gm. i par. Skaryszew, od Radomia odległo W. 12, od Skaryszewa w. 3 Do wło- ścian od r. 1864 należy m. 331, do dziedzica m. 791, w czeru zicmi ornej m. 470, łąk m. 84, ogrodów owoc. i warzyw. m. 11, pod wodami 111. 5, lasu m. 211. Gospodarstwo płodozm. 14-polowe, w r. 1859 zaprowadzone. Stawy zarybione. W r. 1827 było tu 18 dm. i 163 mk., obecnie 18 dm. i 181 mk. A. T. 7.) D., wś i folw., pow. opatowski, gm. Sadowie, par. Grocholice, między Bodzechowem a Opatowem. W 1827 było tu 12 dm., 108 mk., obecnie 13 dm. i 128 mk. Ziemi dworsko 522 morg., włok 220 morgo BI'. Cit. DoglIsławice, 1.) niem. Boguslawit:, wś, pow. wrocławski, par. Turów. 2.) D., niem. Buselwitz, wś, pow. oleśnicki, par. Celniki. 3.) Por. Olbin. DoglIsławiec, wś, pow. noworadomski, gm. Kruszyna, par. Borowno. "V 1827 r. było tu 21 dm. i 189 mk. Dognsławki, 1.) Janki i Lenarty, małe i duże, WH, pow. rawski, gm. Regnów, par. Rawa, od Rawy W. 4; rozległ. ogólna m. 670, w tÓm ziemi pszennej m. 6, żytniej m. -1:65, łąk m. 52, pastwisk m. 120, nieużytków m, 26. W r. 1827 było tu 14 dm. i 100 inko . 2.) B.- Starawieś, wś, pow. rawski, gm. Regnów, par. Rawa; od Rawy odl. w. 6. Rozległ. m.555, w tem ziemi ornej m. 207, łąk m. -1:0, lasu m. 188. A. 1'. BoglIsławki, 1.) wieś szI., pow. średzki, 2527 morgo rozl.; 6 dm., 679 mk., 10 ew., 59 kat., 9 analf., stac. poczt. Nowemiasto nad Wartą o 7 kil., stac. kol. żel. Sulęcin o 2 kil. Niegdyś własność Bronisława Żychlińskiego. BOI. .) D., wieś szl., pow. krobski, 852 morg rozl, stac. p. Gostyń o 2 kil., st. kol. zel. Bojanowo o 26 kil; ob. Podl'zecze. M. St. Bogtlsławki, kolonia, pow. toruński, pow. Nawra, st. p. Chełmża, 495 m. roz1., 14 dm. 137 mk., 120 kat., powstała dopiero po 1848 r. przez seperacye włościan wsi szl. Nawra. Gm. i urz. stanu cyw. Konczewice. J. B. Bogusławów, wś, pow. noworadomski, gm. . i par. WieIgomłyny. W 1827 r. było tu 9 dm. i 110 mk. Bogus', pw,tkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, rozległość morg'. 103 w posia- daniu włościan; ludność dusz 18, wyznania katol. Żdi. Bogusz, Buhusz, imię starodawne, źródłosłów wielu nazw miejscowych. Boglłsz, ob. Bogusze, Bohusze. Iłogusza, wś, pow. grybowski, o 11 kil. od Grybowa, 2262 lllorg roz1., wtem 1090 lU. las!, 87 um., 514 mk. narodowości ruskiej, parafia gr. kat. w Królowy ruskiej, położenie górzyste, glcba owsiana. M. M. BoglIsze, 1.) wś, lIad I'Z. Łęk, pow. szczu- czyński, gm. Bog'usze, par. Grajewo. Leży na samcj g-ranicy od Prus i posiada celną rogatkę. W 11:;27 r. było tu 54 dm. i 273 mk.; w 1859 r. 37 dm. i 265 mk. drobncj szlachty. Obszar ziemi 1015 morgo Wicś ta założoną została w 1531 r. Od!. od Grajewa 4 W. Pod tą wsi: stoi na 1inii granicznej słup murowany, wznie- siony w roku 1545 przy rozgraniczaniu od Ko- rony tcj części Prus, która w lenne posiadanie Albertowi margrabiemu brandenburskiemu pu- szczoną została, i która dala początek dzisiej- szemu królestwu. Słup tCll ma na sobie wyo- brażenie herbów koronnych, płaskorzeźbą na kamieniu piaskowym dosyć niezgrabnie wy- konanych; to jest po jednej stronie tarcza z po- gonią litewską, po drugiej tarcza z orłemjedno- głowym, mającym na piersiach głoskę koro- ną uwieńczoną, a nizej tablicę z wklęsło wy- rytym następującym napisem: "Quando Sigis- mundus patriis Augustus in oris primus et AI- bertus }Iarchio jura dabant, Ille Jagellonis ve- teresque binominis urbes hic que Borussorum pace regebat opes. Haec erecta fuit moles quae limitae fines sig'nat et amborum separat arva ducum. Anno MDXTJV. Mense Augu- sto". Kamie!) ten już w wielu miejscach przez czas jest zniszezony, zaś litery nie wszędzie do wyczytania łatwe. Pospólstwo tutejsze utrzy- muje, że w tym słupie znaczna ilość srebra zo- stała zamurowaną. Z tego powodu nieraz wło:<ciallie od strony Prus napadali go w nocy, świdrem wiercieli w cegłach, i tym sposobem znacznie zniszczyli. Por. "Tyg. ill." t. IV 1862 str. 62. Gm. B. ma ludno 6689, rozle- g'łości 11769 morg., urząd gm., S. gm. akr. II i st. p. W. os. Graj ewo. Wskład gm. wcho