Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/213

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bieliniec, wś, pow. Nisko, o 1 kil. od Ula- nowa, w par. rz.-kat. Bieliny. Bielińska Wólka, WH, pow. Nisko, o 3 kil. ou Ulanowa, w parafii rzym. katolickiej Bieliny. Bielino, w wl08c. i kol. nad rz. Wisłą, pow. płocki, gm. Bielino, par. Imielnica, odl. od Płocka 8 w. Wieś B. ma 227 m. obszaru, w tom gruntu ornego 219 morg., 12 dm. i 122 mk.; kol. B. ma 326 mor. (314 gruntu ornego), 21 dm. i 145 mk. Bielino gmina należy do I okrgll sądowego w Trzcpowie, powierzchni zajmuje ogółem mor. 10,047, w tej liczbie grun- tu omogo 7,096 m. W gminie znajdują się: 2 k08cioły katolickie, ewangelicki dom modlitwy, 8 młynów wodnych, 2 wiatraki, 1 olejarnia, 5 karczem i szynków. W skład gminy wcho- d;t,ą: :Bielino w. i k., Ciemniewko , Gulczewo, Kempa-Ośnica, Lizyno-Czernie, IJiszyno-kolo- nia, Mirosław, 1VIiszcwko-Strzałkowskie, Ośni- ca, Radzino, Słupno, Wirginia, .Wykowo; do- bra prywatnc: Gulczcwo, składające się z fol- warków: Białopole, Borowiczki, Piotrowo, Pod- dębie z osadą Tartak i awulsem Grabówka; do- bra prywatne: Miszcwko-Strzałkowskio; majo- raty: Slupno i Cckanowo, probost,wa: Miszcw- ko-Stl'załkowskie i Słup no. Iządowe: wieczy- stodzicr:i;awna osada młynarska Słupno, osada karczemna i osada straż.y leśnej w Słupnie, oSlLda stra:i;y leśne.l w 'IVykowic. Powyżej wymienione miejscowości nalczą do parafii lmielnica, 1VIil'zewko-Stnałkowskic i Słupno. 2.) B., ob. Bielno. B. C/w. Bieliny, 1.) wś, llad rz. Belnia,ką, pow. kielecki, gm. i par. 1. n., Jl<L połd. ou S-to Krzy- skiego pasma Łysogór, o 12 w. na póln.-zach. od ł,agowa. Znajduje się tu kOHciół par. mu- rowany z XVII w., urząd gminny i szkoła. W 1827 1'. było (u 21 dm. i 147 mk. Par. B. uek. opatowskicgo ma 4338 dusz. Gmina B. należy do s. gm. okr. Hr w Daleszycach, st. poczt. w Kielcach, odległa od Kielc 20 wiorst. W gminie są rnlyny wodne, szkoła początko- wa 1, ludno 4528. 2.) B. lub Bielina, wieś, pow. rawski, gm. Góra, par, :r,ęg'onice, na pra- wo od drogi bitej z Rawy do Nowego Miasta. Tl1 mieszkali jako dzierżawcy rodzice Paska. W 1827 r. było tu 26 dm. i 178 mk., obecnie 36 dm., 323 mk., 665 morgo ziemi WłOHC., młyn wodny z 60 morg ziemi. 3.) B., wś podu- chowna, pow. opoczyński, gm. Goździków, par. Bieliny. Znajduje się tu kościół par. drewnia- ny. W 1827 r. było tu 153 dm. i 989 mk. Obecnie obszar ziemi dwor. 1235 morg., włośc. 493 morgo Par. dek. opoczyńskiego liczy 743 wiernych. 4.) B., wś, pow. iłZecki, gm. Ła- ziska, par. Wielgie, smolarnia. 5.) B., jury- dyka warszawska, ob. Wa1'szawa. BieliIłY (z przys. Mokradło), wś, pow. Ni- sko, o 7 kil. od Ulanowa, ma 1302 n. a. mor- g6w roz1., 133 dm., 738 mk., szkołę filia.lną, i paraf. łac. w miejscu; istniała już w pierw- szej połowie 14 W.j kościół par. pod wezwa- niem św. Wojciecha wybudowała ordynatowa Zamojska, wojewodzina smoleńska, zmarła 1770 r. KOHciół został poświęcony dopiero w r. 1852. B. lezą nad Sanem, w piaszczystej równinie i wraz z BielilIcem i Bielińska, Wól- ką stanowią własność hrabiego Alfonsa Mni- szcha. M. M. Bieli Potok, Biały Potok, po wg. FeMr Patale, wś, a raczej ulica mka Rużemberga w hr. liptowskiem (Wegry), 976 mk. H. M. Bieli Potok, BiaJy potok, wś w hr. oraw- skiell1 (W ęg.), uprawa jęczmienia. i owsa; zna.- czne i intratne kamieniołomy, 1032 mieszk. lłielitz, ob. Bielice i Bielsko. Bielizna, ob. Grodnia. Bietki, niem. Boelk, wś, pow. brodnicki. Bietki, ob. Bełk. Bietkiewicze, zaścianek składający się z kilkunastu siedzib szlacheckich, arendowa- nych lub dziedzicznych, w powiecie ihumell- skim, nad rz. Ptyczą, w pobliżu targowego miasteczka Dudzic:z, w 3 okr. i!Jąd., w 1 polic. st,al1io, w parafii katolickiej annopolskiej. Po drugiej stronie rzeki leży tuż wieś i dobra Hre- Lie{1, stal'ozytna Hrebnia. Tędy przechodził odwieczny trakt od starożytnego :Miilska na Ukrainę i tu istniał przewóz czyli prom, a na- stępnie most warowny, na którym pobierano myto z mocy dokumentu króla Władysława IV, wydanego w roku 1633. Dziś ustronie, calkiem od wielkiego gościńca oddzielone rze- ką. Pokryte przedhistorycznemi kurhanami, któl'tJ Ladał znany archeolog Konstanty Tysz- kiewiez w roku 1877. Są to pomniki niezna- nych ludów, kiedYH chwilowo zamieszkujących tf) ziemiQ, w czasie wielkich wQdrówek hord l'óznych, tłocząoych się ze wschodu, lub możc autochtonów, starszych niż te dzieje które zapi- sała historyaj wif)c wszystko to jest pokryte ca- łunem tajemnicy, nad rozwikłaniom której mo- zoli się al'cheologja. W B. ur. się 1808 r. zacny history kAleksander Zdanowicz, którego ro- dzice dzierżawili grunt włoczny od dominium Dudzicz. Czytaj "Niwa" 1874 r., Nr. 57, str. 207. .Al. Jel. Biellelł (niem.), ob. Bia/ojany. · Bietlło lub Bielino, WH, pow. ciechanowski, gm. Nużewo, par. Ciechanów, między Ciechanowem a Gąsocinem, przy dr. żel. Nadwiśl., o 3 W. od Ciechanowa. Bietów, wś, pow. zasławski, folw. nałc- żący do zasławskiego klucza dóbr I'!ławuckich, odległa od Klewania o milę. W 1150 r. Wło- dzimierz Andrzejowicz, następnie udzielny kniaź peresopnicki, zbudował tu zamek i przezwał Biełhorodem; zniszczony następnie, B. otrzymał przywilej na miasto i magdeburgią roku 1516;