Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/273

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bodrycowie, Bodryci, północni, po niem. Abotriti, Abodriti, Obotriti, N ortabrezi, na za- chód od Weletów, między morzem ba1tyckiem i Łabą, od rzeki Warnawy i Stepenicy aż do Trawny, inaczej "zowią się Reragi u Adama Bremskiego t. j. Rarożanie od miasta stołecz- nego zwanego Rarog." (S7.l1far7.yk, T. II str. 719 i nast.) Bodrzyc.howice, wś, pow.stopnicki, gm. Grotniki, par. Stl'ózyslm. Bodschanowitz, ob. Bodzallowice. Bodschwinken, oh. Boćwinka. Boduciszki, folw., pow. wiłkomierski, par. Subocz, . własnoć Chrzc7.onowiczów, gruntu włók 8. Boduszewo, gmina i domin., należy do u6br Murowanej Gośliny, pow. ohornicki; 3 miejsc.: 1) B., 2) Mokradły (Siewerthaulad); :3) Bus- sen-Olędry; 11 dm.; 208 mk.; 35 ew.; 173 kat.; 77 analf.; st. poczt. Murowana Goślina o 1 kil., stacya kol. żel. Oborniki o 16 kil., Poznań o 21 kilom. Al. St. Boduszów, wś, pow. opatowski, gm. Iwa- niska., par. Mydłów. W 1827 r. było tu 11 dm. i 102 mk. Bodnszyn, folw., pow. lubelski, gm. Vólka, par. Czwartek. Bodyaczów, wś, pow. włodzimierski, ma kaplicę katol. parafii Horochów. Bodyce, po węg. Bodofalva, wś w hr. li- ptowskiem (Węg.), k05ciół katol. parafialny, młyn wodny, obszerne lasy, 452 mk. H. M. Body., pustkowie, pow. odolanowski, ob. Przygodzice. Bo(lz, Bodzan, Bodzanta, Bodzech, Bodziej, są to o ile si zdaje rozmaite formy jednego aawnego imienia. Bodzanów, os, przedtem mko, nad rz. Muł- tawą, powiat płocki, gmina Mąkolin, para- fia Bodzanów. Leży w hłotnistej okolicy niedaleko Wyszogrodu, o 28 wiorst. od Pło- cka, o 79 wiorst od Warszawy. Posiada ko- ściół murowany starozytny (z X V prawdopo- uobftie wieku) ale tak zmieniony l)rzy odno- wianiu, że t.rudno domyśleć się epoki zbudowa- nia. Dwa piękne drewniane ołtarze z XVI w., piekna gotycka monstrancya i dzwony takZe z XYI w. przechowały się na świadectwo da- wnOŚCi tej świątyni. B. pierwotnie hył wsią należ:.cą do klasztoru norbertanek płockich. Bolesław ks. płocki w 1351 1'. wyniósł B. na mia.8w i nadał je prawem chełmińskiem. Bole- >lla w iiyn Janusza. ks. W yszogrodzkiego po- twierdził tę erekcYl w 1436 r. Było to zaw- sze ubogie miasteczko, nieludne i ile zabudo- wane. W 1827 r. bylo tu 52 dm. i 342 mk., w 1859 r. 65 dm. i 669 mk., przewaznie chrze- ścian, obef'nie 86 dm. i 1002 mk. Par. 13. dck. płockiego 2tH6 dusz. Znajduje się w B. synag'oga zydowska, szkółka elementarna, dom zajezdny, Słownik Geografemy ZUlyt IV. jarmarków do roku, st. poczt. między Pło- ckiem a N.-Dworem, o 17 w. od Vyszogrodu. Bodzanów, wś, pow. wielicki, ma 1047 morgo rozl., wtem 777 m. roli ornej, 97 domów, 507 mieszk., parafia w miejscu; kościół dre- wnia ny, nad7.wyczajnie sh1l'ożytny, pod wezwa- niem św. Piotra i Pawła, istniał przed 1229 r., gdyż w tym ostatnim roku powtórnie przez Michała opata tynieckiego dotowany został. Jest tradycya, ze dawniejs7.Y kościół poświę- cał św. Stanisław bi8k. krakowski. Połozenie pagórkowate, gleba żytnia.. M. M. Bodzanówek, wieś, pow. nieszawski, gmina Osięeiny, parafia Kościelna wieś; od 1'.1752 wła- snoŚĆ Moczarskich. Odl. od Osięcin w. 3 i pół, od Nies7.awy w. 14.Pr7.estrzeń ogólna m, 556, w tom ziemi ornej m. 458. Gospodar- stwo płodozmienne G i l1-polowo przed laty 18 7.aprowadzone. Torf w ilości znacznej. Bodzanowice, niem. BodschallouJitz, WH i do- bra, pow. olesiński, z parafią katolicką, w par. ewang. Bisknpice. Wielkie cegielnie, wapniar- nia, kopalnia zelaza. Przysiołki: Cegielnia, Florcizna, Willhelmshiitte i folw. Warłów. Bodzanowo, 1.) Wielkie, wie::', pow. nie- szawski, gmina Sędzin, parafia Byczyna. O dl. , od Osięcin w.l0, od Radziejowa i Nieszawy po w. 14. Ogólna przestrzeń, wraz z folwar- kami Adolfów iGralewo, m. 1843, w tem ziemi ornej m. 1032, łąk m. 76, pastwisk m. 224, pod ogrodami, drogami i t. p. m. 24, pod woda- mi m. 3, pod lasem m. 140, gruntów włościań- skich m. 126. W 1827 luun. 210, dm. 19. ?) B. Boruckił, wieś, pow. włocławski, parafia Swierczyn, gm. Piaski. Odległo od Warszawy w.160, od Włocławkaw.26,odBrześciaw.12. od Osięcin w.l0. Rozległość ogólna m. 817. Pokłady marglu na prze,;;trzeni 3/. gruntów ornych; pod łąkami znajdujący się torf zaspa- kaja potrzeby miejscowe i wyrabia się na sprzedaz. 'W zorowa owczarnia tutejsza otrzy- mała złoty medal na wystawie warszawskiej w 1'.1874. 3.) B. Clwdeckie, wieś, pow. wło- cławski, gm. i par. Smiłowice. Od!. od Wło- cławka w. 21, od Kowala 7, od Wisły 20. Rozległość ogólna m. 436, w tem ziemi orncj m. 348, łąk m. 49, pod pastwiskami i t. d. m. 21, grunta włościańskie m. 18. Gleba uro- dzajna, szczerki, 7.e spodem gliniastym, pr7.ł- puszczalnym. BodzftlltYIl, ob. Bodzelltyn. Bodzas, ob. Branje. Bodzechów, wś, nad rz. Kamienną. pow. opatowski, gm. 110dzcchów, par Denków, o 5 w. na pół. wschód od Ostrowca. Posiada z fol- warkami Staw Denkowski i Sowia g6ra 9285 morg 1'01,1. gruntów dworskich, głównie lasem pokrytych (7393 m.); gospodarstwo wzorowo; urząd gminny, szkołę początkową tndzież zna- czne zakłady fabryczne i górnicze jak kopalnie