Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/210

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


III w Zdunach. W gminie znajduje się fabry- ka krochmalu, gorzelnia, 2 olejarnie, 2 kopal- nie torfu, 6 młynów wodnych, 5 cegielni, 4 szkoły, 7659 mk.; w tej liczbie 6885 katol., 569 zyd. i 205 protest. 2.) B., wś i kol., pow. koniński, gm. Gosławice, par. Kawnice. Od- dalone od Konina 8 w. RozI. 511 morg., 264 mk. Niegdyś własność ks. kamedułów z kla- sztoru w Bieniszewie. Zostały rozkolonizo- wane w 1860 r. W 1827 r. było tu 10 dm. i 120 mk. Ludnoić przeważnie niemiecka. Jest tu szkoła ewang., t. z. kantorat. 3.) B., wś włośc. pow. gostyilski, gm. Lucie!l, par. Gostynin, ornej ziemi 243 morg., 12 dm., 111 mk. 4.) B., wś włośc. nad rz. Mławką, pow. mławski, gm. Mława, par. Grzebsk. W 1827 r. liczyły 20 dm. i 138 mk., obecnie 25 dm., 232 mk. i 1057 morgo obszaru; wiatrak. wsi tej należy osada Szwab. Br., Ghu. 5.) B., t'olw., pow. turecki, gm. W ola-Swiniecka, par. Grodzisko, należy do dóbr Psarki. Włościanie odseparowani i służebności uregulowane. 6.) B.- Gołuskie, wś włośc. i folw pryw., pow. sier- pecki, gm. Stawiszyn, par. Radzanowo, poło- zone nad rz. Wkrą lub Działdówką,; wś liczy 202 mk., 28 dm., powierzchni 1i36 morg.; folw. prywatny liczy 20 mk., 5 dm., roz!. 550 morg. 7.) B.-Złotowskie, wś włośc., nad rz. Mławką, po mławski, gm. Mostowo, par. Szreńsk, po- siada osad włośc. 27, 195 mk., rozl. 593 morg. (292 gruntu ornego). B. Ghu. 8.) Ił., ob. Bielawa. Bielawy,1.) niem. Bleichfelde, wś, pow. bydgo- ski, 19 dm., 236 mk., 69 ew., 167 kat., 92 analf. 2.) B., gmina, pow. wyrzyski, 3 miejsc.: 1) wieś, 2) kolonia, 3) domin., nalezy do dóbr Gle- Ima, 37 dm., 339 mk., 283 ew., 56 kat., 91 analf.; stac. poczt. Wyrzyska o 4 kil., stac. kol. zel. Osiek o 7 kil. 3.) B., pow. bukowski, wieś, 4408 morgo rozl., 2 miejsc.: 1) B., 2) Se- paratowo, własność seminaryum duchownego dyecezyi pozna11skiej, 11 dm., 232 mk., 16 ew. 222 kat., 81 analf.; stac. poczt. w Granowie o 5 kil., stac. kol. żel. Opalenica o 12 kil. 4.) B., domin., pow. szubillski, 2127 morg. rozl., 6 dm., 132 mk., 18 uw., 114 kat., 47 analf.; stzc. p. Pakość o 5 kil., st. kol. żel. Broniewi- ce o 11 kil. 5.) B., wieś, pow. gnieźnieński, 27 dm., 217 mk., 12 ew., 205 kat., 96 analf. 6.) B., domin., pow. wągrowiecki, 1435 morg. rozl., 9 dm., 100 mk., wszyscy ka.t., 41 analf. Własność Szymańskiego. 7.) B. pod Pniewa- mi, wieś, pow. szamotuJski, 6 dm., 64 mk., 30 ew., 34 kat., 27 analf. 8.) B. pod Wronkami, wieś, pow.szamotulski, 21 dm., 243 mk., 231 ew., 12 kat., 58 analf. 9.) Bo, folw., pow. wrzesiński, ob. Wszemból'z. 10.) Ił., pojedyńcza osada, pow. pleszewski, ob. Golina. 11.) B., osada, pow. kościański, ob. Wilkowo (Wilke). 12.) Bo, folw., pow. wschowski, ob. Świerczyna. 13.) Bo, folw., pow. krobski, ob. Ghociesuwice. 14.) Bo, folw., pow. krotoszyński, ob. Szelejewo. 15.) Bo, kolonia, pow. szubiński, ob. Trzcinica (Rohrbruch). 16.) B., huby, pow. wągrowie- cki, 6 dm., 55 mk., 19 ew., 36 kat., 15 analf. 17.) B. Nowe, folw., pow. wyrzyski, 2 dm.. 68 mk., 6 ew., 62 kat., 22 analf. 18.) B. Nowe, folw., pow.szamotnlski, ob. Pijarskie, domin. Bielaw)', 1.) niem. Bielawa, dobra, pow. ło- ruński, niedaleko Torunia, par. Kaszczorek. 2.) B., Bielawi, wś, pow. chojnicki, niedaleko Czerska, par. Czersk. 3.) Ił., niem. Bielau od r. 1876, folw., pow. chełmiński, niedaleko Li...- sewa, par. Lisewo. 4.) B., ob. Bielau:a. Bielce, urz. Bielcy, miasto powiatowe pow. jasskiego, gub. besarabskiej, leży o mil 16 od Do Kiszyniewa, nad rzeką Reut, wpadającą do Dniestru. Traktatem pokoju między Rossyą i Turcyą" zawartym r. 1811, wra7. z Besarabi:ł przyłą,czone to miasto do Rosyi, otrzymało p6- źniej stopień miasta powiatowego. Liczy 6530 mieszko Parafia katolicka B. dekanatu besa- rabskiego liczy dusz 860. Kościół Wniebo- wzięcia N. M. P., zbudowany 1824 r. kosztem parafian. Na cmentarzu kaplica. B. są je- dnym 1 naj znaczniejszych nie tylko w Rosyi, ale w całej Europie targów na bydło rogate. Tu w ciągu roku odbywa się jedenaście jarmar- ków, na które zjeżdżają się kupcy, tak z połu- dniowo-zachodnich gubernij Rosyi, jako też z Multan, Yf ołoszczyzny, Austryi i Polski, tu- dzież krajowcy, w liczbie 8 do 10,000. :Sa tych jarmarkach sprzedaje się bydła rogatego nie mnicj jak 150,000 sztuk, a niekiedy i wię- cej. Bydło przypęrlllane tu bywa po większej części z gubernij: . chersońskiej, taurydzkiej, podolskiej, wołyńskiej i kijowskiej; a wypro- wadza się najwięcej do Polski, Austryi,nawet do Prus, częścią zaś do Multan i Wołoszczyzny. Jasski powiat, którego Bielce są stolicą" zajmuje przestrzeni 5,000 wiorst kw.; liczy mieszkań- ców do 52,000 płci obojga. W tym powiecie zaczyna się osobny systemat gór, należący wła- ściwie do Besarabii i oddzielny od Karpackie- go. Po,,'iat skrapiają, rzeki: Prut, Reut, Ugor i inne. Grunt urodzajny, wydaje w obfitości pszenicę i kukurydzę. Iłielcin lubBielciny, zwane tez Bielczyny (ob.). Jłielcza, wś, pow. brzeski w Galicyi, o 4kil. od Biadolin, rozl. 3555 morg., 390 dom., 1951 mieszk., parafia łacińska w Bożęcinie, szkoła ludowa l-klasowa. B. lezy w glebie pszennej; obszar dworski należy do dóbr Radłów hr. Holzcl. M. M. Bielczaki, Bielczalci, wś, pow. łucki, nad Słuczq, ma pokłady grafitu według Eichwalda. Bielczecy (łuz.), po niem. dawniej Bel8eh,t'it:. dziś Ebendoerfel, wś serbska ń'a ł..użycach S;l- skich, W pow. budyszyńskim, miała. 1875 r.