Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/203

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


zawisze, Kowalewo-podborne, Kowalewo-sko- rupki, Kowalewo-boguszyce, Kossenice, Kwa- śno, Kręczkowo, Kuniewo, Miłobędzin, Piasto- wo, Rzodkiewka, Sule, Susk, Stefankowo, Szczepanki, W arzyno- kmiece, V arzyno-skóry, Węgrzynowo, Vilkowo i probostwo Goleszyn, Dobra prywatne B. należą do Zakrzewskieg'o; wieś włok liczy 125 mk., 74 męz., 51 kob.; budynków 28, przestrzeni zajmuje 293 morg, w tem gruntu ornego 266 m.; folwarki B. i Szczepanki wraz z osadami młynarską i kar- czemną, zwanemi Piaski Białyszewskie, prze- strzeni zajmują 1007 m., w tem gruntu ornego 777 m.; folwark B. liczy mieszkańców 39. Do dóbr prywatnych B. nalezą takze folwark Varzyno-kmiece, położony wtejze gm. B. Clm. IJiały Vag, rzeka podtatrzańska, liptowska, wypływa na południowym stoku Tatr liptow- skich, w Sztierbskich (Szczcrbskich) lasach. Pod Ważcem łączy się z nim :Młynica na wy- sokości 948.3 m., płynąca z Zielonego Stawu pod Krywaniem. Powyzej królewskiej Lgoty łączy się z Czarnym Vagiem; oba razem two- rzą rzekę Vag. Bielańska woda prawy jego dopływ. B,'. G. Biankowo, młyn parowy, pow. czarrikow- ski, ob. Nothwendig. Biardy, wś rządowa, pow. łukowski, gm. Dąbie, par. Łuków. W 1827 r. było tu 20 dm. i 116 mk. Biasowice (według Knie), niem. Biasso- 1dtz 1.) wś, pow. pszczyński, naJ Wisłą, w par. kat. Beruń, z folwarkiem KopalI. 2.) B., folw. nalezący do dóbr Jankowice w pow. rybnickim. Bibel'stein, wś włośc., pow. lubJiniecki, niedaleko Dobrodnia, w pal'. kato1. Ś. Piotra pod Sierakowem. Bibel'swalde, ob. L/w(t. Bibianki, wieś, pow. odolanowskij 14 dm.; 91 mk.; 88 ew., 11 kat.; 21 analf. Bibiaullu, wś, pow. turecki, gm. Piętno, par. Grzymiszew, jedna z więk8zych w powie- cie, liczy 74 osad 15-30-morgowych, lud- ność zamozna. Szkoła początkowa. W 1827 było tu 36 dm. i 450 mk. Bibice, wś, pow. krakowski, par. rz. kat. Zielonki, o 9 kit od Krakowa, ma szkołę 1-1da- sową. Znajdywano tu kości olbrzymich zwie- rząt. Własność klasztorn Norbertanek. Bibiela, niem. Bibiella, wś, pow. bytomski, lIiedaleko Tarnowskich gór, w par. katolickiej Wielki Ceglin. Bibil'wa, rz., lewy dopływ Szałtony. Bibków-1Uajdnn, albo Bobryniecl.,i majdan, wś, pow. winnicki, nalezy do khwzct ulado- wicckiego hr. Alfreda Potockiego, liczy dusz męz. 95, ziemi włośc. 168 dz., ziemi dworskiej 41 dzies. Bicajte (Ilgiel), wś, pow. suwalski, gmina Zaboryszki, par. Puńsk, od!. 3 mile od Suwałk, liczy 15 dm., 34 mk. K. H. Bicbniów, wś, pow. włoszczowski, gmina i parafia Secemin, poczta we Vłoszczowie, W 1827 r. było tu 19 dm. i 114 mk. Bicbowo, wś, pow. lęborski ziemi pomOl'- skiej. Inaczej Bieclwwo. Bic)'lIo, ob. Biczyno. Bicz, wś, pow. koniński, gm. Staremiasto, par. Lisiec, rozl. 410 m., 162 mk., grunt pia- szczysty. Od Konina w. 8, od traktu z Ko- nina do Tuliszkowa w. 1. J. Ch. lłiczown, duza wś, pow. lityński, dusz męz, liczy 376; ziemi włośc. 872 dz.; dworskiej 110.1 dz. Należała do Szaszkiewiczów, dziś ks. Golicyna. . Diczyce (z przys. Krasno), wieś, pow. no- wosądecki, par. rz. kat. Podegrodzie, o 4 kil. od N. Sącza. Bicz)'lIo, BicYllo, niem. Benzin, wś, pow. słupski na Pomorzu. Bidaczów, stary i nowy, dwie wsie przy- legle, nad rz. Ładą, pow. bilgorajski, gm. Sól, pal'. Puszcza Solska. Leiy śród lasów i mo- krad1i, na lewo od drogi do Krzeswwa i należy do ordynacyi Zamojskich. W 1827 r. było tu 30 dm. i 289 mk., obecnie 48 dm. Bidlino, ob. Bedlino. DidzillY, wś i folw., pow. opatowski, gmina V ojciechowiee, par. B;dziny; poli!iada kościół para!'. murowany z XVIII w. 8łynie tutejsze gospodarstwo z wybornego gatunku pszenicy sandomirki. Obszar ziemi dworskiej 1104 m., włociallskiej 503 m. W 1827 r. było tu 38 i 336 mk., obecnie 57 dm. i 454 mk. Par. B. dek. opatowskiego liezy 1624 dusz. BI'. Ch. Bidów lub Widów, folw. należący do dóbr Makowa, pow. raciborski. Biebehlell, ob. Powielelt. niebeł'steill, 1.) wś, pow. gierdawski, pod Barcianami. 2.) B., dobra, pow. za,dzborski, pod Ządzborkiem. Diebel'stein, ob. Biberstein. Biebel'swalde, ob. Liwa. Biebel.tbat, 1.) dobra, pow. szczyuieński, pod Chochłem. 2.) B., lcśnietwo, pow. bl'o- dnieki, pod Golubiem. . Diebl'ownik, wieś, pow. słupski na Po- morzu. Diebl'IIS)', okrąg wiejski w gm. }falabch, pow. i gub. wileńska, liczy w obrębie swoim: miasto Inturki; wsie: Zomskiele, Raukucic, Pietrzyszki, Popiszki, Kowszyńce, BllIubiallCc, Łeszyszki, lI'Iacillniszki, Sadoniszki, Butkow- Szczyzlla, Bumbianiszki, Wejksz£ańce, W iŻYIlCe, SzymuIlCe, Rutallce, ,Koczergi, BalczallCe. :Mać- kallCe, Łaputańce, Swiątki, Pokrowsk, Zamo- ście, Zajezierce, Surgnszki; zaticianki: Sikorzy- szki, V ęgiełka, Gale, Maciele, Juryniszki, Aszkołucio, IZdogi, Gole, Sklarzyszki, Stanu-