Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/263

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


powstała na grunt.ach w 1416 r. miatu Brod- muje kilka strumieni; na. wiosnę wzbiera 1001 nicy nadanych, któI'e częściami w emfiteuty. nie rozlewa. Pobrzeże zarosI e krzakami i la- czuą, lub wieczp;lą dzierżawę oddane były. sem. DługoM B. kilkowiorstowa, 8zerokość Gm. i urd 8tanu cywilnego Michałowo. 8-10 a przy ujściu 14 st., głębokość średI)ia. 8obró,,'It.ft, okrąg wiejski w gm. Trokach, 1 stopa. L, W. pow. trocki, liczy w obrębie :swoim wsie: No- Robl'owrlik, 1.) wieś, pow. ustrzeszowski; wosiolki, BO,brówka. Płomiany, Lejmany czyli 50 dm., 448 mk., 3 ew., 445 kat.. 119 analf. Bre.manv , Zar;1,llCOWi: , zaścianki: Zazdro{;ć , Za- 2 ) Ił I l III d mil po, " ost} . k J J . ., . , o . I., ". . zeszows -i, błocie, Dębniaki, Sybirka, Wś n. nad jezio- 14:39 morg ruzl., 2 miejsc: 1) U., 2) folw. "{{o- rem, 04 w. od Trok. lebki, 7 dm., 122 mk., 24 ew., 91 kat., 7 Robró",ka, w{;, pow. ja1'u,;htw,;ki w Gali- izrael., 47 analf'., 8tac. poczt. Grabów o 8 kil., cyi, o G kil. od st. p. Zapałów, w par. rz. kat. stac. kol. :i;el. Ostrzeszów o 15 kil. 3.) R. II, Liu!zki a gr. kat. }rakowisko. domill., pow. ostrzeszow8ki, 1360 morg rozl., Robrówka lub Kalenica, rzeczka, bierze pu- 2 miejl'!c.: 1) H., 2) folw. Belina, 7 dm., 169 czaJek pod w...ią Bobrowo w pow. łowickim, lOk., 6 ew., 163 kat., 66 analt; stac. poczt. Gra- płynie w kier. zach. pół. przez wsie: Kalenice,l,y- bów o 8 kil., :stac. kol. żel. Ostrzeszówo 15 szkowice, Stawy, Okręt, Itydwail i Mystkowice, kil. Jol. St. a przebicg'łszy 25 w. wpada do Bzury z pra- Boln-owuik, wś, zwana tei dawniej Bob1'O- wego brzegu naproBt Urzecz;)" pomiędzy Ło- wniki, pow. bytomski, i dobra, do klueza by tom- wiczem a Sobotą. "kieg'o zaliezane, w par. Stare Repty, z folw8.r- Robl'ówka, rz., lcwy doplyw Liczwi'Ll'ty. kami: Blachówka, KarIu!lzowiee, Lazarówka }ola źródlo na łąkach miQdzy wsiami Wichrów i eg'et. i Stcrnalice w pow. olesińBkhn, poczcm wply- wa do li.rólestwa, stanowiąc na przestrzeni 42 Rohl'OWllicki, strumień, bierze początek ze prętów, Ili gruntach starokrzepiekich, granicę :i;ródeł w: bliskości wsi Gnojno w pow. lipnow- między pow. częBtochowskilll a olesiilskim. "ldm. Zl'ódła te wypływają, ze w;r,górz piasz- ])alfj płynie przez Cieciułów,Lustrowskie, ezystych, wy...okich 30--35 stóp, łączą się Zajączki, Kuźniczki, Drozdki, koło Krzepiu. o kilkadziesiąt sążni poniżej w jeden stl'umi61i, Uchodzi niedaleko młyna zwanego lIIagrct. który płynie około osady CZl)!'a, dalej wchod7.i Długoć biegu w królestwie 1 mila. Około r. w parów obok bsów ehehnickich, do małego 1857 ureg"ulowano jej bieg koło młyna P;chały zbiornika przy młynic, będącym w osadzie dla zabezpieczpnia traktu wielUliBko-czsto- Rek; na8tępnie przepływa obok folwarku Rek, chowskiego. Srednia 8zerokuć koryhL stóp 6, przez trakt od Bobl'ownik do 'Vłocławka, dalej g"łębokość stóp 4; w czasie wezbrani;), zalewa przez łąki Bógpomoż;'L i nobrownickie, przerzy- okoliczne pola i łąki. Spadek mały. Młyuy na miitsto Bohl'owniki, wpływa do małego sta- l . wu, hędąceg'o }H'ZY młynie w temże micście, lCzne. L. W. . b , ł . t 8 d d k . Bobl'ówka, rz., dopływ arcwki z prawej a nakomee u lOg szy wOrs , wpa a orze '1 strony. Wisly poniżej J10brownik, mianowicie poniej Bobrówka, p"tuk, wyplywa z mokradcl ł'llin tamtejszego zamku. Koryto strumieuia w obr. gm. Nieznanowa w pow. Kamionka tego, początkowo kręte, wężykowa.te, prostuje Strumilowa, pod jej przp;iołkiem Pinkowelll; się po wejściu w łąki. Brzegi z początku pła- płynie na zachód, staje się w ohr. gminy Budek l'!kie, dalej w parowie wysokie 3-5, w łąkach potokicm przeważnie leśnym, w dolnym zaś 4-6, a pod młynem przy uj€!ciu 8-12 st6p. biegu przebiega hłonia i pi1stwisk; sieleckie; :Miejscami spada z wysokości do 4 stóp, formu- 110d przysiołkiem lll'atasziLlDi zwraca się na jąc małe kaskady; wszedłszy zaś w łąki płynio półn. zachód i pod Sielclll Bicnkowym uchodzi zwolna dla, małego spadku i zanieczyszczone- do Bugu z praw. brzegu. lIluguć biegu 11 go koryta. Szerokośe przy ujściu do 9 stóp. k ' } llrzeg'i stnunh:mia poniżej osady Rek są błotni- l . BI'. G. ., d d . t . Dobl'ówka, strlltlliell pud w:si, szląsk Bo- ste na przestrzcm mOJ'gow wu ZICS II l wYSY- brek; ponizej niceo pod 111. Cic!;zynem wpada ehają tylko w czasie suchych lat. L. TV. do Olzy. n.br'owlłik IIta/'y, i nOl!I, nem. Alt-Bevers- UObl'ówko, le8uictwo, pow. wąg'l'owiecki, d(j'J l NCll-Bevel'sdorJ, dWlO WSIC w pow. slup- ub. Frymal, sklm na rOm?rZll (Kętrz.). . . . Robrowllica, 1'z., duplyw krwy z prawej BOI'OWlUk, ws, W hr. hptowskICm ('Vęg.), strony, ma źI'ódło w pow. rypillskim, w Pia_ 231 nncszk. 8ZCZYBtych wyniosłościach l)od zczutowem, Bołn'o,",-uiki. byli to osadnicy ZOli tający pod ujBcie :/:3.8 . ' pod Klobukowem, wprost StlldziellCa' l eZIJOS!'edn . i władz,!: ksią,il}t, (mazowiokich głó'll"ni) Koryto wężykowate. dno pia8:Gczyste, kamie- I ObowlzaDl do hdowitDla I chytama bobr.ów, kto- . . ., >.' . .' .. .' ." . . . ry01l skory tanowlly ardzo eenlOn'y pl"zedmll!t lian- lllstC, blzeg, s}ome, ilU bhzJ uJsCla elU WY- I dh!. Na dworach kSIążęcych byl spe('Ylln urzę.- sze, przy UJSClU 10 do 20 stoli wY8okw. frzY.J- dmcy do nadzoru bobl'oWIIl, zwam bobrowlllczyUU.[[Category::Polski]]