Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/211

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


36 dm., 228 mk., wtem 192 Serbów. A. J. P. Bielczyn', r. 1870 przezwane Bildsch6n, wś, nad Bielczyńskiem jeziorem, o małe pół mili od miasta Chełmży, w pow. toruńskim, spora wieś włościailska, obszaru ziemi zajmuje 1015 mórg. mieszkańców liczy 350, pomięd7.Y którymi 318 prot., a tylko 30 katol. Dawniej należaly do kapituły chełmińskiej, rezydującej przy ka- tedrze w Ohełmży, która je otrzymała w po- darunku od błogo Jutty. Sławna ta pustelnica, rodu książęcego 7. Sangershausen, przybyła w te strony ok. r. 1260 i mieszkała w ubogim domku rybackim nad jeziorem. Co dzień o wi- cia udawała się na nabożeństwo do Chełmży. Później najej pamiątkę wzniesiono kaplicę w B., ale ją potem zburzyli za drugiego swojego na- padu Szwedzi. Dziś jeszczu opowiadają sobie ludzie w całej okolicy, jako św. Jutta nie raz, ,-eby C7.asu przysporzyć i drogi ukrócić, przc- chodziła cudownie śród lata środkiem jeziora. Pochowana jest św. Jutta w pobliskiej Ohełm- zy r. 1264. B. mah szkołę lud. owang. J{ś. P. niele, błoto, pow. makowski. Tworzy je rzeka Orzyc, powyżej Krasnosielca, śród lasów koło os. Łazy i ponizej przy wsiach Bagienie, Raki a w ogóle na całej niemal długości. niele, 1.) wś, pow. kolski, gm. i par Lu- bstów., o 3 w. na połd. od Sompolna. 'N 1827 r. było tu 11 dm. i 104 mk. 2.) B.-Bl'ze.inica, wśwłośc., pOW. pł011ski, gm. i par.Soehoein, nad rzeką Działdówką, o 3 W. od zarządu gminy, 741 morgów roz1., w ti'Jm 555 morgo gruntu orneg'o, 18 dm., w tej liczbie 2 murowane, 229 mk.; we wsi znajduje się szkoła początkowa, dom modlitwy ewangelicki i wiat.ralc B. Cltu. Bieleckie, je7.ioro wc wsi Białka, ponizej Biskupie, z prawej strony Wieprza, ma rozI. 60 morg, głęb. około 50 sLo, według Ludwika Volskiego. Na mapie woj. top. król. (XX, 2) nie oznaczono wyraźnie; zdaje się, ze lezy na półn. wsi Białka i dotyka błota ostrowskiego. Bielecko, wieś, pow. nowogradwołyński, gmina kU6!tawiccka, włościan dusz 372, ziemi włośc. 94,8 dzies., ziemi dworskiej 921 dzies., własność Zurakowskich. L. R. BielejeVo, 1.) wś, pow. picszewski, 5 dm., 52 mk., wszyscy kat., 18 analf., stac. poczt. w miejscu, stac. kol. żel. Jarocin o 7 kil. 2.) B., folw., pow. pleszewski, ob. Mieuków. 3.) Ił., folw., pow. szamotuiski, ob. Dobrojewo. Iłielejkn, ob. Meża. Bieleli, wś i folw., llad rz. Wartą, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsk, 21 dm., 250 mk., ziemi włośe. 86, dwol'. 1014 mor., wtem ornej 800 (Opuszczony u Zinberga). Bieleliska, potok, ob. Biała. Bielew, miasto pow., gub. tulska, o mil 17 od Tuły, ]ezy na lewym górnym bl'Zegl rzeki Oki, przy samem ujściu do niej rzeki Bielewki. W r. 1147 należało do dzielnicy jednej gałęzi ksiąąt czernlhowskich. W r. 1438 han tatar- ski Ułu-Mahmet zajął Bielew. Wielki książę Wasil Wasilewicz Ciemny wysłał przeciw niemu wojsko, a chociaż han, prosząc aby go pozostawiono w Bielewie, oddawał sie zupełnie pod rozkazy księcia, Wasil nie zgodził się i drogo za to przypłacił. Po urządzeniu gu- bernii tulskiej w r. 1777, }ielew podniesiony do stopnia miasta powiatowego. Tu zakolI- czyła zycie dnia 4 (16) maja 1826 roku. :Naj. cesarzowa ElZbieta, wracając po zgonie mał- zonka swego, Cesarza Aleksandra I, z Tagan- rogu do Petersburga. Znajdują się w Bielewie 2 monastery, męzki i żeński, 18 cerkwi, mie- szkalicÓW 8000, kramów 110, fabryk 2,w któ- rych wyrabiają się wyborne no ze stołowe. Ma st. p. i bank. Kupcy tutejsi mają rozległe sto- sunki handlowe, nietylko w Rossyi, ale z Bu- charyą, Chiwą i Kiachtą, i prowadzą handel głównie zbożem, piellką (do 500,000 pudów), łojem (do 15,000 pudów), olejem konopnym (do 20,000 pudów) i skórami. Biełewski powiat zajmuje przestrzeni 1,505 wiorst kw. Liczy mieszkallCów 68,820 płci obojgq,. Położenie w ogólności górzyste. Z jeziora Zup el wycho- dzi strumień podziemny na 20 sązni i wpada w rzekę Ista. Wyborna glina używa się na wyroby garncarskie, tudzież do fabryk szkła; sprzedaje się jej rocznie do 50,000 pudów, od groszy 20 do 1 złoteg'o pols. za pud na miejscu. JJielew, wś, pow, mozyrski, przy trakcie wojennym z :Mozyrza do Pillska. nielewce, okrąg wiejski w gm. Przebrodzie, pow. dziślliellski, liczy w swym obrębie wsie: Rielewce, Korsakowo, Kubliszczyzna, :Milejki, Zwociewki, Jfatwie,jowce, Czepuki, Dziechcia- ny, Zaborze; zaśc.: Ozyzewszczyzna, Lizow- szczyzna, "Valentorowszczyzna,Borkowo, Wiki- rowszczyzna, Galiewszczyzna, Sławszczyzna. Bielewicze, wś, pow. maryampolski, gm. i par. Wejwey. Ma 18 dm., 192 mk., lezy o 34 w. od Maryampola. Bielcwicze, okrqg wiejski w gm. Smorgo- niach, pow. oszmiański, liczy w sw'oim obrębie wsie: Bielewiczo, Iżgi, :Maci ulany, Osipow- szczyzna; zaśc.: Krukowo. F. 0, Bielewo, 1.) wieś, pow. kościańiJki; 40 dm., 334 mk.; 134 ew., 199 kat.; 96 analf. 2.) B., domin., pow. kościański; 2490 morgo rozl.; 9 dm.; 217 mk.; 17 ew., 200 kat.; 75 analf. Ma agenturę pocztoWq; poczta listowa do Gostynia; st. kol. żel. Stare Bojanowo o 26 kil. Nieg'dyś własność Raszewskiego. M. St. BieleżYłłce, wś, pow. zasławski, i folw. na- leżący do klucza białogródeckiego dóhr sławu- ckich. Bielica, 1.) mko w l-ym okr. administ.r. pow. lidzkiego, na prawym brzegu Niemna, przy ujściu Mołczadki i Niemenka, od Willlt 116 wiorst, od Lidy 28 w. Mi€szkańców 01).