Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/212

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


płci 877. :Niegdyś starostwo z zamkiem bar- dzo dawnym. Zygmunt August darował B. Mikołajowi Radziwiłłowi Rudemu, który w r. 1553 kościół parafialny kalwinom oddał. Syno- dy kalwiilskie w XVII w. Cerkiew prawosł. Przeprawa przez Niemen, stacya obserwacyjna i port. Po Radziwiłłach dziedziczy B. obe- cnie ks. Piotr Wittgenstein. Baliński (Staroz. .Polska, t. III, str. 263) myli się, pisząc, że tu był kościół dominikanów, fund. Sapiehy: był i jest kościół (dziś podominikański) w J elnej, o 3 w. od Bielicy, przy gościilCu do Lidy. W B. jest tylko kaplica parafii Jelna. Gmina wiejska B. pow. lidzkiego ma 5489 ludn., t. j. 2624 męz., 2865 kob. Włościanie mka B. majl 2962 dz. gruni;u. Gmina B. liczy 674 dym.. i składa się z 6 okręgów wiejskich a 28 wsi. Okręgi te są: 1) Bielica, 2) Zaczepicze, 3) Krasna, 4) Poniemuńce, 5) Bucile, 6) Toboła. Okrąg wiejski B. liczy w swoim obrębie: Ulko B.; wsie: Bądary, Czaplewszczyzna, Zarzecza- ny, Liniany. 2.) B., wicś i dobra, pow. miil- ski, w gm. samochwałowiekiej, w I stanie po- licyjnym, w 3 okręgu sądowym, w parafii kato- lickiej annopolskiej, o 18 w. od Mińska. Wła- snoŚĆ Rryniewskich; folwark ma obszaru 750 mor., w glebie niezłej lecz łąk jest mało. 3.) D., m. dawniej powiatowe, dziś nadetatowe, IJrawie przedmieście miasta powiatowego Rom- b, ma kaplicę katolicką. Leży nad Sozą. Bielica, ob. Usza. Bielice, 1.) folw., pow. kutnoV!'!ki, gmina Krośniewice, staranne gospodarstwo, piękny ogród owocowv. Obszar dworski 360 morgo (Opuszez. u Zinberga). . 2.) B., wś; włoKc. nad rz. Nosik, pow. płocki, gmina Swięnice, par. Kobylniki, liczy 7 dm., Gl mk. i 179 m. ziemi. Bielice, 1.) niem. Bilitz, fol., pow. mogilnicki, ob. Gozdanin. 2.) D., niem. Alt-Beelitz, domin., pow. bydgoski; 5 dm.; 85 mk.; 8 ew., 77 kat., 46 analf. Pod wsi znajdują się wykopaliska, żale, z których wydobyto znaczną liczbę urn szeregiem ustawionych. 3.) D. Nowe, niem. Nell-Beelitz, wieś, pow. bydgoski; 40 domów; 574 mieszk.; 466 ewang., 108 katolików; 13G analf. Bielice, 1.) Stare, niem. Alt-Bielitz, inaczej Piaski, folw., pow. lubawski, niedaleko Bisku- pic. 2.) Nowe B., niem. Neu-Bielitz, dobra ryc. tamże, par. Skarlin, własność Jankow- skiego. Bielice, niem. Boehlitz, ob. BlJ:lwwice. BieliczRIIY, wieś, z gminnym zarządem, w półn. stronie pow. ihumeilskiego. nad rz. Bielicą, w 3-im stanie policyjnym (Berezy 11- skim), w 2-gim okręgu sądowym (BerezYlI- skim), ma szkółkę wiejską, cerkiew parafialną, 26 dm. Gmina bieliczańska składa fjię z 87 małych wiosek i liczy 2000 mieszko pIci męz- Bie. kiej. Pochyłość tej miejscowości na kilka mil kwadr. ku rz. U 8ZY jest północną, dla tego też kraniec powiatu ihumellskiego w porze wiosen- nej ma póżniejlózą wegctacyą a zimą śniegi bar- dzo obfite. Al. Jel. Bielicze, 1.) wś i dobra we wschodniej stro- nie pow. słuckiego, w kierunku drogi ze Słu- cka do Starobina w gm. czaplickie.l, w 1 sta- nie policyjnym (starobińskim), w 2 okręgu sądowym. Dobra B. są dziedzictwem Naru- szewiczów, mają obszaru przeszło 1400 morgo w dobrej glebie. 2.) B., wf", pow. kiJowski, o 10 wiorst od Kijowa na 7.anhód, nad rzeką Borszczahówką, wpadającą do lrpenia. :Mie- szkańców 691, z nich 11 izrael. Ziemi 1247 dzies., dosyć żyznej. MieszkailCY głównie tru- dnią się rolnictwem. Do roku 1810 B. nale- żały do kijowskiej Ławry, obecnie własność rządowa. Tu w 11611'. był rozbity książę Iziasław Dawidowicz i zginął (Kronika Xe- stora). Kl. Przed. Bit!liczek, niem. Silbe1'lwf, Belic.zek, kolonia. pow. chojnicki, l'oU Śliwicami. Bieliczlla, ob. Biliczna. Bielijówka, wś, pow. skwirski, nad rzeką ł,owczykiem, wpadającym do rz. Berezianki, o 16 w. od Skwiry i w takicj samej odległości od W ołodarki. Mieszk. 827, wyznania pra- wosławnego. Oerkiew paraf. zbudowana w r. 1770. Ziemi 8560 dziesiatyn pierwswr7.ędnego czarnoziemu. lecz zupełnie prawie bezlenej. ,,, przeszłym wieku n<,leżała do ks. 'Wisznio- wieckich, póżniej do Rybi{lskiego, kasztelana owruckiego, który je sprzedał w r. 1799 Be- rezowskiemu; obecnie nalezy do wielu właści- cieli. Zarząd policyjny w Borsz.;zahówce, gminny w ,,, orobijówce. Kl. Przed. Bieliki, WŚ, lJad 1'7.. Widawl,ą, pow. nowo- radomski, gm. Brnd7.ice, par. Lgota Wielka. odl. o 14 W. od Radomska, leży w dolinie śród wyniosłoKci przy rÓdłach rz. Widawki. Istnie- je tu olejarnia, garbarnia, młyn, wiatrak, gll- spodarstwo postępowe, ogród piękny. W i(1?' t,a jest zdawna w r<;ku rodziny Strzeleckich J astrzębców (Według' wiadomości dostarczo- nych przez Ant. Strzeleckiego). Bieliki, mko, pow. kobelacki, gub. pułtaw- ska, założone 1765, należało do k07.3.ckieg'o pułku pułtawskiego. :Ma 4861 mk. Bieliłowka, ob. Białołówka. Bielili, wś, pow. nowogródzki, gub. mi11- skiej, ma kaplicę katol. par. Wsielub. Bielin, ob. Bjelin. Bielina, 1.) wś i fol. nad rz. Bieliną, pow. brzeziliski, gm. Łaziska, par. Chorzęcin, na le- wo od drogi bitej z Ujazdu doW olborza.. W 1827 r. było tli 23 dm. i 157 mk., obecnie 200 mk., 20 dm.; ziemi dworskiej 665 m., włośc. 202 m. 2.) B., ob, Bieliny.