Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/227

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


w pów. grybowskim, wypływa pod Sli1l1ym grzbietem Beskidu lesistego, na granicy Gali- cyi z Węgrami. Płynie tą wsią, na północny zachód, poczem przechodzi w obręb gminy Izb; tutaj powyżej Izb łączy się z Winiazką" two- rząc Białą Dunajcową. BiHcz)'Il, wś, pow. mohylowski, gm. Joł- tuszków, 377 dusz męz., 729 dzies. ziemi wło- ściańskiej, 1005 dz. ziemi dworskiej. };ależy do Krasowskich. Dr. M. Bilikowce, w, pow. lityński, dusz męz. 157. Ziemi W[ośc. 426 dz. Nalezała do Orłow- skich, dziś Czemeryna. Dr M. niliłówka, BieliłolOka, ob. Elałoł6lOka. Uiliłówka, Bilin6lOka, Bilet6lOka (?), wieś, pow. skałacki, nad potokiem zwanym Gniła, o milę na południe od mka Grzymałowa. Lu- dność rz. kat. 29, gr. kat. 124, izraelitów 8: razem 161. Nalezy do rz. kat. par. w Tou- stem, do gr. kat. parafii w Bucykach, której jest filią, 674 wiernych liczącą; ma kasę po- życzkową z kapitałem 497 złr. Bilimbajewski Zawod, st. p., pow. ekate- rynburski, gub, permska, st. p. między Kungu- rem a Ekaterynburgiem. Uililla, rz., dopływ Ryzny. BiHll, wś rządowa, pow. kowelski, gm. Du- bowa, nad jeziorem. Rozległości ogólnej 3342 dzies., 125 dm., 780 mk. Należała do staro- stwa kowelskiego na prawach sołtysów i haj- duków. Gleba: krzemionka z marglem na pokładzie piasku i kredy. arzecze rusiń- skie. A. Br. BiHlla, 1.) B. wielka, wś, pow. samborski, o 23 kil. od Sambora, w par. rz. kat. Dublany, z par. gr. kat. 13ilina wielka. 2.) B. mała lub Bilinka, wś, nad zamuloną, odnogą Dniestru, do l;:tórcj tu mały strumie{l wpada, pow. sam- borski, o 7 kil. od Kranzberga, w par. rz. kat. B. wielka. Obie mają, po 1 szkole l-klasowej. Bilillówka, ob. Bilił6VJka. lłiHtz, ob. Bielice i Biels7co. Bilke, mko w hr. beregskiem (Węgr.), ma dwa kościoły gr. katol., bóżnicę zydowską, sta- cyą pocztową, kopalnie i kużnicę żelaza, młyn wodny i tartak, łomy kamienia wapiennego, jarmark, 3633 mk. Bilkowo, niem. Boellcau, wś, pów. gdań- ski, par. Prągnowo. BilIeubof, włość w gub. kurlandzkiej, par. mitawska. BilIlO, wś, folw. i rumunki, pow. włocław- ski, gm. i par. Kłóbka, ma 70 mórg obszaru. Bilow, ob. Bilowiec. lJilów, wś, pow. opatowski, gm. i par. Słu- pia N owa. IJilowce, powiat borszczowski, ob. Bie- lOUlce. Bilowieko, ob. Bl'elowic7co. Bilowiec, Wa:Jstarlt, ob. Bielmviec. Bilowsbeide, właściwie BulolOsheide (ob.). Bilskie, Bilsko, niem. Bielsken, wś, pow. le- cki, niedaleko st. p. Wyd miny. Bilsko, ob. Bielsko. BUsko, wś, pow. janowski, gm. Brzozówka, par. Modliborzyce. JJilsko (z przys. Białą, Ostrą,-górą i Roz- mirowem), wś, pow. sądecki, roz1. 1497 morg, 75 dm., 581 mk., par. w Jakubkowicach, poło- żenie górzyste, gleba dosyć urodzajna. M. M. Bilwinowo, wś, pow. suwalski, gm. Jele- niewo, odl. 10 w. od Suwałk, liczy: 28 dm., 210 mk.; przy wsi osada t. n. ma 4 dm. i 29 mieszko J(. II. BihvillY, okolica w pow. sokólskim, gub. grodz., o 19 W. od Sokółki. Bil..., ob. Bial..., Bial..., Bieł... Biła.jacerkow, ob. Białacer7cielO. Biłejsze, wieś do dóbr Dusiaty naleząca, dziś rzą,dowa, pow. nowoaleksandrowski, gub. kowieńska. Biłgoraj, urzęd. Biełgoraj, m. pow. nad rz. Ładą, z praw. brzegu, odl. od Warszawy 241 wiorst, od Lublina 89 w. Leży pod 50°,53 szer, geogr. i 39°,31.2 dług., wzniesione nad poz. mo- rza na 645 stóp. Posiada kośiół par. katoli- cki i drugi dh ludności rusiilskiej, są,d pokoju okr. II nalezący do zjazdu sędziów w Zamo- ściu, dwie szkoły początkowe, biuro powiatowe, stacyą, telegraf., st. poczt., szpital dla chrze- ścian i żydowski, dom schronienia dla starców. Od XVII wieku ludność B. trudni się wyro- bem sit i przetaków z włosia, łyka, jedwabiu lub drutu. W 1873 roku wyrobiono sztuk 1,450,000, wartości około 150,000 1'1'1. Dawniej męzka część ludności wyruszała zwykle w ró- żne strony kraju z towarem dla sprzedazy; obecnie zaś kupcy (żydzi) dostarczają im wło- sów i zamawiają, towar, którego sprzedażą, sami się zajmują. Konkurencya sit drucianych za- szkodziła temu przemysłowi. B. załozony zo- stał przez Adama Gorajskiego. Stefan Batory nadał mu prawo magdeburskie i ustanowił jar- mark i targi przywilejem z 1578 r. Gorajscy jako dysydenci załozyli tu kościół dla spół- wierców. Jeszcze w 1634 Zbigniew Gorajski, odnawiając przywilej erekcyjny, zastrzegł, by każdy właściciel domu dostarczał pastorowi furę drew rocznie. Katolicy mieli w 1604 r. małą kapliczkę. Późniejszy dziedzic :Marcin Szczuka założył stojący dotąd kościół paraf. katolicki, przed którym stoi słup z datą, 1699 r. Później B. nalezał do Potockich. W 1781 r. było tu 368 dm. W 1859 r. 500 dm. i 5434 mk., w tej liczbie 2070 żyd. Obecnie 404 dm. (w tej liczbie 36 mur.) i 6570 mk. Ludnoć tutejsza mówi czystą i piękną polszczyzn1ll, od- znacza się niezwykłą pięknością budowy ciała i rysów, co kobietom tutejszym dość smutm zrobiło sławę. Par. B. dek. t. n. ma 1882 więl'-