Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/197

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Białowieża, niem. WeisstTwrm, domin., pow. wyrzyski; 965 m. rozl., 10 dm.; 63 mk.; 44 ew., 19 kat.; 18 analf.; st. p. Mroczeń o 2 kiL; stac. kol. żel. Nakło o 14 kil. M. St. Białówka, przysiołek wsi Pikulice. Bi&łowoda, 1.) wś, pow. nowosądecki, par.. rz. kat. Tęgoborze, o 3 kil. od Tegoborza. Wła- sność K. Stadnickiej. 2.) B., ob. Białawoda (z przys. Niemcową). Białowody, 1.) wś kol., pow. janowski, glll.. Wilkołaz, par. Boby. 2.) B., wś i folw., pow. hrubieszowski, gm. Grabowiec, par. U cha- nie. W 1827 roku było tu 19 dm. i 105 mieszko Białowola. wś i folw., pow. zamojski, gm. Mokre, par. Zamość, o 7 w. na połd. od Zamo- ścia w dolinie. W 1827 r. było tu 21 dm. i 132 mk., obecnie 42 dm. Białozierze, Biełozierje, Biłozie1je, 1.) mko w pow. czerkaskim, o 14 w. od Czerkas, o 200 w. od Kijowa, nad dosyć duzcm jeziorem zwa- ncm Białe, łą,czącem się z rz. Taśmim; za pomo- cą, błota irdyńskiego. W 1820 r. znaleziono tu szczątki dużego statku, co zdawałoby się do- wodzić, ze jezioro niegdyś stanowiło odnogę Dniepru. Jezioro to ma także swój przypływ i odpływ. Mieszk. 3896 prawosław., 17 ka- tolików i 208 izraelitów; 2 cerkwie, bM:nica, i szkółka. Ziemi 4891 dzies. piaszczystej. Na- leżała dawniej do czerkaskiego starostwa, 1791 otrzymala przywilej od Stan. Augusta, obecnie stanowi własność rządową, ma st. dr. żel. między Śmiłą aCzerkasami. Zarzą,d gmin- ny w temże mia>;teczku, policyjny w Czer- kasach. 2.) B., wś, pow. czerkaski, o 44 w. od Czerkas, nad kanałem idącym przez błota do Dniepru, ma 3653 mk., i 602 dm. Białozim'ka, ob. Białoeórka. Białozór, największe w całej Ukrainie nad- dnieprzańskiej jezioro, na połud.-wschód od do- liny Olszanki, w pow. czerkaskim, ob. Białe jezioro. Białozól'ka, mko w pow. krzemienieckim, w stronie połud.-zachod. powiatu, o 55 w. od Krzemieńca. Ma 2000 mk., 300 dm., 8 jar- marków. Z dóbr koronnych darowana przez Zygmunta III Zbaraskim, od których dostała się Wiśniowieckim, potem Ogińskim, nakoniec Brzostowskim. Jest tu pałac i piękny kościół paraf. pod wezwaniem Zwiastow. N. P. 1., murowany. Parafia katolicka B. dekanatu krzemienieckiego liczy dusz 613. Poczta w Ku- pielu. Białozorów, wś w pow. poniewieskim, nad rz. Jodą; o 23 w. od Poniewieża, parafii remigolskiej, niegdYl; własność rodziny Białło- zorów. Obecnie nalezy do obywatela Jasiu- kiewicza. Białozoryszki, wś nad Wilią, pow. wił- komierski, na praw. brzegu, między Elnokum- piem a Grabiałami, rozl. włók 22, własnoś6 Tekli Przecławskiej. Białożyca, rz., bierze początek z JezIora Byllia pod Długą wsią w pow. sejneńskim, i ubiegłszy 2 w. pod wsią, Mizery wpada do Niemna z prawego brzegu, prawie naprzeciw DruBkienik. Latem woda lcdwie się sączy; na wioó!nę wzbiera czasem do 10 st. Brzegi wysokie. L. W. Białucha, druga nazwa Prądnika, dopływu Wisły pod Krakowem. Białuchą mianują tak- ze potok Robotną, wpadający do Prądnika. (U mgebung von Krakau nach einem Originale der Generalstabs-Abtheilung der 12t Truppen- Division im kk. Militaer-geogr. In!!titute photo- lithographirt, 1867). Br. G. BiałlIl1J', okrag wiejski w gm. Rzecza, pow. wileński, liczy następujące wsie: Szałtuny, Krawczuny, Szkatuła, Pogrunda, Leszczyniaki, Leśniki, Sr-eszkinia, Buchta, Białuny, Podzie- kaniszki, Smigle, Płócieniszki, Granica, W oj- ciuniszki, Płaciuniszki, 'Vyłazy. Białusny-Iasck, wś, pow. ostrołęcki, gmina, Wach, par. Myszyniec, ma 1043 morg i 256 mk. W 1827 r. było tu 24 dm. i 153 mk. Białuty, wś i folw. pow. błoński, gm. Ra- dzików, par. Leszno. 'V 1827 r. było tu 27 dm. i 216 mk.; obecnie 305 mk. 2.) B.. wś, powiat płocki, gmina Lelice, parafia Boni- sław, ma 44 mk., 5 dm., 480 m. rozl. Białuty, niem. Bialutten, wś, dobra i nadle- śnictwo, powiat niborski, niedaleko st. poczt. Iłowo, ma starożytny kośc. katol. Biahvy, niem. Baulwie, dwie wsie, pow. wołowski, st. p. Winczek. Biały..., ob. Bieli.... Biały, m. pow. gub. smoleńskiej; inaczej Bielsk zwane, dziś Biełyj (ob). Biały, inaczej Biała lub Bialy Sole, niem. Zulz, m., pow. prą,dnicki (Neustadt), reg. opol- ska, nad rz. Białą, 775 st. par. n. p. m., ma kośc. katol. z r. 1400, zbudowany przez ksią- ząt opolskich, i na przedmieściach dwie kaplice; 2 szkoły parafialne: polska i niemiecka; wielu izraelitów, od 1699 uprzywilejowanych; miasto wspominane już 1226 r.; na płd. od miasta "szańce szwedzkie," pamiątka po wojnie 30- letniej. Około 3500 mieszk., 2000 katolików, 1000 izraelitów, 500 ewangelików; jarmarków 5 na rek. Białyból' (z Sokolem), wś, pow. mielecki, rozl. 3957 n. a. morgów, w tcm 2170 u. a. morgo lasu; 116 domów; 686 mieszk.; pal'ati,L w Rzochowie; leży koło drogi krajowej z Dę- bicy do Tarnobrzega; ma hutę szkła. M. M. BiałJ'bór, niem. Weissheide, wś, pow. gru- dziąski, pod Trzebieluchem. Białyból', Białoborek, Bia.łembol'!c, ob. B(tlden- bw'g.