Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/261

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bryńclch zagór, Brzozdówcaeh, Ch]ewicach, Chodorowie, DobrowIanach , Dziewiętnikach, Dźwinogrodzie, Holeszowie, Horodyszczn, Hry- niowie, Kocurowie, I...aszkacb górnych, Lu- beszce, l.ankach, l,anach, Juczanach, Ostrowie, Ottyniowicach, PodhorodyszcZll, Podmitnaste- nu, Romanowie, Sarnikach, Sokołówce, Sta- rcmsiole, Stokach Strzałkach, W odnikach, Wy- branówce. Tartak w tym powiecie 1 w Do- browlanach. ]>ieców wapiennych jest 3: w I,u- beszce, l,opus.-.nie i Sarnikach, Garnear.-.y jcst 2. oba,dwaj zamieszkali w samej nóbrce. Kas pożyczkowych gminnych jest w tym powiecie 36 z następującemi funduszami zakładowemi: Budków 474 zh., nrzozdowce 2912, Borvni- czc 940, Bryńce cerkiewnc 120, Bakowcc 180, Czartorya 515, DrollOwyże 501, Duliby lIG, Dźwinogród 1150, Chlebowice wielkie 619, Hryniów 223, Horodyszcze cetnarskie 665, Hmnki-Kuty 1501, Horodysławice 456, /:';a- hvięg'i 122, Laszki dolne 1100, Lubeszka 82, I"Io'8zczyn 355, Oryszkowce 178, Podmanasterz 1419, Podhorodyszcze 2485, Podlwrce 349, Pod- ja1'ków 702, Pietniczany 781, Repeehów 50, ltomanów 56'8, S,trniki 1215, Siedliska 165, Suchrów 254, Strzałki 243, Str.-.elisk(t stare 275, Staresioło 2503, Trybuchowce 5), W oło- I!zczyzna 150, 'Vybranówka 2100, /:';abokruki 50 dr. a. w. Położenie tego powiatu jest ze względu na, handel bardzo krzystne; p1'.-.ecina go bowiem w eałej jego dlug'ości z pólnoey na południe linia kolei zelaznej lwowsko-czernio- wieckiej, która w tym powiecie ma 6 stacyj, mianowicie: Staresioło, Chlebowice,'W ybranów- ka, l!oryllicze, Chodorów i Bortniki. ltównież z północy na południe przecina go g'ościlliec murowany, wiodący .-.eLwowa 1Ht I':trzeliska do Rohatyna. Następuj,we miejscowości .-.<1- sługują na uwagę ze wzgldu histor.: wieś Dźwinogród, w XII wieku gTód obronny i 1'e- zydencya hiążąt halickich, )H'zctnvał kilka oblężeń. "'--ieś I...aszki górne: istniał tu niegdy obronny zamek "Ki8ielów" zwany, który w r. 1620 od Turków został za,Wy i zourwllY. 'Vieś lopus'-'lla, pamiętna klęską zada.ną Tata- rom z 1566 roku przez :Mikolaja Kamienie- ckiego. We wsi :Mikołajowie jest mogiła z wojen tat<uskich. W owelllsiole staro- żytny zamek tuż obok dworca kolejowego itOjąCY, przemieniony obecnie 1Ia browar. (,rzeliska, miasteczko ze starożytnym zamkiem, Jliegdy od nąjezdników często napadanym. Svirz miastec.-.ko z zamkiem starożytnym, któ- ry teraźniejs.-.y właściciel tej miejscowości Va.leryan Czajkowski wpełnie wyrestaurował i zamieszkuje. B. R. Bóbtka czyli Roberka, wś, pow. krośnielt- Hki, 1450 morgo rozl., wtem 510 m. lasu; 129 domów, 665 mie8zk.. paraf. w miejscu. Czas erekcyi parafii nie jest znany, leci StM'owo]- ski wymienia w r. 1655 Bóbrk" pomiędzy pa. rafiami arcydyakonatu sandeckiego. Kościół drewniany, wybudowany w 1'. 1768, .poświę- cony w r. 1857, pod wezwanicm św. Katarzy- ny; szkoła ludowa jednoklasowa. Na obszarze dworskim w pagórkach pośród lasu sosnowego znajduje sil} jedna z najpierwszych w Galicyi kopalni nafty, własność Karola Kłobassy. Na- ftowc źródła s;ezyły się tutaj oddawna a wło- ścianie używali nafty do smarowania butów; nie zwracano jednak .na to wcale uwagi. Do- piCl'O w r. 1854 Tytus Trzecieski z Ignacym Łukasiewiczem, twórcą. przemysłu naftowego w Galicyi, rozpoczęli poszukiwania za obIitsze- mi źródłami n,tfty, poszukiwania, które po kil- kuletnich usiłowaniach doprl'lwadziły: do od- krycia lUtdzwyczaj obfitych studni nafty. Od r. 18tH rozpoczęła się w li. eksploatacya nafty na t;zerszą skalę przez 8półkę: Trzecieski, Klo- bassa i lukasiewicz. Dziś jest w ruchu 30 kilka studni,przyczem jest zatrudnionych 5 pa- rowych maszyn, każda siły 8 koni i 120 do 150 robotników. D.-.ienna produkcya nafty dochodzi w }Jrzecięciu do 1000 garncy, czyli przeszło milion kilog'ramów (szyb "Amerykan- ka" głęb, 647 stóp, wydaje 100 garncy ropy na dobę; s.-.yb "Honoraty" 721 sto gł., 200 g, na dobę; szyb "Kościuszki" 865 st. gł., nic jeszcze w 1'. 1877 nie wydawał). KOI)alnia nafty w H., prowauzona w sposób umiejętny, a do stosunk6w krajowych zastosowany przez Ignaeeg'o Łukasiewicza, nie tylko, że wzboga- ciła przedsiębierców, leoz stała się źródłem do- brobytu dla całej okolicy; kopalnia połączona jest z d ystylarnią nafty w ChOl'kowie, a na- stępnie z rządowym g'ościńcem w Polanie drogI!, bitą dług'ośei 7 kilometrów, utrzyrnyvaną ko- sztem przedsiębierstwa. Robotników do wy- dobywani,t nafty i furmanów do transportowa- nia destylowanej nafty dostarczają, okoliczne wioski, które ztąd cią.gną znaczne korzyści. Istnieje tez przy kopalni kasa bratnia dla ro- botników, 1'0zpOI'ządzająca kapitałem 10000 złr., .-. której udzielane bywaj", zapomogi dla chorych i emery tury dla wysłużonych przez lat 30 robotników. hl. M. Bóbl'ka, wś, pow. LilSko, nad Sanem, o 15 ki1. od Liska, par. rz. kat. U herce, st. p. Ustrzyki. 1b par. gr. kat. w miejscu. Od r. 1877 dzieli się na dwie c.-.ęści: 1) Dolna czyli t;tam R jest własnością Konstantego Soko- łowskieg'o; 2) GórlHt czyli Nowa, inaczej Da- mi1zówka, willa i folw., przy ujściu potoku Łobzowicy do Sanu, u stóp góry Jawor, wła- sność zuanego autora dra.ma.tyczuego Józefa. Blizińskiego, który 1876 nabył j", i pierwszy założył ten folwark oraz dworek. Bóbt'ka, ob. Bobrek. Bobrka, potok w obr. gm. t. n., lJow. Liskoj wypływa z pod góry Stefk:owej (381 m.), pły-