Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/209

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Zasalany), wś, pow. bialski w Galicyi, o 7 kil. od Kęt, ma 1532 morgo rozl., 137 domów, 875 mieszko Parafia w miejscu istnieje z przed r. 1550. Kościół paraf., dawniej drewniany, ,, r. 1828 z twardego materyału wybudowany i w r. 1833 przez biskupa Tarnowskiego po- Hwięcony; szkoła ludowa filialna. B. leżą koło gościńca z Oświęcima do Kęt, w glebie psz- nej. M. M. Bielany, 1.) okrąg wiejski, gm. Mikołajów, pow. dziśnieński, gub. wileńska, liczy w swym obrębie wsie: Baranczyki, Brzuszki, Deniso- wo, Masłowszczyzna, Mironczyki, Mierilaki, Lipno. F. O. 2.) B., dwie wsie, pow. sokól- ski o 12 w. i o 28 w. od Sokółki. Ostatnia ma 46 chat. 3.) B. Kotiu.iańsk:ie, wś, pow. mohylowski gub. podol., 220 dusz męz., 312 dzies. ziemi włośc. Dworskiej wraz 7. wsiami Olczydajowem wyzszym i Popielu- chami, jest 4071 uz. używalnej i 94 nieużyto 4.) B. &arogrodzkie, wiolka WH, pow. mohy- lowski, gm. erby, nad r:.!:. Lozową, o 30 w. na płn.-zach, od :Mohylowa, ma, 212 dm., cer- kiew paraf., 953 dusz męz.; ziemi włośc. 2053 dz.; dworskiej 1375 uzywalnej i 134 niemi.yt. Należała do Kondrackich, dziś ks. Hoheulohe. BielailCe, wś, pow. kalwaryjski, gm. i par. Urdomin. W 1827 r., było tu 15 dm. i 117 mk.; teraz 32 dm., 215 mk. Bielaliska woda, potok tatrza{lsko-liptow- ski, wypływa pod Krywaniem, i uchodzi do Białego-Wagu z pr. br., w Biela{lsku na Li- ptowie. Br. G. Bielaiłsko (Bćl(tnsko), woda liptowska, przy ujściu Bielańskiej wody (ob.) do Białego Wagu (ob.), przy drodze 7. Ważca do Wychodnej. Karczma przy gościńcu 777.ti m. (Wahlenberg); 796.9 m. (Oesfeld); 787.8 m. (Steczkowski); 819.7 m. (Fuchs) n. p. m. Br. G. Bielan, ob. Biała, Bjelawa, Bielawy. Bielan, Bilow, ob. Bilowiec. Bielawa, wś, nad rz. Jeziorną, pow. war- sza wski, gm. Jeziorna, par. Powsin, śród nizi- ny nadwiślańskiej, między Powsinem a Jezior- ną; znajduje tusię jezioro, mające 18 m. obszaru, szkoła początkowa, gorzelnia, słynny browar, 62 dm. .Własność Ludwika Rosmana. Bielawa, inaczej Bielawy, Bilawy, osada, pow. kartuski, niedaleko st. p. Pr7.odkowo. Bielawa, ob. Bielawy. Bielawce, wieś, pow. brodzki, leży w okrę- gu celno-granicznym, o 11/4 mili na północ od Brodów, śród piasków, bagien i lasów. Prze- strzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej 21, łąk i ogródów 102, past. 276, lasu 2151 m.; posiadłość mniejsza roli ornej 892, łąk i ogrodów 441, pastwisk 75, lasu 4 morgo Ludność rzym. kat. 52, gr. kat. 670, izraelitów 25; razem 747. Należy do rzym kat. probo- stwa w Brodach, grece kat. parafi ma w miej- scu, dekanatu brodzkiego; do tutejszej grec. kat. parafii należy wieś Bołdury z 382 duszami; razem ta parafia liczy 1052 głów gr. kat. wy- znania. B. posiada szkołę filialną. Właściciel większej posiadłości Kazimierz hr. Mołodecki. Bielawilice, wieś, pow. buczacki, nad Stry- Pą, o półtorej mili na północ od Buczacza, w żyznej części galicyjskiego Podola. Przestrze- ni posiadłość większa obejmuje roli ornej 222, łak i ogrodów 25, pastwisk 4, lasu 68 morg.; posiadłość mniejsza roli ornej 810, łąk i ogro- dów 83, past. 35 morgo Ludność rzym. kat. 84, gr. kat 716, izrael. 13: razem 813. Nale- ży do rzym. kat. i grec. kat. parafi w Pet1i- kowcach starych. Posiada kasę pożyczkowl z funduszem 1200 złr. B. R. Bielawka, niem. Bielawken, osada, pow. kar- tuski, niedaleko st. p. Sulęcin. lłielawki, 1.) wś, pow. kutnowski, gm. Sój- ki, par. Kutno. Od Kutna wiorst 3. Przez Bielawki przechodzi droga żel. war. byd. W bliskości dwie cukrownie Sójki i Konstan- cya. Obszar 480 m. W 1827 r. było tu 14 dm. i 140 mk.; obecnie 151 mk. 2.) B., wś, pow. turecki, g'm. Kowale-pańskie, par. Prze- spolew. Rozprzedane po wyciętych lasach folw. Kawęczyn grunta dały t.ej wsi początek przed kilkunastu laty. Osad 17, gleba pia- szczysta, ludnoś: uboga. W. S. Bielawki, 1.) wieś, pow. mogilnicki, 7 dm., 50 mk., 49 ew" 1 kat., 23 analf. 2.) B., olę- dry, pow mogilnicki, ob. Głemboezelc gmina. Bielnwki, niem. Bielawken, dobra, pow. sta- rogrodzki, nicdaleko Pelplina, par .Kowacer- kiew; nalezaly niegdyś do cystersów w Pel- plinie. Bielnwki, niem. Petm'lwf, wś, pow. sycow- ski, w par. Syców. Bielawy. Tak górale nazywają, niekiedy pokryte śniegiem szczyty Beskidu w okoli- cach Babiej góry. Bielnwy, 1.) os, b. mko, nad rz. Mrogą, pow. łowicki, gm. i par. t. n., odl. od Łowicza 19 W. Posiada kościół par. murowany z XV w. Urząd gminny, szkoła gminna,stacya pocztowa. Najdawniejsza o B. wzmianka sięga roku 1437, gdy bracia BielawBcy erygowali tu kościół. N alezały w r. 1505 do pięciu braci Bielaw5kich, w pół wieku potem w jakiejś części były dzie- dzictwem Jana Tarnowskiego. Król Zygmunt August ustanowił 1556 roku targ tygodniowy i jarmark na ŚW Wojciech. Dawniej głównym B. przemysłem, były sławne piwa, bardzo pokupne. W r. 1775 B. były własnością Szymo- na Dzierżbickiego. kasztelana brzezińskiego, następnie przm;zły do Skarbków. W 1827 r.' było tu 63 dm. i 517 mk.; 1859 r. 56 dm. i 612 mk.; obecnie 52 dm. i 326 mk. Par. B. dek. łowickiego, dawniej strykowskiego, ma 1994 dusz. Gmina B. należy do s. gm. okI'.Categpry:Polski