Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/239

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wierzchni 231 m. (174 gruntu ornego), ma. 7 dm. i 69 m. Młyn wodny nad Skrwą posiada 2 dm., 11 mk., osada karczemna. ma 14 mk.; znajduje się przy trakcie z Płocka do Lipna idącym. Tu Bolesta Jastrzębiec kasztelan wizki, gdy przegrał proces z biskupem płockim Wernerem o wieś Karsk, najechał go z orsza- kiem licznym i zamordował 4 stycznia 1170 r. 18..) 8., folw. nad rz. Sonią, pow. płoński, gm., Modzele, par. Nowe-miasto, 2 dm., 78 mk., po- wierzchni 414 m.; cegielnia. 19.) B. Szkolne, wś w!ośc. i folw. prywatny, pow. płocki, gm. Drobin, par. Rogotwórsk; wieś włośc. zajmuje powierzchni 175 morg., liczy 16 dm. i 68 mk., tolw. pryw. 2 dm. i 20 mk.; 225 morg rozl. (195 m. ornej ziemi). Br. Cit. . .. . .' Isk.uplce, 1.). (z przys. Da.rsyc? I Tr- blu), .na DunaJcem, pow. wIehckI, o 6 kIl: od "Iellczkt., Ia 1378 m." v:. tem 853 m. roll orneJ: 61 dm:, 3?5 .; kGSCloł ,Paraf. .bardzo starozy., bo Istlał. JI1Z przed rokIe 1223, pod wezw. s. Iarcm, szkoła ludowa, Jed?oklaso- wa, po.łozeme pagorkowate,. gl.eb zytma dosyc urodzaJna. Pa.rafia dek. WIehckIego;. d 1223 do .1 kanolCY regu.l. rakow. mIeh tu be- neficIUm; kapha. w Pr.beczanae; 24 dusz katol. w pa.rafii. Wła8lClel h:. Konopka. 2. B. (z przys. Dom.asłowlCe), s, pow. brzeskI W Gahcy, ? 11 kIl. EJ .akhczYI'!-a! z par. r. kat. w mIeJS?u.. WłasClClel dOminIUm hrabIa K. noro?skI. 3.) 8..' zwau. e !,przy l- dłow16, ws, pow. brzeskI ;r GahcI,. ? 7 kIl. od Radłowa, w par. ltitdł?w. WłasClClel l.- ryn Helcl. 4.) ., s, pow. dlłbrowskI, tu pod SIedlzowlCamI, par. rz. kat. Grębo- sow. W.łasnosc h:. Potockich. 5.) D., przy- slOłek WSI GołkowlCe. Biskupice, 1.) B. Zaboryczne, gmina, pow. ostrzeszowski, nad Baryczq; 2 miejsc.: 1) B.. wieś; 2) B., niem. Bisclwfsheide, leśnictwo nad- leśnictwa Wielowsi W pow. odolanowskim; 153 dm.; 992 mk.; 8 ew., 984 kat.; 414 anaH. 2). B., wieś, pow. kościański; 22 dm.; 184 mk.; wszyscy kat.; 44 analf. 3.) D., wś, powiat /snieźnieński; 16 dm.; 125 mk.; 9 ew.; 116 kat.; 73 analf. 4.) D., karczma, pow. gnieźnieński, ob. Mielno. 5.) B. Szalone, niem. Tatle Bisch- witz, wś, pow.odolanowski; 67 dm.; 528 mk.; 8 ew.; 520 kat.; 186 analf. }Ia kościół paraf. dek. ołobockiego, st. poczt. Skalmierzycc o 4 kil.; st. kol. żel. Ostrowo o 10 kil. 6.) B., wś, pow. inowrocławski; 7 dm.; 78 mk.; wszy- scy kat.; 34 analf. 7.) D. królewskie, wieś kolon., pow. średzki; 10 dm.; 12l mk.; wszy- scy kat.. 41 analf. 8.) B. duchowne, wieś, pow. średzki; 17 dm.; 204 mk.; 118 ew., 86 kat.; 59 analf.; st. p. Pobiedziska o 8 kiL; st. kol. żel. Kobylnica o 6 kil. Wykopano w oko- licy urnę ze znakiem krzyża, własność Tow. Przyj. Nauk PozI1ańskiego. 9.) B., ob. Bo- zaczn. JL St. Bi(ojkupice, 1.) niem. Biskupitz, wś i folw., pow. toruński, st. p. Chełmża; do 1772' fó1w. był własnością kapituły w Ohełmzy; ma ko- ściół katol. par. z r. 1794. Folw. rozl. 2440 morgo (2400 ornej), ma 10 dm., 170 mk., 128 kat. Wś 1188 morgo rozl., 29 dm., 301 mk., 274 kat.; posiadłości 29 a z tych 10 mniejszych od 10 morgo 2.) B., ob. Bisku:piec, pow.suski. (Co do Arnsdorf (ob.), to myli się Za.rański, bo W pow. chełmińskim niema wsi ani Arnsdorf, ani Biskupice). Biskupice, 1.) niem. Biseltdorf, wś, powiat kluczborski, niedaleko Byczyny i w par. katol. Byczyna, ma więcej mieszkańców ewangeli- ków niż katolików, szkołę i kośc. filialnyewan- gelicki. 2.) 8., niem. Biskupitz, wś, pow. by- tomski, par. katolicka dek. bytomskiego, lu- dn0ść prawie wyłącznie polska a bardzo liczna, do 1000 dusz dochodzi. 3.) B., niem. Bisclt- darf, wś, pow. i par. w Sycowie, ludność pra- wie wyłącznie ewange1i'Cka. 4.) B., niem. Bischdorf, WŚ, pow. olesiński, z par. katolicką odwieczną i ewangelicką od 1'.1787. 5.) B., niem. Bischwitz jenseits der Gder, wś, pow. olaw- ski, niedaleko Olawy, ludność przeważnie ewangelicka, obie parafie w Miękinowie. W po- bliżu kolonia. B. 6.) B., niem. Bischwitz bez Wansen, wś, pow. olawski, niedaleko Więzowa (Wansen), ludność przeważnie katolicka, par. więzowskiej. 7.) B. Bardzo wiele wsi na SzląsIm pruskim, zwanych dziś Bischkowitz, Bischwitz, Bischofswalde i t. p., nosiła prawdo- podobnie niegdyś nazwę Biskupie; W dokumen- tach przynajmniej odnoszqcych się do tych wsi spotykamy w XIII-XV w. waryanty: Biskopitz, Bischkopicz, Byskupicz, Piscopicz i i. Jedna z tych wsi w pow. nowotarskim, ziś Bischdorf, zwaną była ,też Swanth, Swantz, z czego Zarań ski tworzy: "Swięt." F. S. Biskupicze, wś, pow. łucki, ma około 800 mk. Własność hr. Krasickiego. Ulsłmpiczki, niem, Bischdorf, wś i folw., pow. suski, st. p. Kisielice, par. kat. Szenwałd, par. ewang. Trąbki; wś ma 748 morgo rozl., 30 dm., 214 mk., 10 kat. Folw. B. ma 10 dm., 137 mk., 3 kat. Ewangelicy w B. są po wię- kszej części Polacy. J. B. Biskupie, wś, pow. koniński, gm. Sławosze- wek, par. Slesin. W 1827 r. było tu 15 dm. i 179 mk., obecnie 189 mk. i obszaru 1095 morgo BisklIpiec, 1.) niem. Bisclwfswel'der, małe mko na prawym brzegu rzeki Ossy, w pow. suskim. Należało dawniej do dyecezyi pome- zańskiej i było własnością biskupów pomezań- skich, od których odebrało swą nazwę i począ- tek. Jako pierwszego założyciela wymieniają akta biikupa Rudolfa roku 1325. Wraz z całą