Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/262

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


nie krętem łożyskiem w kier. południowo- za- chodnim; przepływa wieś B. i wpada z lew. brze po przeszło pół milowym biegu do Sanu. Przybiera liczne, krótkie potoki, spływaj a,ce z są,- dnich wzgórz. Br. G. Bobro, mko W hr. ol'awskiem, kościół kato- licki parafialny; wielu farbiarzy t.rudnią,cych się znacznym handlem płótna i majcych oso- bny cech, jarma.rki, młyn wodny, kopalnia wę- gla kamiennego; 1599 mieszko lI. M. Bobroez, ob. Bobrowec. Bobroidy, przysiołek wsi Kamionki woło- skiej. Bobroliszki, wś, pow. maryampolski, gm. A.ntonowo, par. Pilwiszki, ma 23 dm., 238 mk., leży o 17 w. od Maryampola. Bobroliszki, zaścianek w })ow. t.rockim. Bobrów, niem. Bobef'a!l, wś, pow. ligllicki, par. kato1. l,ignica, niegdyś własność denedy- ktynek lignickich. Bobrów, m. pow. g'ub. woroneskiej, 097 W. na płd.-wsch. od 'Woroneża, na prawym brzegu rz. Bitiuh, ma 5438 mk., st. poczt., bank. Powiat bobrowski ma 8960 w. kw. rozl., grunta żyzne. Największa wś czyli sło- boda Buturlinowka ma przeszło 30000 mk. Bobrów, ob. Bobrowo. Bobrowa lub Bobrowo, wś. nad rz. Bubrów- ką, w lesistej okolicy, pow. łowicki, gm. Ły- 8zkowice, par. Lipce, ma 21 dm. i 100 mk. Straz leśna t. n. w ks. łowickiem 4038 morgo obszaru zajmuje. Bobrowa, wś, pow. pilzeński, o 1 kil. od Dębicy, ma 2422 morgo rozl., 1949 roli ornej; 176 dm., 943 mk.; parafia łacińska w Przecła- wiu. B. lezy w równinie, w glebie piaszczy- Btej. Obszar dworski należy do państwa dę- bickiego hr. Raczyńskich. ]1. M. Bobrowa-wola, wś, pow. łukowski, gm. i pal'. Wojcieszków, ma 11 dm., 135 mk. i 249 morgo obszaru. Bobrowce, wś, pow. błoński, gm. 1>ickary, par. Osuchów. W 1827 r. było tu 26 dm. i 203 mk, obecnie 213 mk. Bobrowe, wś i iolw., }JOw. krasnostawi!ki, gm. i par. Gor:.ków, w lesistej i górzystej oko- licy, o 31/ w na półn. od Gorzkowa. W 1827 r. było tu 31 dm., 175 mk. Bobrowec welki (słow.) 1.) Wielki Bob/'o- wiec, po węg. Nagy-Bobrocz, mko w hr. liptow- skiem na Węgrzech; kościół kato!. parafialny; mieszkańcy prawie sami słowacy, mówią dzi- wnym dyalektem i trudnią sil} rolnictwem, tkactwem, pędzęniem wódki; kilka jarmarków, obszerne lasy; 2049 mieszko 2.) B. 11'lali (słow.), Mały Boht'Owiec, po weg.Kis-Bobl'ocz, wś w hr. 1iptowskiem (Węg.), granicząca z mkiem Wielki Bobrowiec, 414 mieszko lI. M. Bobrowica, Bohl'owice, mko (juz w 1764 r.), pow. kozielecki, gub. czernihowsa, nad rz, t. n. R. 1857 miało 2940 mk., szkołę poozltko- wą, dwa jarmarki do roku. Dziś jest tu st. poczt. i st. dr. żel. kursko-kijowskiej, między Bobry kiem a Nosówką, o 73 W. od Kijowa. Bobrowice, 1.) niem Mm'gareth, wś, pow. wrocławski, ma kosc. paraf. katolicki dek. ole- nickiego. Wielkie cegielnie. WS t.ę zwano t.ez w aktach »Bobirwinken" i »Gaicono" . Zaralll'.]d nazywa jc nobrowniki. 2.) B., uicm. Boberwitz, wś, pow. szprot.owski, nad rz. Bo- brem. Bobl'owickie, jezioro w półuocllo-zachoduiej stronie pow. 1)i11skieg'0, na samej granicy gub. grodzieńskiej, pow. slonimskiego, w odludnej głuchcj miejscowości, o 7 W. na zachód od jez. Wygonowskiego; dł.4'12 w.,3 T ił' szer., pow. 8w. kw.; brzegi niskie, blotniste, lesiste, z wyjątkiem miejsc gdzic wsie (Bobrowicze, Wiado i Tupi- czyce). Według Strielbickiego ma 7 W. kw. rozl. Inaczej zowią, je też jeziorem Radohow- skiem. Por. Szczam. Bobl'owicze, 1.) wś, w północno-zachodniej stronie pow. pińskiego, na samym onego krań- <fu, tuż nad jeziorem Bobrowicki{,lm, w gm. Swięto- 'V ola, w l-m stanie policyjnym łohi- szyńskim, w I-m okręgu są,dowym pohoskim. 2.) B., wieś, w połud. stronie pow. bobrujskie- go, przy drodze wiodą,cej z Hłuska do Kopat- kicwicz, niedaleko od rz. l>tyczy. 'V 3-im stanie policyjnym hłuskim. 3.) B. Wielkie, wś, w zachodnio-północnej stronie pow. rzeczy- ckiego, nad rzeką Pienaczem, przy gościńcu z :Mozyrza do Eutuszkiewicz, w 3-m stanie policyjnym, V 4-m okręgu sądowym, w gminie dOlllanowickiej. 4.) B. Małe, w pobliżu po- przedzających. 5.) B., zaścianek w pow. tro- ckim. .Al. Jel. Bobrowiec, 1.) wś, pow. rawski, gm. i par. Rzeczyca, należy do dóbr Rzeczyca; 21 dm. 160 mk., ziemi włok 638 morgo S. W. 2.) B., folw., parafia Jazgarzew, odległy od Góry-Kal- waryi W. 20, od Wisły W. 7. Do r. 1876 sta- nowił całość z dobrami Gołków. Należy do Wróblewskich. A. T. Bobl'owiec, folw., pow. kwidzyński, par. J ania kościelna, 5 dm., 37 rnk., 17 kat., gm. Ko- pytkowo. Bobrowiec, szczyt tatrzański na granicy Nowotarżczyzny z Orawą" w ramicniu odry- wającem sil: od 'V ołowca, w g'łównym gl'zbie- cia na północ między doliną chochołowską a dol. Orawicy na Orawic. 'V schodnie ramię B. zwie się c7.ołem chocholowskiem, na połu- dniowym zaś jcgo boku rozlega się hala cho- chołowska. Wzn. 1638.7 (Loschan) m. BI'. G. Dobl'owisko, wieś, pow. suwalski, gm. Hut- ta, o 13 W. od Suwałk; liczy dm. 11, ludności 74, przestrzeni morgów 275 prętów 221. Bobrowisko, niem. Bibm'tltal, wieś, pow. brodnicki, 750 Ul. rozl., 5 dm., 59 mk" 4t kat.;